Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Der skal væ­re me­re åben­hed om­kring de al­me­ne fon­de, når en kom­mis­sion snart skal ku­le­gra­ve de al­me­ne fon­des juri­di­ske ram­mer. Så­dan ly­der én af ho­ved­kon­klu­sio­ner­ne på en ny sur­vey fo­re­ta­get af kon­su­lent­hu­set Pwc. 

Nick Hækkerup og Civilstyrelsen
Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup bør over­ve­je at sam­men­læg­ge fondstil­sy­net i Ci­vilsty­rel­sen med fondstil­sy­net i Er­hvervs­sty­rel­sen. Det me­ner godt halv­de­len af re­spon­den­ter­ne i Pwc’s sur­vey om be­ho­vet for æn­drin­ger i fondsloven.

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fonde.

Og når kom­mis­sio­nen mø­des, bør det stå højt på dags­or­de­nen at ska­be me­re åben­hed om de al­me­ne fonde.

Så­dan ly­der én af de over­ord­ne­de kon­klu­sio­ner fra en ny sur­vey fo­re­ta­get af kon­su­lent­hu­set Pwc blandt en ræk­ke in­ter­es­sen­ter på fondsområdet.

"Hvis jeg skal frem­hæ­ve én af af de vig­tig­ste po­in­ter fra sur­vey­en, så hand­ler den om åben­hed. Der skal væ­re et re­gi­ster over de al­me­ne fon­de, og der skal stil­les nye regn­skabs­krav til dem. Beg­ge de­le hæn­ger sam­men med åben­heds­a­gen­da­en, som jeg sy­nes er vig­tig – og det be­kræf­ter un­der­sø­gel­sen og­så,” si­ger part­ner i Pwc Dan­mark Hen­rik Steffensen.

For­må­let med sur­vey­en er at gi­ve et pej­le­mær­ke om be­ho­vet for æn­drin­ger på ud­valg­te om­rå­der af fonds­lo­ven. Og det er ty­de­ligt, at et stort fler­tal af re­spon­den­ter­ne har et re­gi­ster over al­me­ne fon­de højt på ønskesedlen.

Så­le­des sva­rer 82 pct., at der bør etab­le­res et of­fent­ligt til­gæn­ge­ligt fonds­re­gi­ster med sam­me åben­hed som hos de er­hvervs­dri­ven­de fon­de, hvor of­fent­lig­he­den har ad­gang til en ræk­ke nøg­le­op­lys­nin­ger om fon­de­ne via cvr​.dk.

I alt 16 pct. øn­sker ik­ke så­dan et re­gi­ster, mens to pct. sva­rer ‘ved ikke’.

Og­så på regn­skab­s­om­rå­det øn­sker re­spon­den­ter­ne for­an­drin­ger. Så­le­des øn­sker 87 pct. af re­spon­den­ter­ne, at års­regn­ska­ber fra en­ten al­le al­me­ne fon­de el­ler fon­de­ne over en vis stør­rel­se bli­ver of­fent­ligt tilgængelige.

“Vi skal nok over­ve­je at stil­le lidt fle­re krav i re­la­tion til regn­ska­ber­ne,” si­ger Hen­rik St­ef­fen­sen om re­sul­ta­tet og uddyber:

“Blandt an­det bør man over­ve­je, om man skal bru­ge års­regn­skabs­lo­ven og­så for de al­me­ne fon­de. Års­regn­skabs­lo­ven er la­vet til er­hvervs­dri­ven­de virk­som­he­der, så man kan må­ske ik­ke ba­re læg­ge den ned over de al­me­ne fon­de – nog­le for­hold er man nok nødt til at til­pas­se. Men man kun­ne bru­ge års­regn­skabs­lo­ven med ud­valg­te til­pas­nin­ger. Det vil væ­re en lov­tek­nisk god må­de at gø­re det på, for­di loven der­med ud­gør et grund­fun­da­ment,” si­ger Hen­rik Steffensen.

Flertal vil flytte tilsynet

Ud­over me­re åben­hed om de al­me­ne fon­de og de­res regn­ska­ber øn­sker et fler­tal af re­spon­den­ter­ne at flyt­te til­sy­net med de al­me­ne fon­de til Er­hvervs­sty­rel­sen. I dag lig­ger det hos Civilstyrelsen.

I alt 53 pct. af re­spon­den­ter­ne sva­rer så­le­des, at til­sy­net med de al­me­ne fon­de bør flyt­tes til Er­hvervs­sty­rel­sen. Her­til sva­rer 35 pct., at til­sy­net fort­sat bør lig­ge hos Ci­vilsty­rel­sen, mens 12 pct. sva­rer ‘ved ikke’.

Hen­rik St­ef­fen­sen tol­ker sva­re­ne som ud­tryk for, at re­spon­den­ter­ne grund­læg­gen­de øn­sker et me­re ens­ar­tet og ef­fek­tivt til­syn med fon­de­ne uan­set type.

“Jeg tror ik­ke, at det er af­gø­ren­de, om fondstil­sy­net lig­ger det ene el­ler det an­det sted. Men det skal væ­re et ef­fek­tivt til­syn, og re­spon­den­ter­ne me­ner for­ment­lig, at det er ulo­gisk, at der i dag ik­ke er sam­me ak­ti­vi­tet ved­rø­ren­de til­sy­net for de to ty­per fon­de. Det er åben­lyst, at der er for­skel i til­sy­net, som tin­ge­ne er i dag. Hvis man skal ha­ve til­syn, så bør det væ­re det sam­me,” si­ger Hen­rik Steffensen.

Mindre kontrol

I alt 81 re­spon­den­ter har be­sva­ret sur­vey­en, og Pwc gør op­mærk­som på, at en del be­sva­rel­ser kom­mer fra re­spon­den­ter med til­knyt­ning til de er­hvervs­dri­ven­de fon­de og fra rå­d­gi­ve­re for fon­de­ne som f.eks. re­viso­rer. Der­for skal sur­vey­en hel­ler ik­ke læ­ses som en re­præ­sen­ta­tiv undersøgelse.

Én af po­in­ter­ne fra un­der­sø­gel­sen hand­ler om net­op re­visors rol­le. Cir­ka 83 pct. af re­spon­den­ter­ne sva­rer, at en­ten al­le al­me­ne fon­de el­ler fon­de over en vis stør­rel­se bør un­der­gi­ves re­vi­sions­pligt på sam­me må­de som hos de er­hvervs­dri­ven­de fonde.

Hos de er­hvervs­dri­ven­de fon­de gæl­der blandt an­det, at re­visoren skal ken­de fon­dens fun­dats og re­a­ge­re, hvis det kon­sta­te­res, at fonds­le­del­sen ik­ke over­hol­der den.

Og hvis ik­ke fon­dens for­hold er i or­den, skal re­visoren ind­be­ret­te det til Er­hvervs­sty­rel­sen som føl­ge af den så­kald­te skær­pe­de ind­be­ret­nings­pligt, som Fol­ke­tin­get vedt­og fra 1. ja­nu­ar 2015.

Hen­rik St­ef­fen­sen op­for­drer dog til, at en kom­men­de æn­dring af fonds­lo­ven ik­ke kræ­ver, at re­visoren ind­be­ret­ter for me­get til fondstilsynet.

“Man er nødt til at fin­de ud af, hvil­ke ind­be­ret­nin­ger, re­visor skal gi­ve. Her skal man sik­re, at kun de væ­sent­li­ge for­hold ind­be­ret­tes. El­lers en­der det med, at myn­dig­he­der­ne druk­ner i uvæ­sent­li­ge el­ler li­ge­gyl­di­ge for­hold,” si­ger han.

Si­den Fol­ke­tin­get vedt­og den skær­pe­de ind­be­ret­nings­pligt, har det væ­ret småt med ind­be­ret­nin­ger fra de er­hvervs­dri­ven­de fon­des revisorer.

I au­gust 2019 kun­ne Fun­dats så­le­des skri­ve, at der si­den 1. ja­nu­ar 2015 kun er fo­re­ta­get fem strak­sind­be­ret­nin­ger fra revisorerne.

“Det er svært at si­ge, om fem ind­be­ret­nin­ger er nok, men og­så her er det ef­ter min vur­de­ring kun re­le­vant at ind­be­ret­te de helt al­vor­li­ge ting,” si­ger Hen­rik Steffensen.

Al­le re­sul­ta­ter fra sur­vey­en kan læ­ses her.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

spot_img

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: