Annoncespot_img

Nordiske fonde vil diskutere forholdet til velfærdsstaten på netværksmøde

Er nordiske velfærdsstater under udvikling eller afvikling? Og hvordan skal fondene for­holde sig til de globale udfordringer, der sætter velfærdsstaten under pres? Det er blandt de centrale emner som bliver diskuteret, når det fjerde netværksmøde for nor­diske fonde afholdes i København i slutningen af oktober. Blandt oplægsholderne er Mogens Lykke­toft og Olafur Eliasson.

Nordic Network Meeting 2017

De nor­di­ske fon­de har en sær­lig fæl­les bag­grund, som ad­skil­ler dem fra bå­de ame­ri­kan­ske og an­dre eu­ro­pæ­i­ske fon­de – nem­lig vel­færds­sta­ten. Og net­op fon­dens for­hold til vel­færds­sta­ten er om­drej­nings­punk­tet for ef­ter­å­rets Nor­dic Fo­un­da­tion Net­work Me­e­ting, som fin­der sted i Kø­ben­havn den 26.-27. ok­to­ber 2017.

Med de nor­di­ske fon­des for­hold til vel­færds­sta­ten som ud­gangs­punkt, in­vi­te­res del­ta­ger­ne til at dis­ku­te­re spørgs­mål som: Hvil­ke ud­for­drin­ger og mu­lig­he­der vil fonds­ver­de­nen stå over­for i de kom­men­de år? Hvor­dan skal fon­de­ne for­hol­de sig til de glo­ba­le ud­for­drin­ger, der sæt­ter vel­færdsstaten un­der pres – som for ek­sem­pel kli­ma­for­an­drin­ger, tek­no­lo­gi og flygt­nin­ge. Hvil­ken rol­le kan fon­de­ne spil­le i for­hold til sta­ten, den of­fent­li­ge og pri­va­te sek­tor og civil­samfundet? Og hvil­ken rol­le spil­ler kunst og kul­tur i den sær­li­ge nor­di­ske kontekst?

På net­værks­mø­de­ts før­ste dag bli­ver te­ma­et be­hand­let fra for­skel­li­ge vink­ler gen­nem op­læg fra en for­sker, en po­li­ti­ker og en fonds­di­rek­tør. Tor­ben M. An­der­sen, der er pro­fes­sor i øko­nomi på Aar­hus Uni­ver­si­tet og tid­li­ge­re for­mand for vel­færdskommissionen, for­tæl­ler om den nor­di­ske vel­færds­mo­del og de of­fent­li­ge fi­nan­ser set i et fæl­les­n­or­disk per­spek­tiv. Forhen­væ­rende uden­rigs-, fi­nans- og skat­te­mi­ni­ster samt tid­li­ge­re for­mand for FN's general­for­sam­ling, Mo­gens Lyk­ke­toft gi­ver si­ne bud på, hvor­dan nor­di­ske fon­de kan ar­bej­de med væsent­lige glo­ba­le mål i de­res respek­ti­ve lan­de. Fon­de­nes eget per­spek­tiv bli­ver repræ­sen­teret i et op­læg af di­rek­tø­ren for Riks­ban­kens Ju­bilæums­fond, Göran Blomqvist.

Ef­ter­å­rets net­værks­mø­de er ar­ran­ge­ret af Cul­ti­va fra Nor­ge, Kau­te-fon­den fra Fin­land, Riks­bankens Ju­bilæums­fond fra Sve­ri­ge samt Ve­lux Fon­den, Re­al­da­nia, Nor­dea-fon­den, No­vo Nor­disk Fon­den og Bi­ku­ben­fon­den fra Dan­mark. Ar­ran­gø­rer­ne af­hol­der på net­værks­mø­de­ts an­den dag for­skel­li­ge wor­ks­hops, hvor del­ta­ger­ne in­vi­te­res til at dis­ku­te­re em­ner – som for ek­sem­pel fon­de­nes rol­le i part­ner­ska­ber på tværs af sek­to­rer i be­kæm­pel­sen af en­som­hed. El­ler hvor­dan de nor­di­ske forsk­nings­fon­de bi­dra­ger til løs­nin­gen af vel­færds­sam­fun­dets ek­si­ste­ren­de og frem­ti­di­ge ud­for­drin­ger, og hvor­dan de ser de­res egen rol­le i forsk­nings­ver­denens øko­sy­stem, som støt­tes af bå­de pri­va­te og of­fent­li­ge fonde.

På det se­ne­ste net­værks­mø­de i Sto­ck­holm delt­og re­præ­sen­tan­ter fra me­re end 50 nor­di­ske fon­de – her­un­der 22 re­præ­sen­tan­ter fra 13 dan­ske fonde.

Pro­gram­met kan læ­ses på ar­ran­ge­men­tets hjem­mesi­de, hvor det og­så er mu­ligt at til­mel­de sig. Ind­til den 30. ju­ni er der et sær­ligt “ear­ly bird”-tilbud, op­ly­ser arrangørerne.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer