Annoncespot_img

Fondsorganisationer præsenterer manifest for fælles marked for filantropi i Europa

EFC og DAFNE har netop lanceret et manifest, der opfordrer til et fælles marked for fi­lan­tro­pi i Europa.

Philanthropy Manifesto
 
Philant­hro­py Ad­vo­ca­cy – et fæl­les pro­jekt fra Eu­ro­pe­an Fo­un­da­tion Cen­tre (EFC) og Do­nor and Fo­un­da­tions Net­work in Eu­ro­pe (DAFNE) – kun­ne til et ar­ran­ge­ment i Philant­hro­py Hou­se i Bruxel­les præ­sen­te­re et nyt ma­ni­fest, der for­sø­ger at frem­me et fæl­les eu­ro­pæ­isk mar­ked for filan­tro­pi. Frem­mødt var eu­ro­pæ­i­ske lov­gi­ve­re og re­præ­sen­tan­ter fra filan­tro­pi­ske or­ga­ni­sa­tio­ner og civilsamfundsorganisationer.

For­man­den for DAFNE, Fe­lix Ol­den­burg, ud­pe­ger nog­le af de cen­tra­le for­slag på bag­grund af filan­tro­pi­ske or­ga­ni­sa­tio­ners ud­for­drin­ger i Europa: 

“Først og frem­mest fo­re­slår vi lov­gi­ve­re at sik­re de grund­læg­gen­de for­e­nings­fri­heds- og ka­pi­tal­be­væ­gel­ses­ret­tig­he­der, samt at sæt­te en stop­per for den be­kym­ren­de ten­dens mod re­ge­rings­kon­trol af fon­de, de lam­men­de be­græns­nin­ger af uden­land­sk fi­nan­si­e­ring og den yder­li­ge­re re­gu­le­ring ret­tet mod at luk­ke ned for et uaf­hæn­gigt ci­vil­sam­fund,” si­ger Fe­lix Ol­den­burg i en pressemeddelelse. 

“For det an­det fo­re­slår vi at gø­re so­ci­a­le in­ve­ste­rin­ger og be­vil­lin­ger på tværs af græn­ser­ne let­te­re ved at fjer­ne de for­hin­drin­ger, der ko­ster sek­to­ren 100 mio. eu­ro om året,” fort­sæt­ter Fe­lix Ol­den­burg, der og­så ser et uud­nyt­tet po­ten­ti­a­le på mil­li­ar­der af eu­ro i me­re sam­ar­bej­de mel­lem fon­de og eu­ro­pæ­i­ske in­sti­tu­tio­ner, samt bed­re vil­kår og in­ci­ta­men­ter for fæl­les do­na­tio­ner og investeringer.

Ma­ni­fe­stet er før­ste spa­destik ta­get af Philant­hro­py Ad­vo­ca­cy mod et fæl­les in­dre mar­ked for fonde. 

“Det er kun i et gun­stigt mil­jø at den in­sti­tu­tio­nel­le filan­tro­pi kan ud­fyl­de sin rol­le i for­hold til at ud­byg­ge so­ci­al ka­pi­tal: en nød­ven­dig ‘lim’ i da­gens Eu­ro­pa,” si­ger for­man­den for EFC, Mas­si­mo Lapucci. 

Han un­der­stre­ger end­vi­de­re vig­tig­he­den af filan­tro­pi i et Eu­ro­pa præ­get af “cen­tri­fu­ga­le kræf­ter og en sti­gen­de af­kob­ling mel­lem bor­ge­re og institutioner.” 

Ker­stin Jor­na, vi­ce­ge­ne­ral­di­rek­tør i Ge­ne­ral­di­rek­to­ra­tet for Øko­no­mi­ske og Fi­nan­si­el­le An­lig­gen­der i Eu­ro­pa-Kom­mi­sio­nen, ud­tryk­te sin støt­te til et fæl­les eu­ro­pæ­isk marked. 

“Jeg støt­ter fuldt ud de fi­re an­be­fa­lin­ger i ma­ni­fe­stet. Vi i de eu­ro­pæ­i­ske in­sti­tu­tio­ner er nødt til at støt­te filan­tro­pi­ske ak­tø­rer, når de går ind i om­rå­der, hvor hver­ken re­ge­rin­ger el­ler virk­som­he­der spil­ler en rol­le,” si­ger hun i pressemeddelelsen.

Iføl­ge Philant­hro­py Ad­vo­ca­cy ud­gør den in­sti­tu­tio­nel­le filan­tro­pi i Eu­ro­pa me­re end 147.000 fon­de, der år­ligt ud­de­ler fle­re end 60 mia. euro. 

I Dan­mark er Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter med­lem af DAFNE, som er en eu­ro­pæ­isk pa­raply­or­ga­ni­sa­tion for na­tio­na­le for­e­nin­ger af fon­de og donorer. 

Du kan læ­se 'Eu­ro­pe­an Philant­hro­py Ma­ni­fe­sto' i sin hel­hed på philant​hro​py​ad​vo​ca​cy​.eu

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer