Poul Due Jensens Fond opfordrer fondsbranchen til at støtte Haiti

Grundfos’ ejerfond opfordrer sine kolleger i fondsbranchen til hurtigst muligt at sende katastrofehjælp til ofrene efter orkanen Matthew i Haiti. Det skriver fonden i en pressemeddelelse.

FN’s ge­ne­ral­se­kre­tær, Ban Ki Moon, ud­send­te man­dag en ap­pel til ver­dens­sam­fun­det om akut hjælp på 120 mil­li­o­ner USD.

Hund­red­vis har mi­stet li­vet. Mindst 1,4 mil­li­o­ner men­ne­sker har akut brug for hjælp. By­er og lands­by­er er næ­sten slet­tet fra land­kor­tet. Af­grø­der og fø­de­va­re­lag­re er øde­lagt. Mindst 300 sko­ler er skadede.

Po­ul Due Jen­sen har re­a­ge­ret på ge­ne­ral­se­kre­tæ­rens ap­pel og har al­le­re­de sendt støt­te af­sted til Hai­ti for at skaf­fe rent vand til of­re­ne. Nu be­der Po­ul Due Jen­sens Fond an­dre dan­ske fon­de og er­hvervsvirk­som­he­der om at gø­re det samme.

”Vi har gen­nem ejer­ska­bet af Grund­fos op­byg­get en for­mue ba­se­ret på glo­balt salg af pum­per, og vi sy­nes kun det er ri­me­ligt at vi gi­ver no­get til­ba­ge til ver­den. Vi vil ger­ne op­for­dre an­dre til at bi­dra­ge,” for­kla­rer Chri­sti­an Hartvig, der er di­rek­tør i Po­ul Due Jen­sens Fond.

Rent vand redder menneskeliv

Po­ul Due Jen­sens Fond har gjort det til et cen­tralt punkt i sin stra­te­gi at bi­dra­ge til at op­fyl­de FN’s ver­dens­mål num­mer seks om ad­gang til rent vand for al­le. Fon­den gem­mer i den for­bin­del­se på en sær­lig re­ser­ve til hu­ma­ni­tær ka­ta­stro­fe­hjælp og har der­for kun­net re­a­ge­re på rekordtid.

”Vi modt­og an­søg­nin­gen fra ame­ri­kan­ske Wa­ter Mis­sion - en af vo­res dyg­ti­ge part­ner­or­ga­ni­sa­tio­ner - man­dag af­ten, og al­le­re­de tirs­dag kun­ne vi sen­de dem til­sagn om støt­te til at op­stil­le mindst 5 vand­sy­ste­mer, der kan gø­re for­skel­len på liv og død for 20.000 men­ne­sker. Wa­ter Mis­sion har, som en af de få in­ter­na­tio­na­le NGO’er, folk på jor­den i Hai­ti og vand­sy­ste­mer­ne er der­for al­le­re­de nu på vej ud til de be­rør­te lands­by­er. Vi ved godt at det er en drå­be i ha­vet, men man­ge bæk­ke små gør som be­kendt en stor å,” si­ger Chri­sti­an Hartvig.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer