Frivilligrådet: Øget fondsbeskatning skader den katalytiske filantropi

Formanden for Frivilligrådet mødes med Folketingets Skatteudvalg for at forklare, hvordan de ændrede skatteregler vil få negative konsekvenser for foreningslivets og det offentliges samspil med fondene. Afskaffelsen af fradragsreglerne vil skade de gode samfundseffekter af katalytisk filantropi, siger hun.

Og­så Fri­vil­li­g­rå­det op­for­drer nu skat­te­mi­ni­ste­ren til at genover­ve­je det lov­for­slag, som vil af­skaf­fe fon­de­nes kon­so­li­de­rings­fradrag og over­før­sels­reg­len. Det frem­går af et brev fra rå­dets for­mand, Vi­be Klarup Vo­et­mann, som er sendt til skatteministeren.

I bre­vet til mi­ni­ste­ren kri­ti­se­rer hun, at Fri­vil­li­g­rå­det ik­ke har væ­ret hø­rings­part i for­bin­del­se med frem­sæt­tel­sen af lov­for­sla­get. Hun på­pe­ger des­u­den, at kon­se­kven­ser­ne af for­sla­get ik­ke har væ­ret til­stræk­ke­ligt gen­ne­m­ar­bej­det og op­for­drer til, at for­sla­get de­bat­te­res blandt de grup­per i sam­fun­det, som bli­ver be­rørt af de fal­den­de al­men­nyt­ti­ge uddelinger:

”Sam­let fin­der Fri­vil­li­g­rå­det, at der ik­ke er fo­re­ta­get en til­stræk­ke­lig grun­dig ana­ly­se af for­sla­gets kon­se­kven­ser, og vi op­for­drer der­for til at lov­for­sla­get genover­ve­jes, og at re­præ­sen­ta­ti­ve fora for de for­skel­li­ge grup­per af mod­ta­ge­re af fonds­mid­ler, her­un­der for­e­nings­li­vet, ind­dra­ges i den­ne dis­kus­sion”, skri­ver Vi­be Klarup Vo­et­mann til Skat­te­mi­ni­ster, Kar­sten Lauritzen i bre­vet, der er da­te­ret den 30. november.

Hun pe­ger på, at hvis kon­se­kven­ser­ne af lov­for­sla­get bli­ver i den stør­rel­ses­or­den, som blandt an­dre de fi­re sto­re re­vi­sions­fir­ma­er har be­reg­net, da vil det få ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser på det sam­funds­gavn­li­ge ar­bej­de, som ud­fø­res af fri­vil­li­ge i sam­ar­bej­de med det of­fent­li­ge samt man­ge pri­va­te fonde:

”For­e­nings­li­vets og det of­fent­li­ges sam­spil med fon­de­ne vil bli­ve ne­ga­tivt på­vir­ket. Fon­de­ne har i de se­ne­re år ar­bej­det med me­to­der som ka­ta­ly­tisk filan­tro­pi og col­lecti­ve im­pact med det for­mål at ska­be bli­ven­de sam­funds­mæs­sig ef­fekt af fonds­støt­te­de ini­ti­a­ti­ver. Det­te har væ­sent­ligt for­ø­get den sam­funds­mæs­si­ge vær­di af de ud­del­te mid­ler. Lov­for­sla­get kan ik­ke und­gå at æn­dre grund­la­get for det­te”, skri­ver Vi­be Klarup Voetmann.

Sam­ti­dig har Fri­vil­li­g­rå­det an­mo­det Fol­ke­tin­gets skat­te­ud­valg om fo­re­træ­de for der­ved at få lej­lig­hed til at ud­dy­be pro­ble­mer­ne for fri­vil­lig­om­rå­det, så­fremt en væ­sent­lig fi­nan­si­e­rings­kil­de re­du­ce­res i kon­se­kvens af lovforslaget:

”Rå­det øn­sker i fo­re­træ­de at re­de­gø­re for lov­for­sla­gets sand­syn­li­ge kon­se­kven­ser for for­e­nings­li­vet med af­sæt i kon­kre­te ek­semp­ler på fonds­støt­tens be­tyd­ning for fri­vil­li­ge for­e­nin­gers ind­sat­ser, ak­ti­vi­te­ter og ud­vik­ling af nye til­tag. Rå­det vil så­le­des pe­ge på be­ho­vet for at for­e­nings­li­vet kan op­ret­hol­de en dif­fe­ren­ti­e­ret fi­nan­si­e­ring fra for­skel­li­ge kil­der, her­un­der fon­de”, skri­ver Fri­vil­li­g­rå­det i de­res an­mod­ning til Fol­ke­tin­gets Skatteudvalg.

Fri­vil­li­g­rå­dets fo­re­træ­de for skat­te­ud­val­get fin­der sted den 10. december.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer