LA tager investeringsregler for almennyttige fonde op med regeringen

Li­be­ral Al­li­an­ces fondsord­fø­rer ta­ger nu pro­ble­met med de re­strik­ti­ve in­ve­ste­rings­reg­ler for al­men­nyt­ti­ge fon­de op med skat­te­mi­ni­ste­ren. De ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de er eks­tra hårdt ramt af Ci­vilsty­rel­sens re­gel­sæt ef­ter fon­de­nes kon­so­li­de­rings­fradrag sid­ste år blev re­du­ce­ret med 21 pro­cent­po­int. For mens er­hvervs­fon­de kan in­ve­ste­re frit, så gør sær­reg­ler­ne det svært for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de at sik­re for­mu­ens kø­be­kraft og sam­ti­dig op­ret­hol­de de al­men­nyt­ti­ge uddelinger.

Joachim B. Olsen (fotograf: Steen Brogaard)
Jo­a­chim B. Ol­sen, Li­be­ral Al­li­an­ces fonds- og skat­te­o­rd­fø­rer (fo­to­graf: Ste­en Brogaard)

Li­be­ral Al­li­an­ces fonds- og skat­te­o­rd­fø­rer, Jo­a­chim B. Ol­sen, går nu ind i sa­gen om de stærkt kri­ti­se­re­de sær­reg­ler om in­ve­ste­ring af fonds­for­mu­er, som be­græn­ser ind­tje­nin­gen og uddel­ing­erne fra de al­men­nyt­ti­ge, ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fonde.

Det sker ef­ter en ræk­ke pro­fes­so­rer, fond­s­eks­per­ter, rå­d­gi­ven­de re­viso­rer og stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger har ud­trykt om­fat­ten­de fag­lig kri­tik af fondsmyn­dig­he­dens de­tal­je­re­de in­ve­ste­rings­reg­ler i den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se, som gæl­der for de op mod 8.000 al­men­nyt­ti­ge fon­de, der har sta­tus som ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fonde.

”Jeg vil nu gå vi­de­re med sa­gen og ta­ge en snak med skat­te­mi­ni­ste­ren for at spør­ge ham, om det er ri­me­ligt, at der er den­ne her be­græns­ning af, hvad de al­men­nyt­ti­ge fon­de kan in­ve­ste­re i, og hvad det er for et hen­syn, der lig­ger til grund for den for­skel­s­be­hand­ling mel­lem de al­men­nyttige fon­de og de er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Hvis der ik­ke er en ri­me­lig for­kla­ring, vil jeg ar­bej­de på at få den fjer­net,” si­ger Jo­a­chim B. Olsen.

Kri­tik­ken går på, at Ci­vilsty­rel­sens re­gel­sæt (se fak­ta­boks) gi­ver for få mu­lig­he­der for at pla­cere fonds­for­mu­en i ak­tiepor­te­føl­jer og læg­ger for stor vægt på in­ve­ste­rin­ger i re­al­kre­­dit- og statsob­liga­tio­ner. Ob­liga­tio­ner som i øje­blik­ket gi­ver me­get la­ve ren­ter og sam­ti­dig ud­gør en for­hø­jet ri­si­ko for sto­re kurstab, når ren­ter­ne på et tids­punkt sti­ger. Fle­re eks­per­ter pe­ger der­for på, at pla­ce­rings­reg­ler­ne er utids­sva­ren­de og i strid med in­ten­tio­ner­ne i fonds­lo­ven, for­di in­gen fonds­stif­ter kan ha­ve øn­ske om at se den ind­kaps­le­de for­mue bli­ve svæk­ket af la­ve af­kast med høj risiko.

”Der skal væ­re en ba­lan­ce mel­lem det, at en fonds­be­sty­rel­se skal ha­ve mu­lig­hed for at fore­tage nog­le in­ve­ste­rin­ger ud fra en vur­de­ring af ri­si­ko og af­kast, og så det at man skal sik­re et lang­sig­tet hen­syn til stif­ters vil­je. Og der skal jeg ik­ke kun­ne ude­luk­ke, at reg­ler­ne er for re­strik­tive i dag,” si­ger Jo­a­chim B. Olsen.

Fondsbeskatning og forskelsbehandling

Fon­de­nes pro­ble­mer med at få af­kast på for­mu­en er des­u­den for­vær­ret af, at det sær­li­ge kon­so­lideringsfradrag sid­ste år blev re­du­ce­ret fra 25 pro­cent til 4 pro­cent af de al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger, da Fol­ke­tin­get æn­dre­de fonds­be­skat­nings­lo­ven. Det for­kla­rer pro­fes­sor i fonds­økonomi på CBS, Ste­en Thomsen:

”De ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de er me­get hår­de­re ramt af lav­ren­te­mil­jø­et end de erhvervs­drivende fon­de, for­di de­res in­ve­ste­rin­ger lig­ger me­re pas­sivt på grund af anbringelses­be­kendt­gørelsen. Det pro­blem ser ud til at fort­sæt­te nog­le år end­nu. Der­u­d­over har de jo mi­stet kon­so­li­de­rings­fradra­get, som var end­nu vig­ti­ge­re for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de end for er­hvervs­fon­de­ne. Det me­ner jeg, at man har over­set i de­bat­ten,” si­ger han.

Ste­en Thom­sen pe­ger på, at det gam­le kon­so­li­de­rings­fradrag be­tød, at fon­de­ne kun­ne ud­de­le 80 kr. men fradra­ge 100 kr. og der­ved læg­ge nog­le pen­ge til for­mu­en, så de kun­ne sør­ge for, at kø­be­kraf­ten på for­mu­en blev holdt intakt.

Men hvor de er­hvervs­dri­ven­de fon­de kan in­ve­ste­re frit og der­ved op­nå til­stræk­ke­li­ge af­kast på fonds­for­mu­en, som gi­ver mu­lig­hed for bå­de at op­ret­hol­de ud­de­lin­ger­ne og at be­va­re for­muens kø­be­kraft, så er de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­des mu­lig­he­der for at be­skyt­te for­mu­en nu be­græn­set yder­li­ge­re på grund af kom­bi­na­tio­nen af de re­strik­ti­ve pla­ce­rings­reg­ler og de skær­pe­de beskatningsregler.

”De ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de bli­ver ramt ek­stra hårdt af fjer­nel­sen af konsoli­derings­fradraget i kraft af lav­ren­te­mil­jø­et og reg­ler­ne i an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­sen,” si­ger Ste­en Thomsen.

Serie:

Go­de ram­mer for go­de donationer

Fun­dats sæt­ter fo­kus på ram­mer­ne for de ik­ke-er­hvervs­­dri­ven­de fonde.

 

Fondsloven

Loven be­græn­ser be­sty­rel­ser­nes formuepleje.

§ 10. Med­min­dre an­det er be­stemt i vedtæg­ten, skal en fonds mid­ler væ­re an­bragt ef­ter reg­ler, der fast­sæt­tes af ju­stits­mi­ni­ste­ren. Fon­dens mid­ler kan for­bli­ve an­bragt i den form, i hvil­ken de er skæn­ket el­ler ud­lagt på skifte.

An­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­sen (ABK) ud­læg­ger fondsmyn­dig­he­dens risikoopfattelse:

ABK § 6. Højst halv­de­len af mid­ler­ne kan an­brin­ges i

  1. er­hvervsob­liga­tio­ner og kon­ver­tib­le obligationer,
  2. ud­byt­te­gi­ven­de UCITS el­ler af­de­lin­ger af sådanne,
  3. spa­re­kas­sers be­vi­ser for ga­ran­ti­ka­pi­tal og an­delskas­sers be­vi­ser for an­dels­ka­pi­tal, og
  4. ak­tier.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kulturministeren griber ind i sag om inhabilitet

Kul­tur­mi­ni­ster Joy Mo­gen­sen (S) gri­ber nu ind i en sag om in­ha­bi­li­tet i Det Dan­ske Fil­min­sti­tut, der træk­ker trå­de til fonds­sek­to­ren. Sa­gen dre­jer sig om…

Radio24syv-sagen: Bestyrelsesmedlemmer betaler erstatning til fond

Bor­ger­rets­fon­dens be­sty­rel­ses­med­lem­mer var sid­ste år godt util­fred­se, da de blev for­hin­dret i at støt­te en rets­sag om Radio24syv. Nu vi­ser det sig, at de tre…

Borgere på Langeland forlanger demokrati og medindflydelse i erhvervsfond

”Vi er ført bag ly­set.” ”Som en af Lan­gelands man­ge el-for­bru­ge­re fø­ler jeg mig kup­pet.” ”Hvad blev der li­ge af vo­res med­lem­s­de­mo­kra­ti.” Oven­stå­en­de er blot et…

Langelands Elforsyning – fonden, der ville være en forening

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Lan­gelands El­for­sy­ning har un­der­skre­vet en hen­sigt­ser­klæ­ring om et salg af el­for­sy­nings­virk­som­he­den på Lan­geland til…

Foreningsdronning og regionsrådsformand vinder Tryg-valg

Med en valg­del­ta­gel­se på 10 pro­cent har cir­ka 20.000 for­sik­rings­kun­der i Re­gion Sjæl­land be­slut­tet, hvem der skal re­præ­sen­te­re dem i Tryg­heds­grup­pen, der står bag…

NÅR NØDEN ER STØRST

Tak­ket væ­re blandt an­det be­ty­de­lig øko­no­misk støt­te fra en ræk­ke fon­de og stor kre­a­ti­vi­tet hos ar­ran­gø­rer­ne er alt gjort klar til, at Na­tur­mø­det i Hir­ts­hals i maj, Kul­tur­mø­det Mors og Fol­ke­mø­de Møn i au­gust og Ung­dom­mens Fol­ke­mø­de i sep­tem­ber al­le kan gen­nem­fø­res som en­ten fy­si­ske el­ler kom­bi­ne­ret fy­si­ske og di­gi­ta­le arrangementer.

Ugens uddelinger: Fondsstøtte til biobank og sårbare gravide

Rund­t­u­ren blandt nog­le af den se­ne­ste uges ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fonds­sek­to­ren står den­ne gang i høj grad i forsk­nin­gens tegn. Men der er også…

Coronakrise

Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for…

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Spar Nord Fonden sætter fokus på coronakrisens konsekvenser for unge

For fjer­de år i træk gi­ver Spar Nord Fon­den nu un­ge uni­ver­si­tets­stu­de­ren­de mu­lig­hed for at dyk­ke ned i et sær­ligt vig­tigt el­ler ak­tu­elt tema…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…