Annoncespot_img

Amerikanske og canadiske fonde har svært ved at omsætte evalueringer til brugbar viden

Amerikanske og canadiske fonde bruger mange kræfter på at evaluere deres arbejde. Men de har svært ved at omsætte evalueringsresultaterne til brugbar viden – både for fagområdet, for andre ansatte i fonden og for modtagere af uddelingerne. Det viser en ny undersøgelse, som The Center for Effective Philanthropy har lavet i samarbejde med Center for Evaluation Innovation.

Benchmarking Foundation Evaluation Practices
Ben­ch­mar­king Fo­un­da­tion Eva­lu­a­tion Practices

Man­ge af de sto­re ame­ri­kan­ske og ca­na­di­ske fon­de har an­sat­te, som er spe­ci­a­li­se­re­de i at eva­lu­e­re fon­dens ar­bej­de. Der bli­ver brugt man­ge pen­ge og kræf­ter på at ind­sam­le og ana­ly­se­re da­ta. Men fle­re fon­de har pro­ble­mer med at få om­sat den ind­sam­le­de in­for­ma­tion til brug­bar vi­den til gavn for det fag­li­ge fonds­ar­bej­de. Det frem­går af rap­por­ten “Ben­ch­mar­king Fo­un­da­tion Eva­lu­a­tion Pra­cti­ces”, der er ba­se­ret på en spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­se blandt fonds­me­d­ar­bej­de­re med an­svar for evaluering.

He­le 83 pro­cent af del­ta­ger­ne op­le­ve­de det som en ud­for­dring at om­sæt­te eva­lu­e­rin­ger­ne til brug­ba­re er­fa­rin­ger for fag­om­rå­det. Sam­ti­dig vur­de­re­de del­ta­ger­ne og­så pro­ble­mer­ne med at om­sæt­te re­sul­ta­ter­ne til kon­kre­te for­an­drin­ger i fonds­ar­bej­det som en væ­sent­lig ud­for­dring ved at ar­bej­de med eva­lu­e­rin­ger. Der­u­d­over er det og­så et pro­blem at gø­re eva­lu­e­rings­re­sul­ta­ter­ne brug­ba­re for be­vil­lings­mod­ta­ger­ne. 70 pro­cent op­le­ve­de det som en ud­for­dring at få in­d­ar­bej­det eva­lu­e­rings­re­sul­ta­ter­ne i fon­de­nes til­gang til det frem­ti­di­ge ar­bej­de med modtagerne.

Rap­por­ten pe­ger på især fi­re for­hold, der er væ­sent­li­ge for de an­sat­tes pro­ble­mer med at bru­ge den ind­sam­le­de in­for­ma­tion for­nuf­tigt. For det før­ste sva­rer he­le 91 pro­cent, at de pro­gra­man­sat­te har svært ved at fin­de tid til eva­lu­e­rings­ar­bej­det. Det skal ses i ly­set af, at kun en tred­je­del af de del­ta­gen­de fon­de har en sær­lig eva­lu­e­rings­af­de­ling el­ler -en­hed, og at det ty­pisk er de stør­re fon­de, der pri­o­ri­te­rer eva­lu­e­rings­ind­sat­sen på den må­de. I de re­ste­ren­de to-tred­je­de­le er de eva­lu­e­rings­ansvar­li­ge som of­test an­sat i en pro­gra­maf­de­ling, hvor det må for­modes, at der er man­ge an­dre op­ga­ver der kæm­per om opmærksomheden.

For det an­det op­le­ver 71 pro­cent af de ads­purg­te, at de pro­gra­man­sat­te ik­ke er til­stræk­ke­ligt for­tro­li­ge med at for­tol­ke og bru­ge de ind­sam­le­de da­ta. En del af for­kla­rin­gen på den mang­len­de for­tro­lig­hed er må­ske, at 37 pro­cent af del­ta­ger­nes eva­lu­e­rings­fag­li­ge bag­grund er be­græn­set til kor­te kur­ser el­ler workshops.

For det tred­je me­ner om­kring halv­de­len af del­ta­ger­ne, at de an­sat­tes hold­ning til eva­lu­e­ring er en ud­for­dring, og for det fjer­de sva­rer 40 pro­cent at det var svært for pro­gra­man­sat­te at bru­ge eva­lu­e­rings­re­sul­ta­ter­ne for­di de ik­ke var in­vol­ve­ret i ud­form­nin­gen af evalueringerne.

De om­rå­der, hvor eva­lu­e­rings­ind­sat­sen har størst sand­syn­lig­hed for at præ­ge de an­sat­tes ar­bej­de, er i for­hold til at for­stå hvad fon­den har op­nå­et med sit ar­bej­de. Helt kon­kret bli­ver eva­lu­e­rin­ger­ne of­te brugt til at vur­de­re, om fon­den skal gå ind på nye om­rå­der el­ler ud af ek­si­ste­ren­de. Og til at vur­de­re om en ud­de­lings­stra­te­gi skal ju­ste­res un­der­vejs i processen.

Erfaringsudveksling og videndeling bliver underprioriteret

Rap­por­ten teg­ner et bil­le­de af, at de eva­lu­e­rings­ansvar­li­ge ser et stort – men i vid ud­stræk­ning uud­nyt­tet – po­ten­ti­a­le i at de­le er­fa­rin­ger og vi­den med re­sten af fondsbranchen.

Re­sul­ta­ter­ne af eva­lu­e­rin­ger­ne bli­ver of­te delt med an­dre i fon­den, men i langt min­dre grad med an­dre fon­de og den al­min­de­li­ge of­fent­lig­hed. Over tre fjer­de­de­le af de del­ta­gen­de sva­re­de, at eva­lu­e­rin­ger­ne bli­ver delt en­ten en del el­ler me­get med fon­dens di­rek­tør, lidt fær­re at de bli­ver delt med an­dre an­sat­te – og lidt un­der halv­de­len at de bli­ver delt med fon­dens be­sty­rel­se. Men kun 17 pro­cent sva­re­de, at eva­lu­e­rin­ger­ne bli­ver delt med an­dre fon­de – og kun 14 pro­cent de­ler med den bre­de be­folk­ning. Og selv­om over halv­de­len af de eva­lu­e­rings­ansvar­li­ge bru­ger tid på at for­mid­le de­res vi­den udadtil me­ner 71 pro­cent at de­res fond bru­ger for lidt tid på den­ne opgave.

Bil­le­det af en fonds­bran­che, som er god til at kom­mu­ni­ke­re mål og stra­te­gi – men som er dår­lig til de­le eva­lu­e­rings­re­sul­ta­ter og til at læ­re af hin­an­dens fejl – går igen i en an­den af CEPs rap­por­ter (se evt. ar­tik­len Ame­ri­kan­ske fon­de er åb­ne, men ik­ke om fejl). Og det til trods for, at bå­de fon­de­nes le­de­re og me­d­ar­bej­de­re me­ner, at net­op den form for åben­hed kun­ne øge ef­fek­ten af donationerne.

I spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­sen blev del­ta­ger­ne bedt om at sva­re på, hvor­dan de hå­be­de at fon­de­ne i lø­bet af de næ­ste fem år vil­le æn­dre de­res ind­sam­ling og/eller brug af eva­lu­e­rings­da­ta. I rap­por­ten bli­ver del­ta­ger­nes bud på, hvor­dan fon­de­nes ar­bej­de med eva­lu­e­ring i frem­ti­den kun­ne for­bed­res sam­men­fat­tet i tre svar:

  • At fon­de­ne bli­ver me­re stra­te­gi­ske i de­res plan­læg­ning og ud­form­ning af eva­lu­e­rin­ger, så den ind­sam­le­de in­for­ma­tion bli­ver me­nings­fuld og brugbar
  • At fon­de­ne bru­ger eva­lu­e­rings­da­ta til at træf­fe be­slut­nin­ger og for­bed­re de­res praksis
  • At fon­de­ne bli­ver me­re åb­ne om de­res eva­lu­e­rin­ger og bed­re til at de­le de­res er­fa­rin­ger udadtil

Rap­por­ten, der ud­kom den 20. sep­tem­ber, kan down­lo­a­des på CEPs hjem­mesi­de.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Læs rapporten

Rapporten Benchmarking Foundation Evaluation Practices gennemgår resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse, som i 2015 blev sendt ud til en række amerikanske og canadiske fonde med uddelinger på mere end 66 mio. kr. om året. I alt deltog 127 personer, som alle var de højst placerede medarbejdere med ansvar for evaluering i deres fonde – eller som var medlemmer af CEIs netværk, Evaluation Roundtable. Rapporten er gratis og kan downloades på CEPs hjemmeside.

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer