Uddelende fonde sender flere penge af sted til de indsamlede fonde

Ifølge en ny undersøgelse fra Fundats modtog 16 indsamlende danske fonde i 2020 tilsammen 213 mio. kr. i støtte fra uddelende fonde, hvilket er en tredobling siden 2017. Stigningen skyldes blandt andet, at de uddelende fonde har øget deres fokus markant på internationale og humanitære projekter. ”Vi oplever, at flere fonde er begyndt at kigge meget mere ud over Danmarks grænser og ønsker at indgå strategiske partnerskaber om globale udfordringer,” siger Folkekirkens Nødhjælps generalsekretær.

Blandt de ind­sam­le­de fon­de er det især fon­de med en in­ter­na­tio­nal og hu­ma­ni­tær agen­da som får sto­re bi­drag fra de ud­de­len­de fon­de, vi­ser Fun­dats' nye undersøgelse.

Sta­dig fle­re af de mid­ler, som Dan­marks ind­sam­len­de fon­de har at gø­re godt med, kom­mer fra ud­de­len­de dan­ske fonde.
Det vi­ser en ny un­der­sø­gel­se, som Fun­dats har fo­re­ta­get blandt 16 ind­sam­len­de fonde.

Iføl­ge un­der­sø­gel­sen modt­og de 16 ind­sam­len­de fon­de i 2020 til­sam­men knap 213 mil­li­o­ner kro­ner i bi­drag, hvor af­sen­der­ne var ud­de­len­de fonde.

Det er en stig­ning på 57,3 mil­li­o­ner sam­men­lig­net med året før og en tredob­ling i for­hold til 2017, hvor de ind­sam­len­de fon­de i alt modt­og 72,5 mil­li­o­ner kro­ner fra de ud­de­len­de fonde.

Li­sten af ind­sam­len­de fon­de top­pes af fon­den Mødre­hjæl­pen, som i 2020 modt­og 62,6 mil­li­o­ner kro­ner. Men el­lers er det især fon­de med en in­ter­na­tio­nal og hu­ma­ni­tær agen­da som Plan­bør­ne­fon­den, SOS Bør­ne­by­er­ne og Læ­ger Uden Græn­ser, der får sto­re bi­drag fra ud­de­len­de fonde.

Fol­kekir­kens Nød­hjælp har i pe­ri­o­den fra 2015 til 2020 svin­get mel­lem seks og 12,4 mil­li­o­ner kro­ner i fond­s­ind­tæg­ter. I år bli­ver der sand­syn­lig­vis sat ny re­kord. For når regn­ska­bet for 2021 gø­res op, for­ven­ter Fol­kekir­kens Nød­hjælp, at de sam­le­de fond­s­ind­tæg­ter kom­mer op om­kring 15,5 mil­li­o­ner kroner.

Fle­re fon­de vi­ser for­stå­el­se for, at kli­maæn­drin­ger og hu­ma­ni­tæ­re kri­ser rundt om­kring i ver­den og­så på­vir­ker os i Dan­mark – og at be­ho­ve­ne er enorme

Bir­git­te Qvist-Sø­ren­sen – Ge­ne­ral­se­kre­tær, Fol­kekir­kens Nødhjælp

Bir­git­te Qvist-Sø­ren­sen, der er ge­ne­ral­se­kre­tær i Fol­kekir­kens Nød­hjælp, læg­ger ik­ke skjul på, at de bi­drag, som mod­ta­ges fra de ud­de­len­de fon­de, har ”kæm­pe­be­tyd­ning” for fon­dens arbejde.

”Bi­dra­ge­ne fra de min­dre fon­de gør blandt an­det, at vi kan fort­sæt­te el­ler ud­vi­de igang­væ­ren­de pro­jek­ter – som da vi ek­sem­pel­vis fik fond­s­pen­ge til kø­be ma­sker og an­dre vær­ne­mid­ler til brug i de lan­de, vi ar­bej­der i. De min­dre fon­des agi­li­tet og vel­vil­je gør, at vi hur­tigt kan få ad­gang til min­dre be­løb. Den an­den ty­pe fonds­bi­drag, vi mod­ta­ger, er fra stør­re fon­de, som er me­get op­mærk­som­me på de­res sam­funds­ansvar, har et glo­balt ud­syn og ger­ne vil væ­re med til at bi­dra­ge ved blandt an­det hu­ma­ni­tæ­re kri­ser,” si­ger Bir­git­te Qvist-Sørensen.

Kigger ud over Danmarks grænser

Ge­ne­relt op­le­ver ge­ne­ral­se­kre­tæ­ren i Fol­kekir­kens Nød­hjælp, at de ud­de­len­de dan­ske fon­de har få­et et mar­kant stør­re blik for at støt­te pro­jek­ter og ind­sat­ser uden for Danmark.

”Vi op­le­ver, at fle­re fon­de er be­gyndt at kig­ge me­get me­re ud over Dan­marks græn­ser og øn­sker at ind­gå stra­te­gi­ske part­ner­ska­ber om glo­ba­le ud­for­drin­ger. Fle­re fon­de vi­ser for­stå­el­se for, at kli­maæn­drin­ger og hu­ma­ni­tæ­re kri­ser rundt om­kring i ver­den og­så på­vir­ker os i Dan­mark – og at be­ho­ve­ne er enor­me,” si­ger Bir­git­te Qvist-Sørensen.

Og­så for­man­den for be­sty­rel­sen i Læ­ger Uden Græn­sers Fond Hei­di Chri­sten­sen har no­te­ret sig, at det in­ter­na­tio­na­le, hu­ma­ni­tæ­re per­spek­tiv er kom­met højt på de ud­de­len­de fon­des agenda.

”Vi kan kon­sta­te­re, at der er fle­re fon­de, der tæn­ker in­ter­na­tio­nalt og do­ne­rer til hu­ma­ni­tær bi­stand, og vo­res mær­kesa­ger pas­ser godt ind hos fle­re af de fon­de, der er be­gyndt at gå dén vej,” si­ger Hei­di Christensen.

Man­ge fon­de bå­de i Dan­mark og in­ter­na­tio­nalt har an­lagt en me­re re­spon­siv stra­te­gi, hvor der bli­ver ud­vist stor hand­le­kraft og fleksibilitet

Sus­an­ne Da­hl – Di­rek­tør for part­ner­ska­ber og pro­gram­mer, Uni­cef Danmark

I Læ­ger Uden Græn­sers Fond tik­ke­de der i 2020 et re­kord­s­tort be­løb på 18,9 mil­li­o­ner kro­ner ind fra ud­de­len­de fon­de oven på fem år, hvor det til­sva­ren­de be­løb har svin­get mel­lem 7,2 og 12 mil­li­o­ner kroner.

”Vi har haft et rig­tig godt 2020, hvor vi især på grund af cor­o­na modt­og me­get stor støt­te blandt an­dre fra fon­de­ne. Den sti­gen­de støt­te, vi får fra de ud­de­len­de fon­de, be­ty­der al­ver­den for os. Læ­ger Uden Græn­ser er pri­mært fi­nan­si­e­ret af pri­va­te bi­drag, og de næ­sten 19 mil­li­o­ner kro­ner, vi i 2020 modt­og fra fon­de­ne i Dan­mark, er for os vir­ke­lig man­ge pen­ge, som vi har kun­net bru­ge ude i fel­ten,” si­ger Hei­di Christensen.

Hvor­dan det kom­mer til at se ud med den sam­le­de fonds­støt­te, når 2021-regn­ska­bet i Læ­ger Uden Græn­sers Fond gø­res op, har Hei­di Chri­sten­sen end­nu ik­ke no­get klart bud på.

”Li­ge­som man­ge an­dre er vi spænd­te på at se, hvad cor­o­na kom­mer til at be­ty­de på læn­ge­re sigt og om de ek­stra­or­di­nært sto­re be­løb, vi har mod­ta­get i 2020, vil fort­sæt­te. Li­ge nu hå­ber vi på, at 2020 ik­ke kun var et én­gang­sår, men i og med, der er en ge­ne­rel ten­dens til, at fle­re fon­de tæn­ker in­ter­na­tio­nalt og på glo­bal sund­hed, er der grund til at tro på, at ten­den­sen fort­sæt­ter,” si­ger Hei­di Christensen.

Responsiv strategi fra fonde

Uni­cef Dan­mark, som er én af Uni­cefs 34 na­tio­na­le ko­mi­te­er, er ik­ke en fond og ind­går der­for i sa­gens na­tur ik­ke i Fun­dats´ un­der­sø­gel­se over ind­sam­len­de fon­des mod­tag­ne fondsbidrag.

Til gen­gæld er Uni­cef Dan­mark iføl­ge di­rek­tør for part­ner­ska­ber og pro­gram­mer i Uni­cef Sus­an­ne Da­hl den ind­sam­len­de or­ga­ni­sa­tion, som får flest do­na­tio­ner fra de dan­ske ud­de­len­de fonde.

Se­ne­st modt­og Uni­cef i slut­nin­gen af sep­tem­ber i år halv­de­len af en re­kord­s­tor do­na­tion på cir­ka 900 mil­li­o­ner kro­ner (150 mil­li­o­ner dol­lars) fra Le­go Fon­den må­l­ret­tet børn og fa­mi­li­er i he­le ver­den, der er ramt af corona-pandemien.

Vi vil me­get ger­ne ind­gå i sto­re, læn­ge­re­va­ren­de sam­ar­bej­der med fonde

Hei­di Chri­sten­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, Læ­ger Uden Græn­sers Fond

Sus­an­ne Da­hl un­der­stre­ger, at hun fuldt ud kan til­slut­te sig op­fat­tel­sen af, at de dan­ske ud­de­len­de fon­de i sti­gen­de grad støt­ter ind­sam­len­de fon­de og or­ga­ni­sa­tio­ners ar­bej­de blandt an­det i re­la­tion til in­ter­na­tio­na­le hu­ma­ni­tæ­re katastrofer.

”De dan­ske fon­de ta­ger et me­get stort og sti­gen­de glo­balt sam­funds­ansvar, og det har vi in­den for de se­ne­ste år blandt an­det set med Af­g­ha­ni­stan, Hai­ti og cor­ona­kri­sen,” si­ger Sus­an­ne Dahl.

”Man­ge fon­de bå­de i Dan­mark og in­ter­na­tio­nalt har an­lagt en me­re re­spon­siv stra­te­gi, hvor der bli­ver ud­vist stor hand­le­kraft og flek­si­bi­li­tet samt en im­po­ne­ren­de ev­ne til at væ­re om­stil­lings­pa­rat i for­hold til om­ver­de­nens for­vent­nin­ger. Fle­re fon­de på­ta­ger sig et akut og glo­balt sam­funds­ansvar, her­un­der fon­de, som ik­ke tid­li­ge­re har ud­delt på det hu­ma­ni­tæ­re om­rå­de,” si­ger Uni­cef Dan­marks di­rek­tør for part­ner­ska­ber og programmer.

Sus­an­ne Da­hl op­ly­ser, at der tre år i træk er ble­vet skabt det bed­ste års­re­sul­tat i Uni­cefs hi­sto­rie ba­se­ret net­op på sto­re part­ner­ska­ber med fon­de og virk­som­he­der. Og i lø­bet af de fi­re år, hun har væ­ret i Uni­cef, er om­rå­det vok­set fra 180 mil­li­o­ner kro­ner om året til en lil­le mil­li­ard kroner.

Le­go Fon­den er iføl­ge Sus­an­ne Da­hl Uni­cefs klart stør­ste dan­ske bi­drag­y­der, og an­dre fon­de, der via part­ner­ska­ber har bi­dra­get mar­kant til Uni­cefs vækst, er Hem­pel Fon­den, Po­ul Due Jen­sens Fond, No­vo Nor­disk Fon­den og Au­gusti­nus Fonden.

Mere strategisk og fokuseret fondsarbejde

Når Sus­an­ne Da­hl kig­ger fremad, for­ven­ter hun, at be­ho­vet for fonds­støt­te på det hu­ma­ni­tæ­re felt kun vil vokse.

”Der er et sti­gen­de be­hov for hjælp i en ver­den, hvor vi ser ind i kli­ma­kri­ser, ek­stre­me vej­r­fæ­no­me­ner og fort­sat­te langstrak­te kri­ser i lan­de som Sy­ri­en og Af­g­ha­ni­stan. Men hel­dig­vis ty­der det på, at ud­vik­lin­gen med sti­gen­de støt­te til det hu­ma­ni­tæ­re ar­bej­de fra de dan­ske fon­de fort­sæt­ter, og sta­dig fle­re fon­de løf­ter blik­ket i en glo­bal ver­den, hvor ud­for­drin­ger­ne ik­ke ken­der græn­ser. Vi står li­ge nu kun ved fo­den af bjer­get og ik­ke på top­pen af bak­ken,” si­ger Sus­an­ne Dahl.

I Fol­kekir­kens Nød­hjælp er der iføl­ge ge­ne­ral­se­kre­tær Bir­git­te Qvist-Sø­ren­sen in­gen ak­tu­el­le pla­ner om at bru­ge fle­re res­sour­cer i ind­sat­sen for at skaf­fe fonds­mid­ler til gavn for ver­dens fat­tig­ste. Der­i­mod vil Fol­kekir­kens Nød­hjælp fort­sæt­te ad den sti, der med suc­ces er ble­vet be­t­rå­dt de se­ne­re år.

”De res­sour­cer, vi bru­ger på om­rå­det, er de sam­me som tid­li­ge­re, men vi er ble­vet me­re stra­te­gi­ske og fo­ku­se­re­de i fonds­ar­bej­det. Vi pri­o­ri­te­rer en tæt­te­re di­a­log med fon­de­ne og er ble­vet bed­re til at fin­de ud af, hvor vi bi­dra­ger til hin­an­dens stra­te­gi­er. Jeg ta­ger selv me­re med ud til mø­der med fon­de, end jeg gjor­de tid­li­ge­re, og brin­ger der­med og­så mig selv i spil,” si­ger Bir­git­te Qvist-Sørensen.

I Læ­ger Uden Græn­ser er der al­le­re­de ble­vet skru­et op for an­tal­let af me­d­ar­bej­de­re, som ar­bej­der med at rej­se fonds­mid­ler. Og frem­over kom­mer fon­dens dan­ske me­d­ar­bej­de­re til at væ­re end­nu me­re op­sø­gen­de i for­hold til de ud­de­len­de fon­de, for­tæl­ler Hei­di Christensen.

”Vi har ik­ke tid­li­ge­re brugt så man­ge kræf­ter på fon­de­ne, men nu er vi me­get be­vidst be­gyndt at ar­bej­de me­re med fon­de. Dén ind­sats vil vi skrue yder­li­ge­re op for i de kom­men­de år, og vi vil me­get ger­ne ind­gå i sto­re, læn­ge­re­va­ren­de sam­ar­bej­der med fon­de,” si­ger Hei­di Christensen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer