Lego-familien og Unicef opfordrer fondene: Giv flere penge til verdens børn

Lego Fonden og bestyrelsesformand Thomas Kirk Kristiansen appellerer til private donorer om at bidrage generøst til den internationale genoprettelse efter corona-epidemien. Også Unicef opfordrer danske fonde til at komme banen og lancerer samtidig et nyt netværk for virksomheder og fonde, der skal styrke en fælles, global ansvarsfølelse.

Iføl­ge Le­go Fon­den har blandt an­det sko­le­luk­nin­ger på grund Covid-19 med­ført at 90 pct. ver­dens børn har få­et af­brudt de­res uddannelse.

”Vi ap­pel­le­rer til den pri­va­te sek­tor, vel­gø­ren­heds­or­ga­ni­sa­tio­ner, re­ge­rin­ger og an­dre do­no­rer om at bi­dra­ge ge­ne­røst til den glo­ba­le Covid-19-genop­ret­tel­se. In­gen kan fø­le sig sik­ker, før al­le er i sikkerhed.”

Det sag­de Le­go Fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, An­ne-Bir­git­te Al­brect­sen, da fon­den lør­dag den 25. sep­tem­ber an­non­ce­re­de en re­kord­s­tor do­na­tion på 150 mio. dol­lars - ca. 900 mil­li­o­ner kro­ner - til børn og fa­mi­li­er i he­le ver­den, der er ramt som føl­ge af corona-epidemien.

Næ­sten halv­de­len af pen­ge­ne går via Uni­cef til at støt­te ad­gang til vac­ci­ner og me­di­cinsk ud­styr, som kom­mer for­æl­dre, læ­re­re og om­sorgs­per­so­ner i sår­ba­re mil­jø­er ver­den over til gode.

Det vil på­vir­ke os al­le i man­ge generationer

Tho­mas Kirk Kri­sti­an­sen. – Be­sty­rel­ses­for­mand, Le­go Fonden

Epi­de­mi­en har i man­ge lan­de skabt en kri­se, der ik­ke kun har ramt skrø­be­li­ge sund­heds­sy­ste­mer, men som iføl­ge Le­go Fon­den og­så hand­ler om ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser for børns grund­læg­gen­de ret­tig­he­der. Blandt an­det for­di op imod 90 pro­cent af ver­dens børn har få­et af­brudt de­res ud­dan­nel­se på grund af corona.

“Covid-19-pan­de­mi­en har vendt op og ned på – og i man­ge til­fæl­de væ­ret øde­læg­gen­de for – li­vet for mil­li­o­ner af børn i he­le ver­den. Det er vo­res an­svar at in­ve­ste­re i bør­ne­ne og sik­re, at de fort­sat har ad­gang til ud­dan­nel­se og til at ud­vik­le de ev­ner, der er af­gø­ren­de for, at de kan kla­re sig i en ver­den, der er i kon­stant for­an­dring,” si­ger Tho­mas Kirk Kri­sti­an­sen, be­sty­rel­ses­for­mand i Le­go Fon­den og fjer­de ge­ne­ra­tions Le­go-ejer i en pressemeddelelse.

Han ap­pel­le­rer der­for til, at fle­re føl­ger fon­dens ek­sem­pel og gi­ver pen­ge til den glo­ba­le genoprettelsesindsats.

“Vi hå­ber, at an­dre og­så vil pri­o­ri­te­re in­ve­ste­rin­ger i bør­ne­ne højt. Hvis ik­ke vi al­le in­ve­ste­rer no­get nu, ri­si­ke­rer vi, at bør­ne­nes ud­vik­ling for­sin­kes, og det vil på­vir­ke os al­le i man­ge ge­ne­ra­tio­ner,” si­ger Tho­mas Kirk Kristiansen.

Nyt netværk for fonde og donorer

Iføl­ge Uni­cef Dan­marks di­rek­tør for part­ner­ska­ber og pro­gram­mer, Sus­an­ne Da­hl skal do­na­tio­nen blandt an­det bru­ges til at hjæl­pe mil­li­o­ner af men­ne­sker, der end­nu ik­ke har få­et mu­lig­hed for at få vaccinationer.

”Det be­ty­der så me­get for vo­res ar­bej­de at mod­ta­ge så­dan en do­na­tion. For det før­ste brin­ger det os tæt­te­re vo­res mål – i det­te til­fæl­de at ud­bre­de en me­re li­ge og ret­fær­dig ad­gang til vac­ci­ner. Med Le­go Fon­dens do­na­tion kan mel­lem 10 og 14 mil­li­o­ner men­ne­sker bli­ve fuldt vac­ci­ne­ret. Det er vir­ke­lig et stort skridt. Men en så ge­ne­røs do­na­tion kan og­så væ­re med til at ska­be rin­ge i van­det,” si­ger Sus­an­ne Da­hl til Fundats.

Jeg tror – og hå­ber – at den vil væ­re med til at in­spi­re­re an­dre fon­de og virk­som­he­der til at støt­te stær­ke­re op

– Di­rek­tør for part­ner­ska­ber og pro­gram­mer, Uni­cef Danmark

Li­ge som Tho­mas Kirks Kri­sti­an­sen hå­ber Uni­cef Dan­mark, at Le­go Fon­dens mar­kan­te do­na­tion kan få fle­re do­no­rer til at en­ga­ge­re sig at lø­se glo­ba­le problemer.

”Jeg tror – og hå­ber – at den vil væ­re med til at in­spi­re­re an­dre fon­de og virk­som­he­der til at støt­te stær­ke­re op. Og det har vi brug for. Det er af­gø­ren­de, at den pri­va­te sek­tor bi­dra­ger til at lø­se glo­ba­le ud­for­drin­ger,” si­ger Sus­an­ne Dahl.

Uni­cef Dan­marks di­rek­tør for part­ner­ska­ber og pro­gram­mer for­tæl­ler des­u­den, at or­ga­ni­sa­tio­nen i øje­blik­ket ar­bej­der på at sam­le et net­værk af pri­va­te ak­tø­rer og do­no­rer, der kan gå sam­men om bl.a. dan­ske bi­drag til in­ter­na­tio­nalt kri­se- og udviklingsarbejde.

”Uni­cef er i gang med at etab­le­re et net­værk af fon­de, virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner for at styr­ke for­stå­el­sen for, hvor vig­tigt det er – og for at styr­ke en fæl­les, glo­bal an­svars­fø­lel­se. Le­go Fon­dens bi­drag er hi­sto­risk højt, og vi er me­get tak­nem­me­li­ge for det. Men det er vig­tigt for mig at un­der­stre­ge, at der er brug for, at al­le bi­dra­ger – uan­set stør­rel­se. Kun sam­men er vi stær­ke,” si­ger Sus­an­ne Dahl.

Den an­den del Le­go Fon­dens do­na­tion - 80 mio. dol­lars - går til Le­go Fon­dens man­ge sam­ar­bejds­part­ne­re, her­un­der BRAC In­sti­tu­te of Educa­tio­nal De­ve­l­op­ment, som ar­bej­der med børn og frem­skyn­der den igang­væ­ren­de genop­ret­tel­se af føl­ger­ne af COVID-19.

Pen­ge­ne kom­mer oveni en do­na­tion på 50 mio. dol­lars, som blev an­non­ce­ret i marts 2020 kort ef­ter, at pan­de­mi­en før­ste gang tvang mil­li­o­ner af børn ver­den over væk fra de­res van­te læringsmiljøer.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer