LA tager investeringsregler for almennyttige fonde op med regeringen

Li­be­ral Al­li­an­ces fondsord­fø­rer ta­ger nu pro­ble­met med de re­strik­ti­ve in­ve­ste­rings­reg­ler for al­men­nyt­ti­ge fon­de op med skat­te­mi­ni­ste­ren. De ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de er eks­tra hårdt ramt af Ci­vilsty­rel­sens re­gel­sæt ef­ter fon­de­nes kon­so­li­de­rings­fradrag sid­ste år blev re­du­ce­ret med 21 pro­cent­po­int. For mens er­hvervs­fon­de kan in­ve­ste­re frit, så gør sær­reg­ler­ne det svært for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de at sik­re for­mu­ens kø­be­kraft og sam­ti­dig op­ret­hol­de de al­men­nyt­ti­ge uddelinger.

Joachim B. Olsen (fotograf: Steen Brogaard)
Jo­a­chim B. Ol­sen, Li­be­ral Al­li­an­ces fonds- og skat­te­o­rd­fø­rer (fo­to­graf: Ste­en Brogaard)

Li­be­ral Al­li­an­ces fonds- og skat­te­o­rd­fø­rer, Jo­a­chim B. Ol­sen, går nu ind i sa­gen om de stærkt kri­ti­se­re­de sær­reg­ler om in­ve­ste­ring af fonds­for­mu­er, som be­græn­ser ind­tje­nin­gen og uddel­ing­erne fra de al­men­nyt­ti­ge, ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fonde.

Det sker ef­ter en ræk­ke pro­fes­so­rer, fond­s­eks­per­ter, rå­d­gi­ven­de re­viso­rer og stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger har ud­trykt om­fat­ten­de fag­lig kri­tik af fondsmyn­dig­he­dens de­tal­je­re­de in­ve­ste­rings­reg­ler i den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se, som gæl­der for de op mod 8.000 al­men­nyt­ti­ge fon­de, der har sta­tus som ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fonde.

”Jeg vil nu gå vi­de­re med sa­gen og ta­ge en snak med skat­te­mi­ni­ste­ren for at spør­ge ham, om det er ri­me­ligt, at der er den­ne her be­græns­ning af, hvad de al­men­nyt­ti­ge fon­de kan in­ve­ste­re i, og hvad det er for et hen­syn, der lig­ger til grund for den for­skel­s­be­hand­ling mel­lem de al­men­nyttige fon­de og de er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Hvis der ik­ke er en ri­me­lig for­kla­ring, vil jeg ar­bej­de på at få den fjer­net,” si­ger Jo­a­chim B. Olsen.

Kri­tik­ken går på, at Ci­vilsty­rel­sens re­gel­sæt (se fak­ta­boks) gi­ver for få mu­lig­he­der for at pla­cere fonds­for­mu­en i ak­tiepor­te­føl­jer og læg­ger for stor vægt på in­ve­ste­rin­ger i re­al­kre­­dit- og statsob­liga­tio­ner. Ob­liga­tio­ner som i øje­blik­ket gi­ver me­get la­ve ren­ter og sam­ti­dig ud­gør en for­hø­jet ri­si­ko for sto­re kurstab, når ren­ter­ne på et tids­punkt sti­ger. Fle­re eks­per­ter pe­ger der­for på, at pla­ce­rings­reg­ler­ne er utids­sva­ren­de og i strid med in­ten­tio­ner­ne i fonds­lo­ven, for­di in­gen fonds­stif­ter kan ha­ve øn­ske om at se den ind­kaps­le­de for­mue bli­ve svæk­ket af la­ve af­kast med høj risiko.

”Der skal væ­re en ba­lan­ce mel­lem det, at en fonds­be­sty­rel­se skal ha­ve mu­lig­hed for at fore­tage nog­le in­ve­ste­rin­ger ud fra en vur­de­ring af ri­si­ko og af­kast, og så det at man skal sik­re et lang­sig­tet hen­syn til stif­ters vil­je. Og der skal jeg ik­ke kun­ne ude­luk­ke, at reg­ler­ne er for re­strik­tive i dag,” si­ger Jo­a­chim B. Olsen.

Fondsbeskatning og forskelsbehandling

Fon­de­nes pro­ble­mer med at få af­kast på for­mu­en er des­u­den for­vær­ret af, at det sær­li­ge kon­so­lideringsfradrag sid­ste år blev re­du­ce­ret fra 25 pro­cent til 4 pro­cent af de al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger, da Fol­ke­tin­get æn­dre­de fonds­be­skat­nings­lo­ven. Det for­kla­rer pro­fes­sor i fonds­økonomi på CBS, Ste­en Thomsen:

”De ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de er me­get hår­de­re ramt af lav­ren­te­mil­jø­et end de erhvervs­drivende fon­de, for­di de­res in­ve­ste­rin­ger lig­ger me­re pas­sivt på grund af anbringelses­be­kendt­gørelsen. Det pro­blem ser ud til at fort­sæt­te nog­le år end­nu. Der­u­d­over har de jo mi­stet kon­so­li­de­rings­fradra­get, som var end­nu vig­ti­ge­re for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de end for er­hvervs­fon­de­ne. Det me­ner jeg, at man har over­set i de­bat­ten,” si­ger han.

Ste­en Thom­sen pe­ger på, at det gam­le kon­so­li­de­rings­fradrag be­tød, at fon­de­ne kun­ne ud­de­le 80 kr. men fradra­ge 100 kr. og der­ved læg­ge nog­le pen­ge til for­mu­en, så de kun­ne sør­ge for, at kø­be­kraf­ten på for­mu­en blev holdt intakt.

Men hvor de er­hvervs­dri­ven­de fon­de kan in­ve­ste­re frit og der­ved op­nå til­stræk­ke­li­ge af­kast på fonds­for­mu­en, som gi­ver mu­lig­hed for bå­de at op­ret­hol­de ud­de­lin­ger­ne og at be­va­re for­muens kø­be­kraft, så er de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­des mu­lig­he­der for at be­skyt­te for­mu­en nu be­græn­set yder­li­ge­re på grund af kom­bi­na­tio­nen af de re­strik­ti­ve pla­ce­rings­reg­ler og de skær­pe­de beskatningsregler.

”De ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de bli­ver ramt ek­stra hårdt af fjer­nel­sen af konsoli­derings­fradraget i kraft af lav­ren­te­mil­jø­et og reg­ler­ne i an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­sen,” si­ger Ste­en Thomsen.

Serie:

Go­de ram­mer for go­de donationer

Fun­dats sæt­ter fo­kus på ram­mer­ne for de ik­ke-er­hvervs­­dri­ven­de fonde.

 

Fondsloven

Loven be­græn­ser be­sty­rel­ser­nes formuepleje.

§ 10. Med­min­dre an­det er be­stemt i vedtæg­ten, skal en fonds mid­ler væ­re an­bragt ef­ter reg­ler, der fast­sæt­tes af ju­stits­mi­ni­ste­ren. Fon­dens mid­ler kan for­bli­ve an­bragt i den form, i hvil­ken de er skæn­ket el­ler ud­lagt på skifte.

An­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­sen (ABK) ud­læg­ger fondsmyn­dig­he­dens risikoopfattelse:

ABK § 6. Højst halv­de­len af mid­ler­ne kan an­brin­ges i

  1. er­hvervsob­liga­tio­ner og kon­ver­tib­le obligationer,
  2. ud­byt­te­gi­ven­de UCITS el­ler af­de­lin­ger af sådanne,
  3. spa­re­kas­sers be­vi­ser for ga­ran­ti­ka­pi­tal og an­delskas­sers be­vi­ser for an­dels­ka­pi­tal, og
  4. ak­tier.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Stor ekstrabevilling fra Ole Kirks Fond til Danmarks nye børnehospital

Hvor­dan sik­rer man den bedst mu­li­ge bru­gero­p­le­vel­se for pa­tien­ter så vel som for på­rø­ren­de på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn, Bør­ne­ri­get? Det er spørgs­må­let, som…

Opinion: Danske fonde skal ind i (klima)kampen

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. I tirs­dags, den 4. maj, of­fent­lig­gjor­de Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne, at de vil øge…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

KFI Fonden vil spille en større rolle indenfor nærhed og bæredygtighed

Med 146 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger for­delt på 1.145 be­vil­lin­ger blev 2021 et re­kordår for KFI Er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sva­rer til en tredob­ling af…

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Coronakrise

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…