Ombudsmanden går ikke ind i sag om BRFfonden

Folketingets Ombudsmand har besluttet ikke at indlede en undersøgelse af om BRFfonden er omfattet af offentlighedsloven.

BRF­fon­den er stif­tet i 1959, ef­ter Fol­ke­tin­get året før vedt­og Lov om Bo­lig­byg­ge­ri, som gen­nem en ræk­ke nye fi­nan­si­e­rings­in­sti­tut­ter skul­le for­bed­re mu­lig­he­der­ne for fi­nan­si­e­ring af fast ejendom.

Fol­ke­tin­gets Om­buds­mand vil ik­ke star­te en un­der­sø­gel­se af om BRF­fon­den er om­fat­tet af en sær­lig be­stem­mel­se i of­fent­lig­heds­lo­ven, der gi­ver ad­gang til ind­sigt i fon­dens dokumenter.

Det op­ly­ser Fol­ke­tin­gets Om­buds­mand i et svar til Fundats.

Det sker ef­ter Fun­dats via en kla­ge­sag har an­mo­det Om­buds­man­den om at ta­ge stil­ling til om BRF­fon­den, i kraft af det sær­li­ge lov­grund­lag for stif­tel­sen, er en af de fon­de, som er om­fat­tet af reg­ler­ne om aktindsigt.

”Ef­ter at jeg har gen­nem­gå­et dit [Fun­dats’, red.] kla­ge­ske­ma med bi­lag, har jeg be­slut­tet ik­ke at ind­le­de en om­buds­mands­un­der­sø­gel­se, idet jeg me­ner, at der ik­ke er ud­sigt til, at jeg vil kun­ne hjæl­pe dig til at op­nå et bed­re re­sul­tat i sa­gen,” skri­ver Fol­ke­tin­gets Ombudsmand.

Iføl­ge of­fent­lig­heds­lo­vens § 3, stk. 1, nr. 1 gæl­der reg­ler­ne om ak­tind­sigt og­så for pri­va­te fon­de, hvis de er op­ret­tet ved lov el­ler i hen­hold til lov.

Af den grund er for ek­sem­pel Hel­se­fon­den og Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond un­der­lagt reg­ler­ne om aktindsigt.

BRF­fon­den er stif­tet i 1959, på bag­grund af et po­li­tisk øn­ske om ge­ne­relt at for­bed­re mu­lig­he­der­ne for fi­nan­si­e­ring af fast ejendom.

Til det for­mål vedt­og Fol­ke­tin­get i 1958 Lov om Bo­lig­byg­ge­ri, som gav re­ge­rin­gen mu­lig­hed for at god­ken­de op­ret­tel­sen af en ræk­ke nye fi­nan­si­e­rings­in­sti­tut­ter, der med sta­ten i ryg­gen kun­ne yde bo­lig­fi­nan­si­e­ring på fa­vorab­le vil­kår til pri­va­te låntagere.

På den bag­grund blev blandt an­det tre fi­nan­si­e­rings­in­sti­tut­ter op­ret­tet som fon­de: Provins­ban­ker­nes Re­al­lå­ne­fond, Lands­ban­ker­nes Re­al­lå­ne­fond og Byg­ge­ri­ets Re­al­lå­ne­fond (BRF­fon­den).

Bag sel­ve stif­tel­sen af BRF­fon­den stod Dan­marks Na­tio­nal­bank, Dan­ske Ban­kers Fæl­les­re­præ­sen­ta­tion og Fæl­lesor­ga­ni­sa­tio­nen af al­men­nyt­ti­ge dan­ske Boligselskaber.

Og som det frem­gik af bå­de Lov om Bo­lig­byg­ge­ri og BRF­fon­dens fun­dats, hav­de bo­lig­mi­ni­ste­ren til op­ga­ve at god­ken­de vedtæg­ter­ne. Der­u­d­over var det bo­lig­mi­ni­ste­rens op­ga­ve at fø­re til­syn med fonden.

Tilsidesætter ikke fondens vurdering

Iføl­ge BRF­fon­dens ad­vo­kat kan man ik­ke ud fra Lov om Bo­lig­byg­ge­ri ud­le­de, at fon­den er op­ret­tet ved lov el­ler i hen­hold til lov.

”Som det ses, var der ale­ne ta­le om en god­ken­del­se af navn og vedtæg­ter. Den­ne god­ken­del­se kan ef­ter vo­res op­fat­tel­se ik­ke fø­re til, at BRF­fon­den an­ses for "op­ret­tet ved lov el­ler i hen­hold til lov",” skri­ver ad­vo­kat­fir­ma­et Ples­ner i svar til Fundats.

Og da bo­lig­støt­te­loven fra 1958 hel­ler ik­ke eks­pli­cit næv­ner etab­le­rin­gen af net­op Byg­ge­ri­ets Re­al­lå­ne­fond, fal­der fon­den ik­ke ind un­der be­stem­mel­sen i of­fent­lig­heds­lo­vens § 3.

”Ef­ter vo­res op­fat­tel­se må det kræ­ves, at der kan på­vi­ses en lov, hvor­ved fon­den op­ret­tes, al­ter­na­tivt at loven di­rek­te fo­re­skri­ver fon­dens op­ret­tel­se. En så­dan lov fore­fin­des ik­ke i re­la­tion til BRF­fon­den,” skri­ver advokaten.

Det er Fol­ke­tin­gets Om­buds­mand, der selv be­slut­ter, om han vil un­der­sø­ge en sag nær­me­re for der­ef­ter at gi­ve en en­de­lig ud­ta­lel­se om et spørgs­mål, som en bor­ger el­ler et me­die har rejst ved en klagesag.

Ef­ter at ha­ve set på sa­gen og læst Lov om Bo­lig­byg­ge­ri fra 1958, vur­de­rer Om­buds­man­den ik­ke, at der er grund­lag for at un­der­sø­ge sa­gen yderligere:

”Ud fra lovens ord­lyd sam­men­holdt med for­må­let med be­stem­mel­sen er der ef­ter min op­fat­tel­se ik­ke ud­sigt til, at jeg vil kun­ne til­si­de­sæt­te BRF­fon­dens vur­de­ring, hvor­ef­ter fon­den ik­ke er om­fat­tet af of­fent­lig­heds­lo­vens § 3, stk. 1, nr. 1.,” skri­ver Fol­ke­tin­gets Ombudsmand.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

spot_img

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer