Annoncespot_img

Nordmænd: Fonde er organisation, formål og velgørenhed

Syv ud af ti nordmænd ved godt, hvad der kendetegner en fond. Desuden tænker befolkningen i høj grad positivt om fonde, som de kun i mindre grad forbinder med negative aspekter som for eksempel at undgå skat. Det viser en undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Senter for Stiftelser på Norwegian Business School.

”Hvad for­bin­der du med ordet/begrebet fond?” og ”Kan du næv­ne nav­net på en el­ler fle­re fon­de?”. Med dis­se to åb­ne spørgs­mål har Sen­ter for Stif­tel­ser af­dæk­ket den nor­ske be­folk­nings kend­skab og hold­ning til fonde.

Re­sul­ta­tet vi­ser, at 70 pro­cent af nord­mæn­de­ne har for­stå­et, hvad en fond er. Des­u­den vi­ser sva­re­ne, at nor­ske fon­de i høj grad er for­bun­det med no­get po­si­tivt. De ord, som nord­mæn­de­ne of­test bru­ger om fon­de, er ’or­ga­ni­sa­tion’ og ’for­mål’. Men og­så ’pen­ge’ og ’vel­gø­ren­hed’ er hyp­pigt brugt. Kun få for­bin­der fon­de med no­get ne­ga­tivt, som for ek­sem­pel at und­gå skat, kon­klu­de­rer for­sker­ne bag un­der­sø­gel­sen, som er gen­nem­ført af TNS Gal­lup og er re­præ­sen­ta­tiv for den nor­ske befolkning.

Or­det ’vel­gø­ren­hed’ blev brugt seks gan­ge så of­te som or­det ’skat­te­for­hold’, når de 1.050 re­spon­den­ter i un­der­sø­gel­sen skul­le be­skri­ve, hvad de for­bin­der med en fond.

Selv­om man­ge ved, hvad en fond er, så har de svæ­re­re ved at næv­ne nav­ne på kon­kre­te fon­de. De mest kend­te fon­de er ik­ke dem, der de­ler flest pen­ge ud, men der­i­mod de fon­de som har få­et ne­ga­tiv om­ta­le i pres­sen, kon­klu­de­rer for­sker­ne på Sen­ter for Stiftelser.

Nor­ge har me­re end 7.000 fon­de med en sam­let egen­ka­pi­tal på 137 mil­li­ar­der nor­ske kro­ner. Til­sam­men ud­de­ler de 3 mil­li­ar­der kro­ner om året til al­men­nyt­ti­ge formål.

I Dan­mark er der godt 8.000 ik­ke er­hvervs­dri­ven­de fon­de og ca. 1.350 er­hvervs­dri­ven­de fon­de, som til­sam­men ud­de­ler mel­lem 8 og 10 mil­li­ar­der kro­ner om året til al­men­nyt­ti­ge formål.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer