Amerikanske fonde er åbne, men ikke om fejl

Fonde er transparente om deres mål, strategi og praksis for uddelinger. Men de er knap så åbne, når det drejer sig om at dele evalueringer og lære af hinandens fejl. Og det til trods for, at fondslederne selv mener, at netop den form for åbenhed kunne øge effekten af donationerne. Det viser en ny undersøgelse fra The Center for Effective Philanthropy i USA.

Ni ud af ti fonds­di­rek­tø­rer an­ser de­res sam­ar­bejds­part­ne­re og mod­ta­ger­or­ga­ni­sa­tio­ner som den pri­mæ­re må­l­grup­pe for de­res åben­hed. Og for langt de fle­ste fonds­di­rek­tø­rer hand­ler åben­hed først og frem­mest om de om­rå­der, der er re­le­van­te for mod­ta­ger­ne af do­na­tio­ner­ne, nem­lig fon­dens stra­te­gi­ske mål­sæt­nin­ger og dens beslutningsprocesser.

Der­i­mod er fon­de­ne ik­ke så åb­ne om­kring eva­lu­e­rin­ger af de­res eg­ne ind­sat­ser, el­ler om de­res er­fa­rin­ger med, hvad der vir­ker el­ler ik­ke vir­ker. Det til trods for, at de fle­ste fonds­di­rek­tø­rer me­ner, at åben­hed om suc­ces­ser og fi­a­sko­er er et vig­tigt mid­del til at ska­be stør­re ef­fekt af do­na­tio­ner­ne. Det frem­går af en ny rap­port om fon­de­nes åben­hed fra The Cen­ter for Ef­fecti­ve Philanthropy.

Rap­por­ten Sha­ring What Mat­ters: Fo­un­da­tion Trans­pa­ren­cy er ba­se­ret på en un­der­sø­gel­se med del­ta­gel­se af 145 di­rek­tø­rer i uaf­hæn­gi­ge ame­ri­kan­ske fon­de og Com­mu­ni­ty Fo­un­da­tions (se evt. fak­ta­boks) samt spør­ge­un­der­sø­gel­se af over 15.000 mod­ta­ge­re af bevillinger.

Af rap­por­ten frem­går det, at 86 pro­cent af di­rek­tø­rer­ne me­ner, at åben­hed er nød­ven­dig for at op­byg­ge stær­ke re­la­tio­ner til de­res mod­ta­ge­re og po­ten­ti­el­le sam­ar­bejds­part­ne­re. Der­for er åben­hed om­kring fon­dens le­del­se og øko­no­mi­ske for­hold hel­ler ik­ke li­ge så vig­tigt som åben­hed om­kring fon­dens be­slut­nings­pro­ces i for­hold til an­søg­nin­ger­ne, stør­rel­sen af do­na­tio­ner, for­vent­nin­ger og eva­lu­e­rin­ger af mod­ta­ger­nes projekter.

Fon­de­ne er hel­ler ik­ke nær så op­ta­ge­de af at væ­re trans­pa­ren­te i for­hold til må­l­grup­per som re­ge­rin­gen, jour­na­li­ster el­ler den bre­de of­fent­lig­hed. Kun 45 pro­cent af di­rek­tø­rer­ne i de uaf­hæn­gi­ge fon­de sva­rer, at åben­hed i for­hold til of­fent­lig­he­den er 'me­get vig­tig'. Tal­let er dog 72 pro­cent for Com­mu­ni­ty Foundations.

På bag­grund af ca­se-stu­di­er pe­ger The Cen­ter for Ef­fecti­ve Philant­hro­py des­u­den på, at det er vær­di­sæt­te­ne hos den en­kel­te fonds le­de­re, som er af­gø­ren­de for fon­dens til­gang til åbenhed.

Åbenhed om fejl er effektivt

Un­der­sø­gel­sen vi­ser, at selv­om fon­de­ne i høj grad er åb­ne om­kring de­res ud­de­lings­po­li­tik, så ud­nyt­ter de ik­ke mu­lig­he­der­ne for, at fon­de­ne og de­res mod­ta­ge­re kan læ­re af tid­li­ge­re er­fa­rin­ger.  Det skyl­des, at de er til­ba­ge­hol­den­de med at de­le eva­lu­e­rin­ger og vi­den om, hvad der har vir­ket, og hvad der ik­ke har vir­ket så godt i de­res projekter.

He­le 69 pro­cent af fonds­di­rek­tø­rer­ne me­ner, at åben­hed om suc­ces­ser og fi­a­sko­er er et vig­tig mid­del til at øge ef­fek­ti­vi­te­ten af do­na­tio­ner­ne. Men sam­ti­dig er det på dis­se om­rå­der, at fon­de­ne selv an­gi­ver, at de mindst åb­ne og de­ler fær­re­st informationer.

Rap­por­ten an­gi­ver fle­re mu­li­ge år­sa­ger til, at fon­de­ne ik­ke hand­ler i over­ens­stem­mel­se med de­res eg­ne over­be­vis­nin­ger om vær­di­en af at læ­re af hin­an­dens erfaringer.

En af år­sa­ger­ne kan væ­re, at fon­de­nes mål for pro­jek­ter­ne ik­ke er kla­re nok, for­di det er en stor ud­for­dring at ud­fø­re fonds­ar­bej­det på en så­dan må­de, at man på for­hånd kan iden­ti­fi­ce­re kri­te­ri­er­ne for suc­ce­ser og fi­a­sko­er. Det be­ty­der, at fon­de­ne sim­pelt­hen ik­ke rå­der over den vi­den, som de ger­ne vil­le de­le med hinanden.

En an­den år­sag er, at selv­om fon­de­ne op­stil­ler kla­re stra­te­gi­er og mål­sæt­nin­ger, så er der for få res­sour­cer til eva­lu­e­rin­ger og erfaringsopsamling:

”Selv blandt sto­re fon­de er der man­ge, der ik­ke har en egent­lig eva­lu­e­rings­en­hed el­ler kun af­sæt­ter få res­sour­cer til op­ga­ven med at vur­de­re ef­fek­ter­ne”, kon­klu­de­rer for­fat­ter­ne til Sha­ring What Matters.

En­de­lig kan en tred­je for­kla­ring væ­re, at fon­de­ne godt nok lig­ger in­de med in­for­ma­tio­ner­ne om de­res suc­ce­ser og fi­a­sko­er, men at le­del­sen er ban­ge for, at det kan ska­de fon­dens renom­mé, hvis den er åben om fejl­ta­gel­ser­ne, frem­går det af rapporten.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Læs rapporten

Rapporten Sharing What Matters: Foundation Transparency kan bestilles hos The Center for Effective Philanthropy. Rapporten er gratis, men man skal udfylde en formular for at få adgang til at downloade den.

The Center for Effective Philanthropy er en amerikansk non-profit-organisation som forsøger at tilvejebringe data og viden, som kan hjælpe filantroper med at definere, evaluere og forbedre deres effektivitet.

Fondstyper

Council on Foundations beskriver på deres hjemmeside de forskellige amerikanske fondstyper. Her er en kort gennemgang af de fondstyper, som er relevante for rapporten:

  • Private fonde uddeler midler som er baseret på velgørende donationer. De private fondes midler har typisk én kilde (eventuelt en lille håndfuld) – en person, en familie eller en virksomhed. De er primært fokuserede på uddelinger og søger (i modsætning til fx community foundations) ikke at indsamle penge.
  • Uafhængige private fonde er i modsætning til private fonde ikke styret af stifteren, stifterens familie eller en virksomhed. De fleste af de største fonde fonde i USA er uafhængige – selvom de måske startede som private fonde eller virksomhedsfonde.
  • Community Foundations er velgørende institutioner, der har til formål at forbedre folks liv i et geografisk afgrænset område. De samler finansielle ressourcer fra enkeltpersoner, familier og virksomheder for at støtte effektive non-profit-organisationer i deres lokalsamfund.

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer