Schweizisk fondsforening danner netværk for mindre fonde

Den schweiziske brancheforening for fonde, Swiss Foundations, lancerer arbejdsgruppe for mindre fonde. Formålet er at dele viden og erfaring, om hvordan man laver godt fondsarbejde med få organisatoriske ressourcer.

Min­dre schweizi­ske fon­de står over for de sam­me ud­for­drin­ger, som stør­re fon­de, men på grund af be­græn­se­de res­sour­cer er sva­re­ne nødt til at væ­re nog­le an­dre. Fle­re af de min­dre schweizi­ske fon­de har in­gen el­ler kun del­tids­an­sat­te se­kre­ta­ri­ats­me­d­ar­bej­de­re. Der­for lan­ce­rer de schweizi­ske fon­des bran­che­or­ga­ni­sa­tion, Swiss Fo­un­da­tions, nu en arbejds­gruppe, hvor de min­dre fon­de kan ud­veks­le er­fa­rin­ger. Det skri­ver or­ga­ni­sa­tio­nen i sit se­ne­ste nyheds­brev, ’Fo­un­da­tion News’.

Swiss Fo­un­da­tion har i sam­ar­bej­de med fi­re af for­e­nin­gens fonds­med­lem­mer ud­ar­bej­det et kon­cept, hvor re­præ­sen­tan­ter fra min­dre fon­de over en mø­de­ræk­ke kan de­le vi­den og disku­tere de­res er­fa­rin­ger. I lø­bet af mø­de­ræk­ken sø­ger del­ta­ger­ne at bli­ve klo­ge­re på, hvor man med be­græn­se­de res­sour­cer kan væl­ge de bed­ste pro­jek­ter at støtte.

Schweiz har cir­ka 13.000 al­men­nyt­ti­ge fon­de, som år­ligt ud­de­ler 10-14 mia. kr. (1,5-2 mia. schweizerfranc).

Swiss Fo­un­da­tions er med­lem af den pa­n­eu­ro­pæ­i­ske pa­raply­or­ga­ni­sa­tion for na­tio­na­le branche­organisationer for fon­de, DAFNE.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer