Regeringen udskyder lovforslag om skattefri overdragelsesmodel

Folketingets behandling af lovforslag 156 om en ny beskatningsmodel for overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde udskydes til næste Folketingsår.

Folketingssalen (foto: Christoffer Regild)
Skat­te­mi­ni­ste­ren frem­sat­te lov­for­slag L 156 for Fol­ke­tin­get i sid­ste må­ned og mo­del­len skul­le ef­ter pla­nen væ­re trå­dt i kraft med virk­ning fra 1. juli i år (fo­to: Chri­stof­fer Regild).

Re­ge­rin­gen har valgt at ud­sky­de 39 lov­for­slag til næ­ste fol­ke­ting­s­år, her­af 28 lov­for­slag, der al­le­re­de er frem­sat for Fol­ke­tin­get. Ét af dem er skat­te­mi­ni­ste­rens lov­for­slag L 156 om en ny be­skat­nings­mo­del for over­dra­gel­se af virk­som­he­der til en er­hvervs­dri­ven­de fond.

”Re­ge­rin­gen har væ­ret yderst tak­nem­me­lig for den flek­si­bi­li­tet, som Fol­ke­tin­get og par­ti­er­ne har ud­vist i for­hold til hur­tigt at kun­ne ha­ste­be­hand­le lov­for­slag re­la­te­ret til cor­o­na-kri­sen. Det har gjort det mu­ligt, at vi i Dan­mark har kun­net hand­le hur­tigt og tid­ligt, og det er net­op det, vi nu ser de po­si­ti­ve re­sul­ta­ter af. I ly­set af den al­vor­li­ge si­tu­a­tion, som Dan­mark be­fin­der sig i, har re­ge­rin­gen ud­skudt 39 lov­for­slag. Re­ge­rin­gen fin­der en yder­li­ge­re ud­sky­del­se hen­sigts­mæs­sig og går ger­ne i di­a­log med Fol­ke­tin­get her­om,” ud­ta­ler stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen i en pressemeddelelse.

Lov­for­slag L 156 går ud på, at per­so­ner skal kun­ne foræ­re de­res per­son­li­ge ejer­skab af en virk­som­hed til en er­hvervs­dri­ven­de fond med al­men­nyt­ti­ge for­mål uden af bli­ve be­skat­tet. Et af de tek­ni­ske greb i mo­del­len er ind­fø­rel­sen af en ny stif­ter­skat, som den er­hvervs­dri­ven­de fond kan ud­de­le sig ud af, hvis den år ef­ter år at fo­re­ta­ger al­men­nyt­ti­ge uddelinger.

Me­nin­gen er, at det skal væ­re at­trak­tivt at etab­le­re er­hvervs­dri­ven­de fon­de, der ejer sto­re sel­ska­ber i Dan­mark. Fle­re rå­d­gi­ve­re har dog kri­ti­se­ret lov­for­sla­get for at væ­re unø­digt re­strik­tivt og stil­ler sig der­for tviv­len­de over­for om mo­del­len vil bli­ve an­vendt i praksis.

Skat­te­mi­ni­ste­ren frem­sat­te lov­for­sla­get for Fol­ke­tin­get i sid­ste må­ned og mo­del­len skul­le ef­ter pla­nen væ­re trå­dt i kraft med virk­ning fra 1. juli i år.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer