FSR anbefaler fondsrevisorer at overhøre ordlyd i lov-paragraf

Det la­ve an­tal re­visor­ind­be­ret­nin­ger om erhvervs­fonde kan skyl­des uklar lov­tekst. Det me­ner reviso­rernes branche­fore­ning FSR, som har kon­sta­te­ret en ”klar uover­ens­stem­mel­se” mel­lem ord­lyden af lov­teks­ten og inten­tio­nen med den skær­pede ind­beret­nings­pligt for re­viso­rer. FSR an­be­fa­ler der­for nu si­ne med­lemmer at føl­ge Erhvervs­styrel­sens vej­led­ning for fonds­revisorer.

Paragraftegn med skygge
"Vi har som fondstil­syn ik­ke no­gen hold­ning til, om reg­ler­ne i prak­sis har le­vet op til lov­gi­vers hen­sigt," op­ly­ser Er­hvervs­sty­rel­sens fond­s­kon­tor.

For­e­nin­gen FSR – dan­ske re­viso­rer gør nu si­ne med­lem­mer op­mærk­som­me på, at re­visors pligt til at ind­be­ret­te fonds­ret­li­ge over­træ­del­ser til fondsmyn­dig­he­den er langt me­re om­fat­ten­de end de fle­ste re­viso­rer for­ment­lig tror. Det skyl­des den må­de om­fan­get af ind­be­ret­nings­plig­ti­ge for­hold er for­mu­le­ret i loven, me­ner FSR.

”Er­hvervs­fonds­lo­vens § 74, stk. 2, 1. pkt., er et ek­sem­pel på en lov­be­stem­mel­se, der er for­mu­le­ret di­rek­te i strid med lovens for­ar­bej­der og ef­ter­føl­gen­de fondsmyn­dig­he­dens prak­sis. Ef­ter den sidst­nævn­te skal der al­tid un­der­ret­tes und­ta­gen om uvæ­sent­li­ge for­hold, der be­rig­ti­ges,” skri­ver FSR i en fag­lig nyhed til si­ne med­lem­mer.

FSR læ­ser nem­lig lov­pa­ra­graf­fen (se boks) så­dan, at der ef­ter ord­ly­den ik­ke skal un­der­ret­tes om uvæ­sent­li­ge for­hold el­ler om for­hold, der straks be­rig­ti­ges. Den for­tolk­ning be­ty­der der­for, at hel­ler ik­ke væ­sent­li­ge for­hold, som straks be­rig­ti­ges, skal ind­be­ret­tes ef­ter ord­ly­den.

Men som det frem­går af bå­de lovens for­ar­bej­der og af Er­hvervs­sty­rel­sens re­visor­vej­led­ning i an­led­ning af de skær­pe­de reg­ler i den nye er­hvervs­fonds­lov, ’Re­visors sær­li­ge rol­le i er­hvervs­dri­ven­de fon­de’, så er det kun uvæ­sent­li­ge over­træ­del­ser af loven el­ler vedtæg­ter­ne, som straks be­rig­ti­ges, der er und­ta­get fra ind­be­ret­nings­plig­ten.

”Ef­ter den­ne op­fat­tel­se, der er i bed­re over­ens­stem­mel­se med lovens for­ar­bej­der, skal der så­le­des al­tid un­der­ret­tes om væ­sent­li­ge for­hold, uan­set om de straks be­rig­ti­ges el­ler ej. Her­til skal der og­så un­der­ret­tes om uvæ­sent­li­ge for­hold, der ik­ke be­rig­ti­ges,” skri­ver FSR med hen­vis­ning til sty­rel­sens re­visor­vej­led­ning.

FSR er ble­vet op­mærk­som på den mu­li­ge mis­for­stå­el­se ef­ter Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de før som­mer­fe­ri­en kun­ne for­tæl­le, at Er­hvervs­sty­rel­sen kun har mod­ta­get fem re­visor­ind­be­ret­nin­ger si­den Fol­ke­tin­get vedt­og at skær­pe ind­be­ret­nings­plig­ten med den nye er­hvervs­fonds­lov fra 1. ja­nu­ar 2015.

Den skær­pe­de ind­be­ret­nings­pligt blev fo­re­slå­et i Er­hvervs­fonds­ud­val­gets rap­port fra 2012 for at sik­re et me­re ef­fek­tivt til­syn med fon­de­ne. Skær­pel­sen be­stod i, at re­visor fik frem­ryk­ket sin op­lys­nings­pligt, så re­visor skal ind­be­ret­te med det sam­me i ste­det for at ven­te til års­rap­por­ten.

Og iføl­ge pro­fes­sor i fonds­ret, Ras­mus Feldt­hu­sen, in­de­bæ­rer re­viso­rer­nes ar­bej­de med er­hvervs­fon­de ik­ke ale­ne, at de skal ha­ve godt kend­skab til er­hvervs­fonds­lo­ven og dens for­ar­bej­der, men og­så til de­tal­jer­ne i den en­kel­te fonds vedtæg­ter og til den kon­kre­te fonds­le­del­se, som be­sty­rel­sen lø­ben­de udø­ver.

”Det be­ty­der, at re­visor skal ken­de vedtæg­ten og mo­ni­to­re­re, at fonds­le­del­sen over­hol­der den,” sag­de Ras­mus Feldt­hu­sen.

FSR: Se bort fra lovens ordlyd

Ras­mus Feldt­hu­sen er dog enig med FSR i, at lov­pa­ra­graf­fen er klun­tet for­mu­le­ret, og det kan ska­be for­vir­ring om son­drin­gen mel­lem ind­be­ret­ning ved væ­sent­li­ge for­hold og ved ik­ke-uvæ­­sent­li­­ge for­hold.

”Lov­be­stem­mel­sen er desvær­re ik­ke så sprog­ligt præ­cis, og den ska­ber der­for tvivl for læ­se­ren, om der skal ske ind­be­ret­ning ved væ­sent­li­ge over­træ­del­ser, når dis­se straks be­rig­ti­ges af be­sty­rel­sen, hvil­ket er uhel­digt og me­get vel kan ha­ve in­debå­ret, at re­viso­rer ik­ke har fo­re­ta­get en ræk­ke ind­be­ret­nin­ger,” sag­de han.

FSR på­pe­ger i sin fag­li­ge nyhed fra 5. au­gust li­ge­le­des, at for­mu­le­rin­gen af § 74 kan væ­re en af år­sa­ger­ne til det la­ve an­tal re­visor­ind­be­ret­nin­ger til fondsmyn­dig­he­den:

”Det er for­stå­e­ligt, at man­ge re­viso­rer for­ment­lig har fulgt lov­tek­sten, hvil­ket na­tur­lig­vis kan ha­ve re­sul­te­ret i fær­re un­der­ret­nin­ger end in­ten­de­ret. Det er dog an­be­fa­lel­ses­vær­digt at se bort fra lovens ord­lyd og føl­ge dens in­ten­tion, så­dan som den kom­mer til ud­tryk i Er­hvervs­sty­rel­sens vej­led­ning,” skri­ver FSR.

Op­for­drin­gen til at ori­en­te­re sig i re­visor­vej­led­nin­gen bli­ver ta­get godt imod hos Er­hvervs­sty­rel­sen, der som myn­dig­hed på om­rå­det net­op har til op­ga­ve at vej­le­de om, hvor­dan reg­ler­ne på er­hvervs­fonds­om­rå­det skal for­tol­kes og prak­ti­se­res.

”Er­hvervs­sty­rel­sen kon­sta­te­rer med til­freds­hed, at FSR op­for­drer si­ne med­lem­mer til at føl­ge sty­rel­sens vej­led­ning ved­rø­ren­de fonds­re­viso­rers lov­plig­ti­ge strak­sind­be­ret­nin­ger,” ud­ta­ler Er­hvervs­sty­rel­sen i en skrift­lig kom­men­tar.

Er­hvervs­fonds­lo­ven § 74, stk. 2

”Re­visor skal straks gi­ve med­del­el­se til fonds­myndigheden, hvis den­ne lov, be­stem­mel­ser fast­sat i hen­hold til den­ne lov el­ler vedtæg­ten ik­ke er over­holdt og den på­gæl­den­de over­træ­del­se ik­ke er uvæ­sent­lig el­ler straks be­rig­ti­ges. Der skal end­vi­de­re straks gi­ves fondsmyn­dig­he­den sær­skilt med­del­el­se om for­hold, som re­visor er ble­vet be­kendt med un­der sit ar­bej­de, og som gi­ver en be­grun­det for­mod­ning om, at med­lem­mer af le­del­sen kan ifal­de er­­stat­­nings- el­ler stra­fansvar for hand­lin­ger el­ler und­la­del­ser, der be­rø­rer fon­den, til­knyt­te­de virk­som­he­der, kre­di­to­rer el­ler me­d­ar­bej­de­re. Her­un­der skal al­tid op­ly­ses om over­træ­del­se af

  1. straf­fe­lovens ka­pi­tel 28 og skat­te-, af­­gifts- og til­skud­s­lo­v­giv­nin­gen og
  2. lov­giv­nin­gen om regn­skabs­af­læg­gel­se, her­un­der om bog­fø­ring og op­be­va­ring af regn­skabs­ma­te­ri­a­le.”

Som om­talt i Dan­marks Fon­des nyheds­brev nr. 13 ser pro­fes­sor Ras­mus Feldt­hu­sen ger­ne, at der bli­ver la­vet en eva­lu­e­ring af loven i for­hold til, hvad der vir­ker, og hvad der om­vendt har vist sig ik­ke at væ­re så hen­sigts­mæs­sigt i prak­sis.

Men en så­dan eva­lu­e­ring har Er­hvervs­sty­rel­sen dog fo­re­lø­big in­gen pla­ner om at gen­nem­fø­re:

"Vi har som fondstil­syn ik­ke no­gen hold­ning til, om reg­ler­ne i prak­sis har le­vet op til lov­gi­vers hen­sigt. Li­ge­le­des kan vi op­ly­se, at der ik­ke er ak­tu­el­le pla­ner om at eva­lu­e­re er­hvervs­fonds­lo­ven, li­ge­som der hel­ler ik­ke i for­bin­del­se med lovens ved­ta­gel­se blev af­talt no­gen se­ne­re eva­lu­e­ring," op­ly­ste sty­rel­sens fond­s­kon­tor over­for Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de.

Læs he­le FSR’s fag­li­ge nyhed om fonds­re­visors ind­be­ret­nings­pligt her.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.