Folketinget vedtager ny model for skattefri overdragelse af virksomheder til erhvervsdrivende fonde

Fra nytår kan virksomhedsejere benytte enten den nye skattemodel eller den eksisterende holdingmodel ved skattefri overdragelse af en virksomhed til en erhvervsdrivende fond. Det har Folketinget netop vedtaget.

Med lovens nye fonds­be­skat­nings­mo­del skal eje­ren, så­fremt en ræk­ke be­tin­gel­ser er op­fyldt, ik­ke be­ta­le skat­ter el­ler af­gif­ter, når eje­ren over­dra­ger sin virk­som­hed til en er­hvervs­dri­ven­de fond (fo­to: An­ders Hvid).

Den læn­ge ven­te­de lov om skat­te­fri over­dra­gel­se af en virk­som­hed til en er­hvervs­dri­ven­de fond er nu ble­vet ved­ta­get af Folketinget.

Fra 1. ja­nu­ar 2021 kan en virk­som­hed­s­e­jer der­for bru­ge en­ten lovens så­kald­te fonds­be­skat­nings­mo­del el­ler den al­le­re­de kend­te hol­ding­mo­del, hvis eje­ren øn­sker at over­dra­ge sin virk­som­hed til en er­hvervs­dri­ven­de fond.

Med lovens nye fonds­be­skat­nings­mo­del skal eje­ren, så­fremt en ræk­ke be­tin­gel­ser er op­fyldt, ik­ke be­ta­le skat­ter el­ler af­gif­ter, når eje­ren over­dra­ger sin virk­som­hed til en er­hvervs­dri­ven­de fond.

I ste­det be­ty­der mo­del­len, at skat­te­myn­dig­he­der­ne be­reg­ner en så­kaldt stif­ter­skat af stif­te­rens avan­ce ved over­dra­gel­sen, som på­hvi­ler fon­den og ik­ke stifteren.

Fon­den kan be­ta­le stif­ter­skat­ten lø­ben­de ved at fo­re­ta­ge al­men­nyt­ti­ge og al­men­vel­gø­ren­de ud­de­lin­ger, for­di ud­de­lin­ger­nes fradrags­vær­di bli­ver modreg­net stifterskatten.

For­u­den den nye fonds­be­skat­nings­mo­del gi­ver loven og­så fort­sat mu­lig­hed for, at en virk­som­hed­s­e­jer la­der sit hol­dings­el­skab over­dra­ge et un­der­lig­gen­de dat­ter­sel­skab til en er­hvervs­dri­ven­de fond skat­te- og af­gifts­frit via den så­kald­te holdingmodel.

Hol­ding­mo­del­len er kendt fra tid­li­ge­re prak­sis. Dog gæl­der der frem­over den ek­stra be­tin­gel­se i for­hold til tid­li­ge­re, at Skat­te­rå­det skal gi­ve til­la­del­se til over­dra­gel­sen, før den kan ske uden at be­ta­le skat.

For at be­nyt­te hol­ding­mo­del­len skal virk­som­he­den over­dra­ges til en fond, som ho­ved­sa­ge­ligt har et al­men­nyt­tigt el­ler al­men­vel­gø­ren­de formål.

For at kun­ne over­dra­ge virk­som­he­den til en uden­land­sk fond er det og­så en be­tin­gel­se, at ho­ve­d­ak­tio­næ­ren har gi­vet ui­genkal­de­ligt af­kald på at dis­po­ne­re over mid­ler­ne i det over­drag­ne sel­skab. Fon­den skal des­u­den ha­ve hjem­sted i en stat, der har ind­gå­et en dob­belt­be­skat­nings­af­ta­le med Danmark.

Net­op mu­lig­he­den for at be­nyt­te hol­ding­mo­del­len var tid­li­ge­re i lov­be­hand­lin­gen for­s­vun­det ud af lov­for­sla­get i slut­nin­gen af 2019. Det med­før­te kraf­tig kri­tik fra en ræk­ke eks­per­ter.

Læs loven

Det net­op ved­tag­ne lov­for­slag kan læ­ses i sin ful­de læng­de her:

De vur­de­re­de, at fra­væ­ret af hol­ding­mo­del­len vil­le be­ty­de fær­re frem for fle­re er­hvervs­dri­ven­de fond, som lov­for­sla­get el­lers hav­de som mål.

Ef­ter hø­rings­pro­ces­sen i for­å­ret 2020 blev hol­ding­mo­del­len dog igen en del af lov­for­sla­get, og mo­del­len er alt­så og­så en del af den nu en­de­ligt ved­tag­ne lov.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer