Filantropisk konference: Flygtningekrise ansporer til samarbejde og alliancer

Flygtningekrisen er en af de globale udfordringer, som er på dagsordenen når European Foundation Centre i slutningen af denne uge afholder deres årlige møde og konference i Amsterdam under titlen ’Imagining and Investing in our Future’. Realdania har de sidste seks år siddet i EFCs styrelsesråd. ”Realdanias og mit fokus har været, at EFC skal være en stærk netværksorganisation”, siger direktør Jesper Nygård.

Me­re end 600 le­de­re fra filan­tro­pi­ske or­ga­ni­sa­tio­ner, re­præ­sen­tan­ter fra in­ter­na­tio­na­le NGO’er, den aka­de­mi­ske ver­den, er­hvervs­li­vet og em­beds­mænd sam­les d. 26-28. maj for at dis­ku­te­re og for­sø­ge at fin­de løs­nin­ger på nog­le af de vig­tig­ste sam­funds­mæs­si­ge spørgs­mål – som ik­ke kun Eu­ro­pa, men og­så re­sten af ver­den står over­for i dag.

“Hvis vi skal lyk­kes med at tak­le de glo­ba­le ud­for­drin­ger, vi står over for, bli­ver den etab­le­re­de filan­tro­pi­ske ver­den nødt til at sam­ar­bej­de bå­de in­ter­nt med hin­an­den og ska­be al­li­an­cer med an­dre in­ter­es­sen­ter fra ci­vil­sam­fund, re­ge­rin­ger og er­hvervs­liv,” si­ger Eu­ro­pe­an Fo­un­da­tion Cen­ters di­rek­tør, Ger­ry Salole.

Kon­fe­ren­cen by­der på godt 25 ple­nar­mø­der og en hel en ræk­ke af pa­ral­lel­le ses­sions og præ­sen­ta­tio­ner med me­re end 60 kend­te ta­le­re. Et af de stør­re sam­funds­mæs­si­ge pro­ble­mer, der er på dags­or­de­nen er den eu­ro­pæ­i­ske flygtningekrise.

”Vi op­le­ver, at sær­ligt flygt­nin­ge­kri­sen har an­spo­ret til at fle­re og fle­re fon­de er gå­et sam­men om at ud­vik­le fæl­les ini­ti­a­ti­ver el­ler har ar­bej­det i net­værk el­ler skabt al­li­an­cer,” si­ger Ger­ry Salole.

De mest al­vor­li­ge ud­for­drin­ger, som flygt­nin­ge­kri­sen har skabt, og hvor­dan de skal gri­bes an, var net­op em­net i en ny un­der­sø­gel­se, som Eu­ro­pe­an Fo­un­da­tion Cen­tre har la­vet blandt si­ne med­lem­mer og an­dre filan­tro­pi­ske or­ga­ni­sa­tio­ner. Her kom det ty­de­ligt frem, at et tæt­te­re sam­ar­bej­de var vej­en frem. 80 pro­cent af fon­de­ne sva­re­de, at de var in­ter­es­se­re­de i at sam­ar­bej­de med an­dre fon­de, og næ­sten 60 pro­cent var vil­li­ge til at for­e­ne de­res res­sour­cer for at lø­se dis­se problemer.

Fle­re af kon­fe­ren­cens ses­sio­ner sæt­ter fo­kus på flygt­nin­ge­kri­sen. Og for de del­ta­ge­re, som ger­ne vil ta­ge fat på de ud­for­drin­ger, som er kom­met i kølvan­det på flygt­nin­ge­kri­sen, er der mu­lig­hed for at mø­des og dis­ku­te­re fæl­les pro­jek­ter i et mid­ler­ti­digt op­stil­let flygtningetelt.

Realdania: EFC er videndeling og samarbejde

Fle­re dan­ske filan­tro­pi­ske fon­de og for­e­nin­ger er med den i eu­ro­pæ­i­ske for­e­ning. Re­al­da­nia har væ­ret med­lem i en år­ræk­ke og har de sid­ste seks år haft plads i EFCs styrelsesråd.

”I sty­rel­ses­rå­det ar­bej­der vi me­get på, hvor­dan EFC kan fun­ge­re som ram­me for, at den vi­den, der ek­si­ste­rer i den eu­ro­pæ­i­ske fonds­ver­den stil­les til rå­dig­hed for an­dre. EFC har en funk­tion i at ska­be ram­mer for, at folk fra den filan­tro­pi­ske ver­den kan mø­des, og for at ska­be ram­mer­ne for vi­den­de­ling.” si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Re­al­da­nia, Jes­per Ny­gård, der del­ta­ger på sty­rel­ses­rå­dets års­mø­de og har re­præ­sen­te­ret Re­al­da­nia i rå­det de se­ne­ste tre år.

Han for­tæl­ler, at sam­ar­bej­det i EFC er et op­lagt forum for Re­al­da­nia, for­di for­e­nin­gen med bag­grund i sin sam­ska­bel­ses­fi­lo­so­fi he­le ti­den sø­ger in­spira­tion og sam­ar­bejds­mu­lig­he­der, som kan frem­me for­e­nin­gens for­mål om livskva­li­tet i det byg­ge­de mil­jø. Der­u­d­over sæt­ter han pris på den mang­fol­dig­hed af eu­ro­pæ­i­ske fon­de og filan­tro­pi­ske in­ter­es­ser, der er sam­let i foreningen.

”Or­ga­ni­sa­tio­nen har og­så an­dre bre­de­re dags­ord­ner, som for­hol­det til Øst­eu­ro­pa, fred i Ukrai­ne og fon­des ram­me­be­tin­gel­ser i for­hold til EU-re­gu­le­ring. Det har rig­tig man­ge af de an­dre med­lem­mers op­mærk­som­hed, og det er en del af mang­fol­dig­he­den at ska­be plads til de an­dre. Men vo­res dags­or­den har væ­ret at gø­re det mu­ligt for fon­de og for­e­nin­ger at bli­ve dyg­ti­ge­re til det, de har fo­kus på - om det er klas­sisk, stra­te­gisk el­ler ka­ta­ly­tisk filan­tro­pi. El­ler som os selv, der ger­ne vil no­get fra al­le tre skuffer”

Bred vifte af eksperter

Nog­le af de frem­træ­den­de op­lægs­hol­de­re på årets kon­fe­ren­ce er den hol­land­ske prin­ses­se Lau­ren­tien, der er for­mand for den Eu­ro­pæ­i­ske Kul­tur­fond og sær­lig ud­sen­ding for UNESCO og Krista­li­na Ge­or­gie­va, næst­for­mand i Eu­ro­pa-Kom­mis­sio­nen, med an­svar for bud­get og Hu­man Resources.

Ud over de man­ge mu­lig­he­der for at hø­re og læ­re fra en bred vif­te af eks­per­ter og prak­ti­ke­re, gi­ver kon­fe­ren­cen del­ta­ger­ne mu­lig­hed for selv at op­le­ve filan­tro­pi med gu­i­de­de be­søg hos lo­ka­le pro­jek­ter og net­værks-events om af­te­nen i Amsterdam.

Ar­ran­gø­rer­ne be­stræ­ber sig på, at kon­fe­ren­cen er så bæ­re­dyg­tig som mu­lig. Der­for er kon­fe­ren­cen nær­mest pa­pir­løs. Al re­le­vant in­for­ma­tion og ma­te­ri­a­le bli­ver til­gæn­ge­lig via en helt ny app. Må­l­ti­der­ne er bæ­re­dyg­ti­ge, og del­ta­ger­ne får ud­le­ve­ret ta­sker, som er la­vet af brug­te KLM-uni­for­mer, og ’Kom-med-på-vandrørene’-vandflasker til at fyl­de op igen, for at op­for­dre til at drik­ke Am­ster­dams postevand.

Dan­marks Fon­de dæk­ker årets kon­fe­ren­ce i EFC. Læs me­re i Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de den 30. maj 2016.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Baggrund

For mere information se: www.efc.be/aga

European Foundation Center (EFC) er en platform og forkæmper for institutionel filantropi – med fokus på Europa, men også med en opmærksomhed på det globale filantropiske landskab. EFC arbejder for at støtte sine medlemmer, både individuelt og kollektivt, i deres arbejde for at skabe positive samfundsforandringer i Europa og resten af verden. EFC blev etableret i 1989 af 7 fonde. EFC repræsenterer i dag mere end 200 filantropiske organisationer. Læs yderligere på: www.efc.be

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer