Det europæiske fondsnetværk DAFNE forlanger et 'indre fondsmarked'

De europæiske fonde har for uensartede vilkår både politisk og juridisk, mener DAFNE. Som svar på udfordring­erne er der behov for at stå sammen og for at arbejde for æn­dring­er af EU-lovgiv­ningen. På Fondenes Dag forlanger fonds­net­værket derfor et 'indre fonds­marked' i Europa.

DAFNE – Donors and Foundations Networks in Europe
 

De i alt 144.000 eu­ro­pæ­i­ske fon­de in­ve­ste­rer år­ligt om­kring 540 mil­li­ar­der kro­ner med hen­blik på blandt an­det at øge sam­men­hængs­kraft og styr­ke de­mo­kra­ti, in­nova­tion og bære­dyg­tig­hed i og uden for Eu­ro­pa. Men imens virk­som­he­der smi­digt kan age­re på tværs af de euro­pæ­iske lan­de­græn­ser på grund af EU-lov­giv­ning, så ser si­tu­a­tio­nen an­der­le­des ud for fon­de­ne. Der­for er der be­hov for et 'in­dre fonds­mar­ked', me­ner Max von Aben­dro­th, admi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i DAFNE:

”Vi har brug for li­ge vil­kår blandt do­no­rer og fon­de i Eu­ro­pa. Bin­den­de juri­di­ske ram­mer, klar­hed og for­enkling for grænse­overskridende do­na­tio­ner,” for­kla­rer Aben­dro­th i en pres­se­med­del­else fra DAFNE i an­led­ning af Fon­de­nes Dag.

DAFNE for­kla­rer vi­de­re, at der og­så er be­hov for stør­re po­li­tisk op­bak­ning til fonds­sek­to­ren i vis­se lan­de som ek­sem­pel­vis Po­len, Bul­ga­ri­en, Tyr­ki­et og Un­garn. Her luk­kes fon­de ef­ter po­li­tisk pres, pro­jek­ter stop­pes, do­na­tio­ner for­hin­dres og vis­se fon­de har væ­ret nødt til at fra­flyt­te lan­de­ne. Det se­ne­ste ek­sem­pel er The Open So­cie­ty Fo­un­da­tions, som måt­te flyt­te fra Bu­da­pest til Berlin.

”Si­tu­a­tio­nen i Un­garn bør få Eu­ro­pa til at våg­ne op. Po­li­ti­ke­re og ci­vil­sam­fund må træ­de ind og for­sva­re fon­de­nes fri­hed i end­nu hø­je­re grad,” for­lan­ger Fe­lix Ol­den­burg, der er for­mand for DAFNE i sin ap­pel om at ska­be et in­dre fondsmarked.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer