Herlufsholmsag kan være bombe under aldersgrænser i fondsvedtægter: Ny EU-dom ændrer retsopfattelsen

Den tiltrædende bestyrelsesformand på Herlufsholm, Jon Stokholm, har nu indsendt begrundelser for at fjerne den aldersgrænse, der fortsat forhindrer ham i at bestride posten i skolefonden. En EU-dom fra juni i år gør aldersgrænser ulovlige, lyder argumentet. Han får opbakning af en arbejdsmarkedsforsker, der mener, at den nye EU-afgørelse har potentiale til at ændre alle vedtægtsbestemte aldersgrænser.

Den Er­hvervs­dri­ven­de fond, Her­lufsholm Sko­le og Gods, har ge­nind­sendt sin an­mod­ning om at fjer­ne den vedtægts­be­stem­te al­ders­græn­se til Sty­rel­sen for Un­der­vis­ning og Kva­li­tet. Den­ne gang har fonds­le­del­sen be­grun­det ønsket.

Sa­gen om ud­skift­nin­gen af he­le be­sty­rel­sen på Her­lufsholm Sko­le og Gods ud­vik­ler sig nu i en ret­ning, som kan få mar­kan­te kon­se­kven­ser for fon­de, der har en vedtægts­be­stemt al­ders­græn­se for bestyrelsesmedlemmer.

Det skyl­des som­me­rens af­gø­rel­se fra EU-dom­sto­len om al­der­s­diskri­mi­na­tion af for­man­den for HK/Privat.

”Uden at gå ind i den kon­kre­te sag om Her­lufsholm, kan man helt ge­ne­relt si­ge, at den nye EU-dom klart stil­ler spørgs­måls­tegn ved lov­lig­he­den af al­ders­græn­ser fast­sat i vedtæg­ter i vo­res for­e­nin­ger, fon­de, sel­ska­ber og virk­som­he­der,” si­ger lek­tor ph.d. på Aar­hus Uni­ver­si­tet, Na­ta­lie Vi­de­bæk Munk­holm, der er eks­pert i eu­ro­pæ­isk ar­bejds­mar­keds­ret og for­sker i EU-dom­sto­lens af­gø­rel­ser på beskæftigelses-området.

En hvil­ken som helst per­son i en be­sty­rel­se, der får ho­norar for sit ar­bej­de, kan væ­re om­fat­tet af den her afgørelse

Na­ta­lie Vi­de­bæk Munk­holm – Ar­bejds­mar­keds­for­ker, Aar­hus Universitet

I Er­hvervs­sty­rel­sen de­ler man ik­ke op­fat­tel­sen af, at den nye dom æn­drer på lov­lig­he­den af al­ders­græn­ser for be­sty­rel­ses­med­lem­mer. Sty­rel­sen un­der­stre­ger, at den ik­ke kom­men­te­rer på kon­kre­te sa­ger, hvil­ket og­så gør sig gæl­den­de i sa­gen om Her­lufsholm, som er en fond, der und­ta­get fra er­hvervs­fonds­lo­ven. Des­u­den lig­ger reg­ler­ne om for­skel­s­be­hand­ling un­der be­skæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­ets og Li­ge­be­hand­lingsnæv­nets res­sor­t­om­rå­der, på­pe­ger styrelsen.

Men i en kom­men­tar til de even­tu­el­le fonds­ret­li­ge kon­se­kven­ser af sel­ve EU-dom­men si­ger Erhvervsstyrelsen:

”Det vil ge­ne­relt væ­re Er­hvervs­sty­rel­sens vur­de­ring, at en be­grun­del­se, om at be­sty­rel­sen selv me­ner, at en al­ders­græn­se ge­ne­relt er i strid med for­skel­s­be­hand­lings­lo­ven med hen­vis­ning til EU-dom­sto­lens ken­del­se, ik­ke i sig selv vil væ­re en til­stræk­ke­lig tungt­ve­jen­de grund til at til­la­de en æn­dring af vedtæg­ten. Hvis en er­hvervs­dri­ven­de fond der­i­mod har få­et en ken­del­se i Li­ge­be­hand­lingsnæv­net imod sig pga. af al­ders­græn­sen i vedtæg­ten, vil det na­tur­lig­vis væ­re en helt an­den si­tu­a­tion,” skri­ver sty­rel­sen i et emailsvar til Fundats.

Ikke foreneligt med EU-retten

EU-dom­men fra i som­mer er ble­vet ak­tu­el, for­di Sty­rel­sen for Un­der­vis­ning og Kva­li­tet (STUK), der er fondsmyn­dig­hed for den er­hvervs­dri­ven­de fond Her­lufsholm Sko­le og Gods, i øje­blik­ket be­hand­ler en an­mod­ning om æn­dring af sko­lens vedtæg­ter. Der­for er det end­nu ik­ke af­gjort om den 71-åri­ge fhv. hø­jeste­rets­dom­mer, Jon Stok­holm, over­ho­ve­det kan til­træ­de po­sten som bestyrelsesformand.

Sko­lens vedtæg­ter for­hin­drer nem­lig, at per­so­ner æl­dre end 70 år kan si­de i bestyrelsen.

Men fonds­le­del­sen på Her­lufsholm hæv­der nu, at den al­ders­græn­se er ulov­lig, og der­for bør STUK god­ken­de be­sty­rel­sens an­mod­ning om at la­de al­ders­be­stem­mel­sen ud­gå af vedtæg­ter­ne. Det frem­går af et brev til un­der­vis­nings­sty­rel­sen, hvor Her­lufsholm for før­ste gang be­grun­der øn­sket om at æn­dre vedtægterne.

"Be­grun­del­sen for æn­drin­gen er, at det ik­ke er for­e­ne­ligt med EU-ret­ten at op­ret­hol­de den hidtil gæl­den­de al­ders­græn­se, jf. så­le­des EU-dom­sto­lens dom af 2. ju­ni 2022 i sag C-587/20,” skri­ver Her­lufsholms di­rek­tør på veg­ne af be­sty­rel­sen i et brev til STUK, som Fun­dats har få­et ak­tind­sigt i.

Ker­nen i EU-sa­gen er hvor­vidt en for­mand­spost i en fag­for­e­ning, som be­sæt­tes via et valg, er be­skyt­tet af reg­ler­ne, som blandt an­det for­by­der aldersdiskrimination.

EU-dom­men slog fast, at for­mand­spo­sten i HK/Privat fal­der ind un­der be­skæf­ti­gel­ses­di­rek­ti­vets an­ven­del­ses­om­rå­de, og der der­for var ta­le om for­skel­s­be­hand­ling, ved at den nu for­hen­væ­ren­de for­mand for HK/Privat, Ka­rin Retvig blev tvun­get til at gå af, for­di HKs reg­ler si­ger, at kan­di­da­ter til for­mand­spo­sten ik­ke må væ­re fyldt 60 år på valgdagen.

Arbejdstager eller erhvervsmæssigt beskæftiget

I Her­lufsholms brev til STUK un­der­stre­ger fonds­le­del­sen en af de po­in­ter, som er helt cen­tra­le i EU-dom­sto­lens afgørelse.

”I den for­bin­del­se kan bl.a. hen­vi­ses til, at den indstil­le­de for­stan­der [be­sty­rel­ses­for­mand, red.] på Her­lufsholm, Jon Stok­holm, bli­ver af­løn­net for sit hverv og ud­fø­rer er­hvervs­mæs­sig, løn­net be­skæf­ti­gel­se i di­rek­tiv 2000/78’s for­stand, hvor­for han er om­fat­tet af di­rek­ti­vets be­skyt­tel­se," skri­ver Her­lufsholms di­rek­tør på veg­ne af bestyrelsen.

Der­med hen­vi­ser Her­lufsholm til, at for­mands­hver­vet ud­gør en ’er­hvervs­mæs­sig be­skæf­ti­gel­se’, som er det be­greb, der er af­gø­ren­de for, at for­mand­spo­sten fal­der ind un­der det så­kald­te be­skæf­ti­gel­ses­di­rek­tiv, som er det re­gel­sæt, der på­læg­ger med­landslan­de­ne at im­ple­men­te­re lov­giv­ning, som for­by­der for­skel­s­be­hand­ling på grund af blandt an­det alder.

Det at sid­de i en fonds­be­sty­rel­se, det er og­så at del­ta­ge og bidrage

Na­ta­lie Vi­de­bæk Munk­holm – Ar­bejds­mar­keds­for­sker, Aar­hus Universitet

Net­op be­gre­bet er­hvervs­mæs­sig be­skæf­ti­gel­se er det sprin­gen­de punkt i EU-dom­sto­lens nye af­gø­rel­se, som fast­læg­ger di­rek­ti­vets an­ven­del­ses­om­rå­de, for­kla­rer Na­ta­lie Vi­de­bæk Munk­holm. Før dom­men var det op­fat­tel­sen, at spørgs­må­let om al­der­s­diskri­mi­na­tion kun hav­de be­tyd­ning for ar­bejds­ta­ge­re, alt­så per­so­ner i et an­sæt­tel­ses­for­hold, hvor man er un­der­lagt en el­ler an­den form for in­struk­tions­be­fø­jel­se, el­ler selvstændige.

Men det æn­drer den nye af­gø­rel­se på:

”EU-dom­sto­len læg­ger ik­ke vægt på, om man er un­der­lagt in­struk­tion. In­struk­tions­be­fø­jel­ser over den be­skæf­ti­ge­de er ik­ke vig­tigt. Det skyl­des, at der er ta­le om et an­det be­greb end ar­bejds­ta­ger­be­gre­bet. Det her hand­ler om er­hvervs­mæs­sig be­skæf­ti­gel­se, der lig­ger uden for ar­bejds­ta­ger­be­gre­bet,” si­ger Na­ta­lie Vi­de­bæk Munk­holm og uddyber:

”Det af­gø­ren­de for EU-dom­sto­len er, at der skal væ­re ta­le om re­el og fak­tisk be­skæf­ti­gel­se. Er der det, så er det dæk­ket af be­gre­bet ’er­hvervs­mæs­sig be­skæf­ti­gel­se’ og fal­der der­for ind un­der an­ven­del­ses­om­rå­det for be­skæf­ti­gel­ses­di­rek­ti­vet om for­skel­s­be­hand­ling. EU-dom­sto­len læg­ger og­så vægt på, at det er ir­re­le­vant, hvor­dan man i øv­rigt be­teg­ner den ty­pe be­skæf­ti­gel­se ef­ter na­tio­nal ret,” si­ger Na­ta­lie Vi­de­bæk Munkholm.

Reel og faktisk beskæftigelse

I sa­gen om HK-for­man­den var der ta­le om fuld­tids­be­skæf­ti­gel­se på en løn­net kon­trakt, som ek­sem­pel­vis og­så var om­fat­tet af ferielovgivningen.

Blandt an­det af de grun­de me­ner Er­hvervs­sty­rel­sen umid­del­bart ik­ke, at dom­men får kon­se­kven­ser for al­ders­græn­ser fonds­be­sty­rel­ser, som er be­stemt i vedtæg­ter­ne el­ler i en forretningsorden.

”Ken­del­sen fra EU-dom­sto­len ud­ta­ler sig ef­ter Er­hvervs­sty­rel­sens vur­de­ring ik­ke om, hvor­vidt va­re­ta­gel­sen af et al­min­de­ligt til­lids­hverv i form af en be­sty­rel­ses­post i en er­hvervs­dri­ven­de fond ud­gør ’er­hvervs­mæs­si­ge be­skæf­ti­gel­se’ i re­la­tion til an­ven­del­ses­om­rå­det for di­rek­tiv 2000/78, som er ble­vet im­ple­men­te­ret i dansk ret i for­skel­s­be­hand­lings­lo­ven. EU-dom­sto­len læg­ger der­i­mod vægt på, at hver­vet som for­bunds­for­mand for HK/Privat ”ud­gør en re­el og fak­tisk be­skæf­ti­gel­se, bl.a. for så vidt som der er ta­le om fuld­tids­be­skæf­ti­gel­se, der af­løn­nes ved en må­ned­lig løn”,” skri­ver Erhvervsstyrelsen.

Fuld tid ikke afgørende

Iføl­ge eks­per­ten i eu­ro­pæ­isk ar­bejds­mar­keds­ret, lek­tor Na­ta­lie Vi­de­bæk Munk­holm, er HK-for­man­dens fuld­tids­be­skæf­ti­gel­se dog ik­ke af­gø­ren­de for sa­gens udfald.

”Jeg tror ik­ke, at EU-dom­sto­len med hen­vis­nin­gen til fuld­tids­be­skæf­ti­gel­se vil be­græn­se ’er­hvervs­mæs­sig be­skæf­ti­gel­se’ til kun at om­fat­te fuld­tids­be­skæf­ti­gel­se. EU-dom­sto­len te­ster, om der i den kon­kre­te si­tu­a­tion er ta­le om ’re­el og fak­ti­ske be­skæf­ti­gel­se’, hvil­ket der klart er, for­di der er ta­le om fuld­tids­be­skæf­ti­gel­se, der er må­nedsløn­net. Der­for er det de­fi­ni­tio­nen ’re­el og fak­tisk be­skæf­ti­gel­se’, der er helt af­gø­ren­de for om et job, ar­bej­de el­ler til­lids­hverv fal­der in­den un­der di­rek­ti­vet, for­kla­rer hun.

"An­dre for­mer for be­skæf­ti­gel­se i be­sty­rel­ser kan og­så væ­re dæk­ket. Dom­sto­len frem­hæ­ver at an­ven­del­ses­om­rå­det dæk­ker be­skæf­ti­gel­se bå­de i den pri­va­te og den of­fent­li­ge sek­tor, uan­set bran­che og uan­set ni­veau i er­hvervs­hie­rar­ki­et. Dom­sto­len si­ger blot, at hvis det her er re­el og fak­tisk be­skæf­ti­gel­se, så gæl­der for­bud­det mod at op­sæt­te vil­kår, der be­græn­ser ad­gan­gen til be­skæf­ti­gel­sen. For hen­sig­ten med di­rek­ti­vet er, at al­le skal kun­ne del­ta­ge i fuldt om­fang i det øko­no­mi­ske, kul­tu­rel­le og so­ci­a­le liv og kun­ne bi­dra­ge i sam­fun­det. Og det at sid­de i en fonds­be­sty­rel­se, det er og­så at del­ta­ge og bi­dra­ge, ” si­ger hun og understreger:

”Re­el og fak­tisk be­skæf­ti­gel­se hand­ler iføl­ge EU-dom­men ale­ne om, hvor­vidt du bru­ger di­ne pro­fes­sio­nel­le kom­pe­ten­cer, og om du får ve­der­lag for det.”

Be­sty­rel­ses­po­ster i fon­de i er høj grad ken­de­teg­net ved, at med­lem­mer­ne be­nyt­ter de­res ar­bejd­s­ev­ne og pro­fes­sio­nel­le kom­pe­ten­cer. Me­get of­te mod­ta­ger be­sty­rel­sen og­så pen­ge for indsatsen.

Men da en be­sty­rel­ses­post som re­gel kun kræ­ver en ar­bejds­ind­sats af min­dre om­fang – for ek­sem­pel 10 til 15 ti­mer om må­ne­den - er spørgs­må­let så, om der en græn­se for, hvor langt man skal ned i tid og ind­tægt før man si­ger, at nu er der ik­ke læn­ge­re ta­le om re­el og fak­tisk beskæftigelse.

Tær­s­k­len for hvad der ud­gør re­el og fak­tisk be­skæf­ti­gel­se er me­get lav iføl­ge dom­sto­lens praksis

Na­ta­lie Vi­de­bæk Munk­holm – Ar­bejds­mar­keds­for­sker, Aar­hus Universitet

Og­så det får man et hint om i EU-dom­men, selv­om det ik­ke di­rek­te frem­går af præ­mis­ser­ne, for­kla­rer Na­ta­lie Vi­de­bæk Munk­holm. For med be­teg­nel­sen ”re­el og fak­tisk be­skæf­ti­gel­se” hen­vi­ser EU-dom­sto­len i vir­ke­lig­he­den til sin egen praksis.

”Tær­s­k­len for hvad der ud­gør re­el og fak­tisk be­skæf­ti­gel­se er me­get lav iføl­ge dom­sto­lens prak­sis. Selv job­ty­per, som vi i Dan­mark ik­ke an­ser for be­skæf­ti­gel­se el­ler løn­net ar­bej­de, bli­ver af EU-dom­sto­len be­trag­tet som ’re­el og fak­tisk be­skæf­ti­gel­se’. For ek­sem­pel ar­bej­de på del­tid, ar­bej­de for en ind­tægt der ik­ke ud­gør den sam­le­de ind­tægt, el­ler ar­bej­de der har et so­ci­alt og ik­ke et øko­no­misk for­mål, f.eks. ar­bej­de på be­skyt­tet værk­sted. Der er dog en ned­re græn­se, hvor be­skæf­ti­gel­sens om­fang an­ses for kun at væ­re mar­gi­nal og der­for ik­ke dæk­kes af be­gre­bet. Men, der skal vir­ke­lig ik­ke me­get til i for­hold til ar­bejds­ind­sats og ve­der­lag før be­skæf­ti­gel­se er be­skyt­tet af di­rek­ti­vet,” si­ger Na­ta­lie Vi­de­bæk Munkholm.

Det er på den bag­grund, at Na­ta­lie Vi­de­bæk Munk­holm vur­de­rer, at dom­men kan få kon­se­kven­ser ik­ke kun for al­ders­græn­ser i fonds­be­sty­rel­ser, men for al­le ty­per be­sty­rel­ser, hvor der føl­ger ve­der­lag med posterne.

”En hvil­ken som helst per­son i en be­sty­rel­se, der får ho­norar for sit ar­bej­de, kan væ­re om­fat­tet af den her af­gø­rel­se. Det gæl­der og­så be­sty­rel­ses­med­lem­mer i en fond. Det har ik­ke be­tyd­ning, at der ik­ke er no­gen eje­re el­ler an­dre til at på­læg­ge be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne in­struk­tio­ner. Ale­ne det for­hold, at man får ve­der­lag og bi­dra­ger med si­ne ar­bejd­s­ev­ner som en del af sin be­skæf­ti­gel­se, kan væ­re nok,” si­ger Na­ta­lie Vi­de­bæk Munk­holm og hen­vi­ser til præ­mis 31 i EU-af­gø­rel­sen.

”Her frem­går det, at ær­in­det med di­rek­ti­vet er at yde al­le per­so­ner en ef­fek­tiv be­skyt­tel­se mod for­skel­s­be­hand­ling. EU-dom­sto­len gør rig­tig me­get for at si­ge, at an­ven­del­ses­om­rå­det skal for­stås me­get bredt. Og de gør rig­tig me­get for at si­ge, at tær­s­k­len for, hvad der er er­hvervs­mæs­sig be­skæf­ti­gel­se, er me­get lav.”

EU giver videre rammer end dansk ret

Men og­så i spørgs­mål om al­der­s­diskri­mi­na­tion er der in­gen re­gel uden und­ta­gel­ser. Og i for­bin­del­se med den dan­ske im­ple­men­te­ring af EU-di­rek­ti­vet er ved­ta­get, at der ger­ne må væ­re en al­ders­græn­se for dom­me­re og præ­ster på 70 år.

Ef­ter di­rek­ti­vets for­mu­le­ring må man nem­lig ger­ne ha­ve en al­ders­græn­se, hvis den er fast­sat ef­ter na­tio­nal ret, for­føl­ger et lov­ligt for­mål samt at den er le­gi­tim og pro­por­tio­nel, for­kla­rer Na­ta­lie Vi­de­bæk Munkholm.

Det gæl­der for al­le fast­sat­te al­ders­græn­ser, at de skal vur­de­res hver for sig, om de er lov­li­ge ef­ter den test.

”I dansk ret har vi des­u­den im­ple­men­te­ret di­rek­ti­vet så­dan, at fast­sæt­tel­se af en al­ders­græn­se skal føl­ge af en kol­lek­tiv overenskomst el­ler kol­lek­tiv af­ta­le. Det er den ord­ning, vi har ved­ta­get i dansk ret. Det stil­ler i ud­gangs­punk­tet der­for yder­li­ge­re det spørgs­mål, om al­ders­græn­ser fast­sat i vedtæg­ter, for­ret­nings­ord­ner, ret­nings­linjer el­ler an­be­fa­lin­ger fal­der ind un­der den dan­ske und­ta­gel­se om lov­ligt at op­stil­le aldersgrænser.”

”EU-dom­sto­lens af­gø­rel­se har po­ten­ti­a­le til at ram­me de fle­ste for­mer for be­sty­rel­ses­ar­bej­de. Pro­fes­sio­nelt be­sty­rel­ses­ar­bej­de, hvor man får ve­der­lag for ar­bej­det, vil i ud­gangs­punk­tet væ­re om­fat­tet af be­skæf­ti­gel­ses­di­rek­ti­vets be­skyt­tel­se mod aldersdiskrimination.”

Aldersgrænser kræver sandsynligvis lovændring

Til­ba­ge står så, hvad der en le­gi­tim be­grun­del­se for at fast­sæt­te en al­ders­græn­se, og hvor­når den er pro­por­tio­nal i for­hold til formålet.

For ek­sem­pel kun­ne be­grun­del­sen for al­ders­græn­ser i dom­m­er­hver­vet væ­re, at det er me­get vig­tigt, at den på­gæl­den­de per­son ren kog­ni­tivt er ved sin ful­de fem, da en dom­mers be­skæf­ti­gel­se kan ha­ve sto­re og vid­træk­ken­de kon­se­kven­ser for an­dre mennesker.

Den re­gel gi­ver en in­di­ka­tion af, hvad skal til for, at en al­ders­græn­se er le­gi­tim og sam­ti­dig, at 70 år kan be­trag­tes som en pro­por­tio­nel græn­se i for­hold til for­må­let med den.

”Så iføl­ge dansk ret ved vi, at man i nog­le fag kan ar­gu­men­te­re for en græn­se på 70 år. Men te­sten skal gen­nem­fø­res for hvert fag. EU-Dom­sto­len tog ik­ke i af­gø­rel­sen stil­ling til om en al­ders­græn­se på 60 år vil­le væ­re le­gi­tim for den­ne ty­pe ar­bej­de. Det vil væ­re op til de na­tio­na­le dom­sto­le at vur­de­re det,” si­ger Na­ta­lie Vi­de­bæk Munkholm.

Men ef­ter EU-dom­men fra ju­ni i år, vil det sand­syn­lig­vis kræ­ve en lovæn­dring før al­ders­græn­ser i fonds­be­sty­rel­ser, der er fast­sat ved an­det end kol­lek­ti­ve overenskom­ster el­ler kol­lek­ti­ve af­ta­ler, igen bli­ver lov­li­ge, me­ner Na­ta­lie Vi­de­bæk Munkholm.

God fondsledelse

Sa­gen om HK-for­man­den skal nu af­slut­tes i det dan­ske dom­stols­sy­stem ef­ter Østre Lands­ret har mod­ta­get EU-dom­sto­lens afgørelse.

Men en ting er lov­giv­nin­gen om al­ders­græn­ser, som even­tu­elt vil føl­ge i kølvan­det på EU-dommen.

No­get an­den er den så­kald­te soft law i an­be­fa­lin­ger­ne for God Fonds­le­del­se. Her er spørgs­må­let, om Her­lufsholm-sa­gen i kom­bi­na­tion med EU-dom­sto­lens af­gø­rel­se, vil få Ko­mi­te­en for God Fonds­le­del­se til at æn­dre an­be­fa­lin­gen for er­hvervs­dri­ven­de fon­de om at ha­ve en al­ders­græn­sen i vedtæg­ter­ne el­ler forretningsordenen.

”Ko­mitéen har ik­ke mu­lig­hed for at kom­men­te­re på kon­kre­te sa­ger, og slet ik­ke kon­kre­te sa­ger, der fort­sat ver­se­rer. Des­u­den er Her­lufsholm und­ta­get fra er­hvervs­fonds­lo­ven, hvor­for Her­lufsholm ik­ke skal re­de­gø­re for an­be­fa­lin­ger­ne,” si­ger for­mand for Ko­mitéen for God Fonds­le­del­se, Ma­ri­an­ne Philip.

Hun un­der­stre­ger, at det ik­ke lig­ger in­den­for ram­mer­ne af ko­mitéens ar­bej­de at vej­le­de om for­tolk­nin­gen af kon­kret lovgivning.

”Ko­mitéen kan på den bag­grund hen­vi­se til de re­le­van­te of­fent­li­ge myn­dig­he­der ved­rø­ren­de en for­tolk­ning af dom­men, i det­te til­fæl­de hen­holds­vis Be­skæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­et, Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et (STUK) og Er­hvervs­sty­rel­sen,” si­ger Ma­ri­an­ne Philip.

Så­fremt Er­hvervs­sty­rel­sen på et tids­punkt måt­te vur­de­re, at der ik­ke kan til­la­des al­ders­græn­ser i vedtæg­ter, vil ko­mitéen selv­føl­ge­lig ta­ge høj­de for det­te i for­bin­del­se med anbefalingerne

Ma­ri­an­ne Phi­lip – For­mand for Ko­mitéen for God Fondsledelse

”Ko­mitéen vur­de­rer lø­ben­de, hvor­vidt der er be­hov for at ju­ste­re ko­mitéens an­be­fa­lin­ger. Så­fremt Er­hvervs­sty­rel­sen på et tids­punkt måt­te vur­de­re, at der ik­ke kan til­la­des al­ders­græn­ser i vedtæg­ter, vil ko­mitéen selv­føl­ge­lig ta­ge høj­de for det­te i for­bin­del­se med an­be­fa­lin­ger­ne,” si­ger Ma­ri­an­ne Philip.

Hver­ken den til­træ­den­de for­mand på Her­lufsholm Jon Stok­holm el­ler fon­dens di­rek­tør Tim Pe­ter­sen har øn­sket at kom­men­te­re på sa­gen om den mu­lig­vis ulov­li­ge al­ders­græn­se i sko­lens vedtægter.

Iføl­ge STUK har sty­rel­sen end­nu ik­ke be­sva­ret Her­lufsholms be­grun­de­de an­mod­ning om fjer­nel­sen af al­ders­græn­sen, li­ge­som der end­nu ik­ke er truf­fet af­gø­rel­se i sagen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer