Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Der skal være mere åbenhed omkring de almene fonde, når en kommission snart skal kulegrave de almene fondes juridiske rammer. Sådan lyder én af hovedkonklusionerne på en ny survey foretaget af konsulenthuset Pwc.

Nick Hækkerup og Civilstyrelsen
Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup bør over­ve­je at sam­men­læg­ge fondstil­sy­net i Ci­vilsty­rel­sen med fondstil­sy­net i Er­hvervs­sty­rel­sen. Det me­ner godt halv­de­len af re­spon­den­ter­ne i Pwc’s sur­vey om be­ho­vet for æn­drin­ger i fondsloven.

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fonde.

Og når kom­mis­sio­nen mø­des, bør det stå højt på dags­or­de­nen at ska­be me­re åben­hed om de al­me­ne fonde.

Så­dan ly­der én af de over­ord­ne­de kon­klu­sio­ner fra en ny sur­vey fo­re­ta­get af kon­su­lent­hu­set Pwc blandt en ræk­ke in­ter­es­sen­ter på fondsområdet.

"Hvis jeg skal frem­hæ­ve én af af de vig­tig­ste po­in­ter fra sur­vey­en, så hand­ler den om åben­hed. Der skal væ­re et re­gi­ster over de al­me­ne fon­de, og der skal stil­les nye regn­skabs­krav til dem. Beg­ge de­le hæn­ger sam­men med åben­heds­a­gen­da­en, som jeg sy­nes er vig­tig – og det be­kræf­ter un­der­sø­gel­sen og­så,” si­ger part­ner i Pwc Dan­mark Hen­rik Steffensen.

For­må­let med sur­vey­en er at gi­ve et pej­le­mær­ke om be­ho­vet for æn­drin­ger på ud­valg­te om­rå­der af fonds­lo­ven. Og det er ty­de­ligt, at et stort fler­tal af re­spon­den­ter­ne har et re­gi­ster over al­me­ne fon­de højt på ønskesedlen.

Så­le­des sva­rer 82 pct., at der bør etab­le­res et of­fent­ligt til­gæn­ge­ligt fonds­re­gi­ster med sam­me åben­hed som hos de er­hvervs­dri­ven­de fon­de, hvor of­fent­lig­he­den har ad­gang til en ræk­ke nøg­le­op­lys­nin­ger om fon­de­ne via cvr​.dk.

I alt 16 pct. øn­sker ik­ke så­dan et re­gi­ster, mens to pct. sva­rer ‘ved ikke’.

Og­så på regn­skab­s­om­rå­det øn­sker re­spon­den­ter­ne for­an­drin­ger. Så­le­des øn­sker 87 pct. af re­spon­den­ter­ne, at års­regn­ska­ber fra en­ten al­le al­me­ne fon­de el­ler fon­de­ne over en vis stør­rel­se bli­ver of­fent­ligt tilgængelige.

“Vi skal nok over­ve­je at stil­le lidt fle­re krav i re­la­tion til regn­ska­ber­ne,” si­ger Hen­rik St­ef­fen­sen om re­sul­ta­tet og uddyber:

“Blandt an­det bør man over­ve­je, om man skal bru­ge års­regn­skabs­lo­ven og­så for de al­me­ne fon­de. Års­regn­skabs­lo­ven er la­vet til er­hvervs­dri­ven­de virk­som­he­der, så man kan må­ske ik­ke ba­re læg­ge den ned over de al­me­ne fon­de – nog­le for­hold er man nok nødt til at til­pas­se. Men man kun­ne bru­ge års­regn­skabs­lo­ven med ud­valg­te til­pas­nin­ger. Det vil væ­re en lov­tek­nisk god må­de at gø­re det på, for­di loven der­med ud­gør et grund­fun­da­ment,” si­ger Hen­rik Steffensen.

Flertal vil flytte tilsynet

Ud­over me­re åben­hed om de al­me­ne fon­de og de­res regn­ska­ber øn­sker et fler­tal af re­spon­den­ter­ne at flyt­te til­sy­net med de al­me­ne fon­de til Er­hvervs­sty­rel­sen. I dag lig­ger det hos Civilstyrelsen.

I alt 53 pct. af re­spon­den­ter­ne sva­rer så­le­des, at til­sy­net med de al­me­ne fon­de bør flyt­tes til Er­hvervs­sty­rel­sen. Her­til sva­rer 35 pct., at til­sy­net fort­sat bør lig­ge hos Ci­vilsty­rel­sen, mens 12 pct. sva­rer ‘ved ikke’.

Hen­rik St­ef­fen­sen tol­ker sva­re­ne som ud­tryk for, at re­spon­den­ter­ne grund­læg­gen­de øn­sker et me­re ens­ar­tet og ef­fek­tivt til­syn med fon­de­ne uan­set type.

“Jeg tror ik­ke, at det er af­gø­ren­de, om fondstil­sy­net lig­ger det ene el­ler det an­det sted. Men det skal væ­re et ef­fek­tivt til­syn, og re­spon­den­ter­ne me­ner for­ment­lig, at det er ulo­gisk, at der i dag ik­ke er sam­me ak­ti­vi­tet ved­rø­ren­de til­sy­net for de to ty­per fon­de. Det er åben­lyst, at der er for­skel i til­sy­net, som tin­ge­ne er i dag. Hvis man skal ha­ve til­syn, så bør det væ­re det sam­me,” si­ger Hen­rik Steffensen.

Mindre kontrol

I alt 81 re­spon­den­ter har be­sva­ret sur­vey­en, og Pwc gør op­mærk­som på, at en del be­sva­rel­ser kom­mer fra re­spon­den­ter med til­knyt­ning til de er­hvervs­dri­ven­de fon­de og fra rå­d­gi­ve­re for fon­de­ne som f.eks. re­viso­rer. Der­for skal sur­vey­en hel­ler ik­ke læ­ses som en re­præ­sen­ta­tiv undersøgelse.

Én af po­in­ter­ne fra un­der­sø­gel­sen hand­ler om net­op re­visors rol­le. Cir­ka 83 pct. af re­spon­den­ter­ne sva­rer, at en­ten al­le al­me­ne fon­de el­ler fon­de over en vis stør­rel­se bør un­der­gi­ves re­vi­sions­pligt på sam­me må­de som hos de er­hvervs­dri­ven­de fonde.

Hos de er­hvervs­dri­ven­de fon­de gæl­der blandt an­det, at re­visoren skal ken­de fon­dens fun­dats og re­a­ge­re, hvis det kon­sta­te­res, at fonds­le­del­sen ik­ke over­hol­der den.

Og hvis ik­ke fon­dens for­hold er i or­den, skal re­visoren ind­be­ret­te det til Er­hvervs­sty­rel­sen som føl­ge af den så­kald­te skær­pe­de ind­be­ret­nings­pligt, som Fol­ke­tin­get vedt­og fra 1. ja­nu­ar 2015.

Hen­rik St­ef­fen­sen op­for­drer dog til, at en kom­men­de æn­dring af fonds­lo­ven ik­ke kræ­ver, at re­visoren ind­be­ret­ter for me­get til fondstilsynet.

“Man er nødt til at fin­de ud af, hvil­ke ind­be­ret­nin­ger, re­visor skal gi­ve. Her skal man sik­re, at kun de væ­sent­li­ge for­hold ind­be­ret­tes. El­lers en­der det med, at myn­dig­he­der­ne druk­ner i uvæ­sent­li­ge el­ler li­ge­gyl­di­ge for­hold,” si­ger han.

Si­den Fol­ke­tin­get vedt­og den skær­pe­de ind­be­ret­nings­pligt, har det væ­ret småt med ind­be­ret­nin­ger fra de er­hvervs­dri­ven­de fon­des revisorer.

I au­gust 2019 kun­ne Fun­dats så­le­des skri­ve, at der si­den 1. ja­nu­ar 2015 kun er fo­re­ta­get fem strak­sind­be­ret­nin­ger fra revisorerne.

“Det er svært at si­ge, om fem ind­be­ret­nin­ger er nok, men og­så her er det ef­ter min vur­de­ring kun re­le­vant at ind­be­ret­te de helt al­vor­li­ge ting,” si­ger Hen­rik Steffensen.

Al­le re­sul­ta­ter fra sur­vey­en kan læ­ses her.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer