Unicef i Danmark bliver en fond

Unicef Danmark omdannes 1. januar 2022 fra en forening til en ikke-erhvervsdrivende fond og skifter navn til Den Danske Unicef Fond. Det sker blandt andet for at have en bestyrelse som øverste besluttende myndighed frem for et årsmøde. Ifølge CBS-professor Anker Brink Lund er det attraktivt for mange foreninger at omdanne sig til fonde – men mange opgiver, fordi det juridisk er for bøvlet.

Uni­cef Dan­mark om­dan­ner sig til en al­men fond for at styr­ke ind­sam­lings- og part­ner­skabsak­ti­vi­te­ter­ne til for­del for ud­sat­te børn i al­le ver­dens land. På bil­le­de ses et klas­se­lo­ka­le i El­fen­ben­sky­sten (fo­to: Unicef).

Når rå­d­hus­klok­ker­ne på Kø­ben­havns Rå­d­hus den 31. de­cem­ber mar­ke­rer over­gan­gen fra 2021 til 2022, ef­fek­tu­e­rer Uni­cef Dan­mark et læn­ge for­be­redt or­ga­ni­sa­to­risk skifte.

Fra 1. ja­nu­ar 2022 er Uni­cef Dan­mark nem­lig ik­ke læn­ge­re en for­e­ning, men der­i­mod om­dan­net til en ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fond med en syv til ni per­so­ner stor be­sty­rel­se som øver­ste myn­dig­hed. Sam­ti­dig skif­ter Uni­cef Dan­mark for­melt navn til Den Dan­ske Uni­cef Fond.

Iføl­ge di­rek­tør for part­ner­ska­ber og for­ret­nings­ud­vik­ling i Uni­cef Dan­mark Sus­an­ne Da­hl mat­cher over­gan­gen til at bli­ve en ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fond den igang­væ­ren­de pro­fes­sio­na­li­se­ring og kon­so­li­de­ring af organisationen.

”Man kan si­ge, at he­le vo­res gover­nan­ce-struk­tur og vo­res juri­di­ske fun­da­ment nu er ble­vet ført up-to-da­te og mat­cher den or­ga­ni­sa­tion, vi er i dag. Det er vi­talt for os, at det frem­over er be­sty­rel­sen, som er øver­ste be­slut­ten­de myn­dig­hed og le­del­se i Uni­cef, hvor det tid­li­ge­re har væ­ret års­mø­det,” si­ger Sus­an­ne Da­hl til Fundats.

Uni­cef i Dan­mark er de se­ne­re år vok­set mar­kant og kom ud af 2020 med det bed­ste re­sul­tat no­gen­sin­de må­lt på ind­tæg­ter så­vel som over­skud. De sam­le­de ind­tæg­ter i 2020 var på 277 mil­li­o­ner kro­ner, og der blev bog­ført et over­skud på 212 mil­li­o­ner kroner.

I vir­ke­lig­he­den gør vi det, der for mig at se er det ene­ste rig­ti­ge at gø­re – og på linje med det, fle­re an­dre lig­nen­de ngo´er og­så har gjort

Sus­an­ne Da­hl – Di­rek­tør, Part­ner­ska­ber og for­ret­nings­ud­vik­ling i Uni­cef Danmark

Sam­ti­dig er an­tal­let af sto­re part­ner­ska­ber blandt an­dre med dan­ske fon­de vok­set be­trag­te­ligt. Le­go Fon­den er Uni­cef Dan­marks klart stør­ste dan­ske bi­drag­y­der, og de se­ne­re år er der end­vi­de­re ind­gå­et sto­re part­ner­skabs­af­ta­ler med blandt an­dre Hem­pel Fon­den, Po­ul Due Jen­sens Fond, No­vo Nor­disk Fon­den og Au­gusti­nus Fonden.

Og iføl­ge Sus­an­ne Da­hl er det da i høj grad og­så af hen­syn til de sto­re part­ne­re, at Uni­cef Dan­mark nu bli­ver en ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fond.

”I vir­ke­lig­he­den gør vi det, der for mig at se er det ene­ste rig­ti­ge at gø­re – og på linje med det, fle­re an­dre lig­nen­de ngo´er og­så har gjort. Det er frem­ti­den for pro­fes­sio­nel­le or­ga­ni­sa­tio­ner, der mod­ta­ger sto­re do­na­tio­ner, og den ene­ste rig­ti­ge vej at gå. Dels på grund af gover­nan­ce-struk­tu­ren og pro­fes­sio­na­li­se­rin­gen, dels på grund af den sik­ker­hed, det gi­ver de sto­re part­ne­re at ind­gå i et part­ner­skab med en fond frem for en for­e­ning, hvor det er med­lem­mer­ne, som er øver­ste myn­dig­hed,” po­in­te­r­er Sus­an­ne Dahl.

For bøvlet rent juridisk

Iføl­ge pro­fes­sor An­ker Brink Lund, der er le­der af Cen­ter for Ci­vil­sam­funds­stu­di­er på Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School (CBS), kan der sva­res bå­de ja og nej til, om den vej, som Uni­cef væl­ger at gå, er den ’ene­ste rig­ti­ge’ for de ind­sam­len­de organisationer.

”Jeg tror, at det er rig­tigt, at der vil bli­ve fle­re for­e­nin­ger, som føl­ger den vej – især ved at la­ve en er­hvervs­dri­ven­de fond, som jo er re­la­tivt bil­ligt, mens fær­re for­e­nin­ger har den mil­li­on kro­ner, der skal læg­ges ind som bun­den ka­pi­tal for at la­ve en ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fond. Ale­ne af dén år­sag tror jeg, vi kom­mer til at se fle­re for­e­nin­ger, der ​op­ret­ter er­hvervs­dri­ven­de fonde​, end ​som om­dan­ner sig til ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Sam­ti­dig tror jeg og­så, at man­ge for­e­nin­ger op­gi­ver det igen, for­di det sim­pelt­hen er for bøv­let rent juri­disk.” si­ger An­ker Brink Lund til Fundats.

Vi har jo set fle­re ek­semp­ler på for­e­nin­ger, der er ble­vet kup­pet, be­sty­rel­sen væl­tet og for­måls­pa­ra­graf­fer­ne la­vet om

An­ker Brink Lund – Pro­fes­sor, Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School

CBS-pro­fes­soren kan godt føl­ge Sus­an­ne Da­hls ræ­son­ne­ment i for­hold til den sta­bi­li­tet og sik­ker­hed, som fond­s­kon­struk­tio­nen sik­rer samarbejdspartnere.

”Jeg er enig i, at fond­s­kon­struk­tio­nen kan væ­re en for­del i for­hold til part­ner­ska­ber­ne med for ek­sem­pel de sto­re fon­de. Vi har jo set fle­re ek­semp­ler på for­e­nin­ger, der er ble­vet kup­pet, be­sty­rel­sen væl­tet og for­måls­pa­ra­graf­fer­ne la­vet om. Så hvis man ik­ke har ga­ran­ti­er i si­ne for­e­nings­lo­ve, der for­hin­drer den slags, ér det jo et vil­kår, at be­sty­rel­sen kan bli­ve væl­tet,” po­in­te­r­er An­ker Brink Lund.

Iføl­ge An­ker Brink Lund er den stør­ste ulem­pe ved at over­gå fra for­e­ning til fond ri­si­ko­en for at mi­ste de­mo­kra­tisk legitimitet.

”For­e­nings­mo­del­len er jo så­dan set smuk, for­di man som med­lem ind­går ik­ke kun som fri­vil­lig ar­bejds­kraft, der be­ta­ler kon­tin­gent, men og­så som en del af en de­mo­kra­tisk del­ta­ger­kul­tur. En kul­tur, som vi jo nor­malt si­ger, vi er me­get gla­de for i Dan­mark. Ved i ste­det at bli­ve en fond ri­si­ke­rer man at mi­ste no­get le­gi­ti­mi­tet, men sam­ti­dig op­nå ef­fek­ti­vi­tet, og det er dén ba­lan­ce, man skal af­ve­je. Men jeg kan sag­tens for­stå, at Uni­cef væl­ger den­ne mo­del,” un­der­stre­ger An­ker Brink Lund.

Servicetjek af juridisk set-up

Iføl­ge Sus­an­ne Da­hl star­te­de for­ar­bej­det til Uni­cefs gang fra for­e­ning til fond for to år siden.

”Det var væ­ret en me­get langstrakt og grun­dig pro­ces, som star­te­de til­ba­ge i 2019, hvor di­rek­tio­nen fo­re­tog et ser­vi­ce- og kva­li­tet­stjek af he­le Uni­cef Dan­marks juri­di­ske set-up. Det ske­te for at sik­re, at vo­res or­ga­ni­sa­to­ri­ske struk­tur og juri­di­ske fun­da­ment pas­ser til den vir­ke­lig­hed, vi be­fin­der os i med stærkt sti­gen­de om­sæt­ning og me­get sto­re part­ner­ska­ber med virk­som­he­der og fon­de. Sam­ti­dig er der kom­met fle­re krav til blandt an­det gover­nan­ce. Så ser­vi­ce- og kva­li­tet­stjek­ket blev sat i gang ef­ter pres bå­de in­de- og ude­fra,” for­kla­rer Sus­an­ne Dahl.

Selv­om vi som ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fond ik­ke er for­plig­tet til at føl­ge An­be­fa­lin­ger­ne til God Fonds­le­del­se, lig­ger in­ten­tio­ner­ne i an­be­fa­lin­ger­ne mig me­get på sinde

Sus­an­ne Da­hl – Di­rek­tør, Part­ner­ska­ber og for­ret­nings­ud­vik­ling i Uni­cef Danmark

På Uni­cef Dan­marks års­mø­de i 2020 – for­e­nin­gens hø­je­ste myn­dig­hed – fik be­sty­rel­sen man­dat til at gå vi­de­re med ar­bej­det med en for­ny­el­se af Uni­cefs gover­nan­ce-struk­tur, og dét man­dat blev be­kræf­tet i år.

”Si­de­lø­ben­de er der ble­vet for­hand­let med Uni­cef i Ge­ne­ve og New York om en en­de­lig mo­del, og det har ta­get lang tid at nå til enig­hed. Nu er der fun­det en mo­del, som bå­de er i over­ens­stem­mel­se med dansk lov­giv­ning, her­un­der ind­sam­lings­lo­ven, og med Uni­cefs in­ter­na­tio­na­le krav, der er de­sig­net til at gæl­de i al­le ver­dens lan­de,” si­ger Sus­an­ne Dahl.

Selv­om det nye for­mel­le navn på fon­den bli­ver Den Dan­ske Uni­cef Fond, vil nav­net i dag­lig ta­le fort­sat væ­re Uni­cef Dan­mark. Og p.t. er der iføl­ge Sus­an­ne Da­hl hel­ler in­gen pla­ner om en re­bran­ding af Uni­cef i Dan­mark, hvor or­det ’fond’ kom­mer til at indgå.

God inspiration i Anbefalinger til god Fondsledelse

Den Dan­ske Uni­cef Fond er som ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fond un­der­lagt til­syn af Ci­vilsty­rel­sen og skal så­le­des ik­ke, li­ge­som de er­hvervs­dri­ven­de fon­de, for­hol­de sig til an­be­fa­lin­ger­ne fra Ko­mitéen for god Fondsledelse.

Ik­ke de­sto min­dre me­ner Sus­an­ne Da­hl, der in­den hun kom til Uni­cef blandt an­det har ar­bej­det i Eg­mont Fon­den og Bi­ku­ben­fon­den, at der er god in­spira­tion for den nye fonds­be­sty­rel­se at hen­te i An­be­fa­lin­ger­ne til god Fondsledelse.
”Selv­om vi som ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fond ik­ke er for­plig­tet til at føl­ge An­be­fa­lin­ger­ne til God Fonds­le­del­se, lig­ger in­ten­tio­ner­ne i an­be­fa­lin­ger­ne mig me­get på sin­de. De er et godt spejl at hol­de op for­an sig som or­ga­ni­sa­tion og kan kun bi­dra­ge po­si­tivt til or­ga­ni­sa­tio­nens ud­vik­ling,” si­ger Sus­an­ne Dahl.

I for­bin­del­se med stif­tel­sen af fon­den er der i før­ste om­gang over­ført én mil­li­on kro­ner – det lov­plig­ti­ge mini­mum – som bun­den ka­pi­tal. Den 1. ja­nu­ar 2022 ind­sky­des den re­ste­ren­de del af Uni­cef Dan­marks ak­ti­ver og pas­si­ver, sva­ren­de til cir­ka 14-15 mil­li­o­ner kroner.

”Det er ik­ke en fond, der har til for­mål at op­byg­ge en stor egen­ka­pi­tal. Pen­ge­ne skal vi­de­re ud og ar­bej­de til for­del for ver­dens børn,” fast­slår Sus­an­ne Dahl.

Bestyrelsen i den nye fond

  • Øver­ste myn­dig­hed i Den Dan­ske Uni­cef Fond er fon­dens be­sty­rel­se på syv-ni medlemmer.
  • Uni­cef Dan­marks for­mand Jes­per Lok og Sø­ren Skib­sted er trå­dt ud af Uni­cef Dan­marks be­sty­rel­se og ind i fonds­be­sty­rel­sen – Jes­per Lok på ny som formand.
  • Der er der­u­d­over valgt to nye med­lem­mer af be­sty­rel­sen, Fre­de­rik­ke Nør­ring Le­vi­son og Kim Kap­pel­gaard Bové.
  • Der er valg til be­sty­rel­sen den 15. marts 2022, hvor der vil kom­me fle­re, nye be­sty­rel­ses­med­lem­mer til.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer