Annoncespot_img

Stor skepsis mod nyt lovforslag for flere erhvervsdrivende fonde

En række nye regler kan føre til, at Danmark i fremtiden får endnu færre er­hvervs­dri­ven­de fonde – stik imod de politiske ambitioner. Sådan lyder kritikken fra flere sider mod et længe ventet lov­forslag, der netop nu er i høring. “En ulyk­kelig situation,” mener skatte­ekspert fra konsu­lent­virk­som­heden Deloitte.

Christiansborg
"Jeg tror ik­ke, at ejer­ne af stør­re virk­som­he­der vil over­ve­je at bru­ge det her nye re­gel­sæt. Det er sim­pelt­hen ik­ke at­trak­tivt," si­ger Nik­las Bjerg­gaard An­der­sen, part­ner og skat­te­eks­pert i Deloitte.

Fle­re sto­re dan­ske virk­som­he­der ejet af er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Dét har læn­ge stå­et højt på øn­ske­sed­len hos et bredt fler­tal af Fol­ke­tin­gets partier.

Men et nyt lov­for­slag ud­ar­bej­det net­op for at gø­re det po­li­ti­ske øn­ske til vir­ke­lig­hed ri­si­ke­rer nu pa­ra­doksalt at spæn­de ben for, at fle­re eje­re over­dra­ger de­res virk­som­he­der til en er­hvervs­dri­ven­de fond.

Så­dan ly­der kri­tik­ken fra fle­re si­der, ef­ter lov­for­sla­get med et nyt sæt reg­ler for be­skat­ning ved over­dra­gel­se af virk­som­he­der til er­hvervs­dri­ven­de fon­de er sendt i høring.

“Det skal styr­ke virk­som­hed­s­e­je­res mu­lig­he­der for at gen­nem­fø­re et smi­digt ge­ne­ra­tions­skif­te, så­le­des at over­dra­gel­se til fon­de er et at­trak­tivt al­ter­na­tiv til an­dre mo­del­ler for ge­ne­ra­tions­skif­te af virk­som­he­der. Der­i­gen­nem ska­bes og­så in­ci­ta­ment til fle­re fonds­stif­tel­ser,” skri­ver Skat­te­mi­ni­ste­ri­et i sit re­sumé af lovforslaget.

Lov­for­sla­gets mål om fle­re fonds­stif­tel­ser flug­ter med ud­mel­din­ger fra ek­sem­pel­vis stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen (S).

I 2017 tal­te hun net­op for at lem­pe skat­ten, når virk­som­he­der ved ge­ne­ra­tions­skif­te over­går til fond­se­jer­skab for at få fle­re til at væl­ge den­ne mulighed:

Fak­tisk kan det en­de med, at der i frem­ti­den vil bli­ve op­ret­tet fær­re fon­de end i dag. Og det er jo fuld­stæn­dig i strid med in­ten­tio­nen i lovforslaget

Ja­cob Ravn – skat­tepo­li­tisk chef, Dansk Erhverv

“Vi vil ger­ne un­der­sø­ge, om vi kan skat­te­fri­ta­ge de virk­som­he­der, som står over for et ge­ne­ra­tions­skif­te. Er­hvervs­dri­ven­de fon­de er en helt unik og me­get dansk ejer­form. For­de­le­ne er ud­tal­te, og de er for mig om no­get ind­be­gre­bet af det bed­ste ved den dan­ske so­ci­a­le kon­trakt mel­lem er­hvervs­liv og sam­fund. Virk­som­he­der knyt­tes til Dan­mark. Le­del­sen til­skyn­des til at tæn­ke lang­sig­tet og ik­ke ja­ge den kort­sig­te­de pro­fit,” sag­de Met­te Fre­de­rik­sen den­gang til Dag­bla­det Information.

Deloitte og Dansk Erhverv: Lovforslaget vil virke modsat

Men part­ner og skat­te­eks­pert Nik­las Bjerg­gaard An­der­sen fra De­loit­te af­vi­ser, at lov­for­sla­get i dets nu­væ­ren­de form vil fø­re til, at fle­re sto­re virk­som­he­der over­dra­ges til er­hvervs­dri­ven­de fonde:

"Det er ik­ke sik­kert, at po­li­ti­ker­ne kan læ­se, hvil­ken ef­fekt lov­for­sla­get vil få på om­rå­det. Men det vil få den præ­cis mod­sat­te ef­fekt. For­må­let med lov­for­sla­get og det po­li­ti­ske øn­ske hos de fle­ste po­li­ti­ske par­ti­er bag det er jo at frem­me stif­tel­sen af nye er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Så la­ver man det her lov­for­slag, hvor man ind­læg­ger en lang ræk­ke be­tin­gel­ser – og det er vig­tigt at for­stå, at det er en lang ræk­ke be­tin­gel­ser – og værns­reg­ler, som sam­let set gør det ik­ke-at­trak­tivt at an­ven­de det nye re­gel­sæt," si­ger Nik­las Bjerg­gaard Andersen.

Hos Dansk Er­hverv er skat­tepo­li­tisk chef Ja­cob Ravn enig i ana­ly­sen fra Deloitte:

“Man har ind­sat nog­le ele­men­ter i lov­for­sla­get, som gør det svært at se, at det skul­le væ­re at­trak­tivt for ejer­le­de­re at over­dra­ge de­res virk­som­hed til en fond. Fak­tisk kan det en­de med, at der i frem­ti­den vil bli­ve op­ret­tet fær­re fon­de end i dag. Og det er jo fuld­stæn­dig i strid med in­ten­tio­nen i lov­for­sla­get,” si­ger Ja­cob Ravn.

Holding-model sløjfes i lovforslaget

Hidtil har virk­som­hed­s­e­je­re kun­net be­nyt­te den så­kald­te ‘hol­ding-mo­del’ til at over­dra­ge de­res virk­som­hed til en er­hvervs­dri­ven­de fond skattefrit.

I mo­del­len over­dra­ger en virk­som­hed­s­e­jer si­ne ak­tier i virk­som­he­den til en fond som ga­ve via et hol­dings­el­skab. Fon­den må dog ik­ke ha­ve et fa­mi­lie­mæs­sigt for­mål, hvis ga­ven skal væ­re skat­te­fri, for­di over­førs­len el­lers sker i ak­tio­næ­rens ege­nin­ter­es­se. Der­u­d­over skal en ræk­ke an­dre be­tin­gel­ser væ­re op­fyldt, men hvis det er til­fæl­det, kan virk­som­hed­s­e­je­ren over­dra­ge sit ejer­skab uden at en­de med en skattegæld.

Jeg tror ik­ke, at ejer­ne af stør­re virk­som­he­der vil over­ve­je at bru­ge det her nye re­gel­sæt. Det er sim­pelt­hen ik­ke attraktivt.

Nik­las Bjerg­gaard An­der­sen – part­ner og skat­te­eks­pert, Deloitte

Den mu­lig­hed har blandt an­dre ejer­ne bag Sol og Strand Fe­ri­e­hus­ud­lej­ning A/S for ny­lig be­nyt­tet sig af.

Men som lov­for­sla­get er ud­for­met, for­svin­der den­ne mu­lig­hed og der­med en for­nuf­tig mo­del for at over­dra­ge virk­som­he­der til fon­de, me­ner bå­de De­loit­te og Dansk Erhverv.

“Man op­hæ­ver jo den mu­lig­hed, vi har i dag, hvor man via et hol­dings­el­skab skat­te­frit kan over­dra­ge ejer­ska­bet af virk­som­he­den. Den er må­ske ik­ke kendt af så man­ge, men den bli­ver be­nyt­tet,” si­ger Ja­cob Ravn fra Dansk Erhverv.

Og Nik­las Bjerg­gaard An­der­sen fra De­loit­te er enig:

"Jeg tror ik­ke, at ejer­ne af stør­re virk­som­he­der vil over­ve­je at bru­ge det her nye re­gel­sæt. Det er sim­pelt­hen ik­ke at­trak­tivt. Og når man sam­ti­dig luk­ker ef­fek­tivt af for hol­ding-mo­del­len, så vil ef­fek­ten væ­re, at der ik­ke læn­ge­re vil bli­ve stif­tet no­gen er­hvervs­dri­ven­de fon­de – stik imod det po­li­ti­ske øn­ske," si­ger han.

Deloitte: En ulykkelig situation

Ud­over at lov­for­sla­get sløj­fer hol­ding-mo­del­len, in­de­hol­der det og­så en ræk­ke me­ka­nis­mer, der skal sik­re de nye reg­ler mod mis­brug – så­kald­te værnsregler.

Men ved at ind­sæt­te værns­reg­ler­ne be­kym­rer Skat­te­mi­ni­ste­ri­ets juri­ster sig uden grund, me­ner Nik­las Bjerg­gaard Andersen.

Så kan vi få en si­tu­a­tion hvor dem, der el­lers øn­ske­de at over­dra­ge de­res virk­som­hed til en er­hvervs­dri­ven­de fond – må­ske for­di de ik­ke har no­gen børn – må sæl­ge til ek­stern part.

Nik­las Bjerg­gaard An­der­sen – part­ner og skat­te­eks­pert, Deloitte

"Der er ik­ke re­el­le hen­syn, der til­si­ger, at man skal ind­fø­re al­le de her man­ge værns­reg­ler. De vil blot be­vir­ke, at for­må­let med lov­for­sla­get ik­ke bli­ver op­nå­et. I ste­det skal man gø­re det nemt og at­trak­tivt,” si­ger han og pe­ger på en kon­kret kon­se­kvens, hvis lov­for­sla­get bli­ver ved­ta­get i sin nu­væ­ren­de form:

"Så kan vi få en si­tu­a­tion hvor dem, der el­lers øn­ske­de at over­dra­ge de­res virk­som­hed til en er­hvervs­dri­ven­de fond – må­ske for­di de ik­ke har no­gen børn – må sæl­ge til ek­stern part," si­ger han og slutter:

Læs me­re

"I øje­blik­ket ar­bej­der jeg på en fonds­stif­tel­se for en kon­cern med fle­re hund­re­de me­d­ar­bej­de­re, hvor de to ho­ve­d­ak­tio­næ­rer øn­sker at over­dra­ge den be­stem­men­de ak­tie­be­hold­ning til en al­men­nyt­tig er­hvervs­dri­ven­de fond. Men det kan de ik­ke kom­me til med de nye reg­ler her. Og det er jo en ulyk­ke­lig situation."

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer