Medlemsvækst i Fondenes Videnscenter fortsætter

De erhvervsdrivende fonde Synoptik-Fonden og Ebbefos Fonden er blevet optaget som medlem nummer 51 og 52 af foreningen Fondenes Videnscenter.

De 50 med­lem­mer i fonds­for­e­nin­gen Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter har nu få­et sel­skab af yder­li­ge­re to fonde.

Der er plads til fle­re med­lem­mer, hvil­ket for­hå­bent­lig kom­mer til at ske i en or­ga­nisk vækst, hvor fon­de­ne stil­le og ro­ligt kom­mer til.

Så­dan lød det fra for­man­den for Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Jes­per Ny­gård i et in­ter­view med Fun­dats i april i år, li­ge ef­ter at Re­al­da­nia-di­rek­tø­ren var ble­vet valgt som vi­dens­cen­trets for­mand for en ét-årig periode.

På det tids­punkt hav­de med­lem­stal­let i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter net­op run­det 50, og nu er de 50 ble­vet til 52. De er­hvervs­dri­ven­de fon­de Sy­nop­tik-Fon­den og Eb­be­fos Fon­den er nem­lig net­op ble­vet op­ta­get som nye med­lem­mer af fondssammenslutningen.

Se­kre­ta­ri­ats­le­der i Sy­nop­tik-Fon­den Sid­sel Wied ser frem til at væ­re en del af Fon­de­nes Videnscenter.

”Sy­nop­tik-Fon­den træ­der ind i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter for at bli­ve en del af vi­dens­de­lin­gen og sam­ar­bej­det i det sta­digt me­re ak­ti­ve ’Fonds­dan­mark’, der på man­ge må­der sæt­ter sit præg på ud­vik­lin­gen af sam­fun­det. Og vi glæ­der os til at bli­ve en del af net­vær­ket og la­de os in­spi­re­re af de ve­je og løs­nin­ger, som an­dre fon­de gør brug af,” si­ger Sid­sel Wied i en pressemeddelelse.

Sy­nop­tik-Fon­den træ­der ind i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter for at bli­ve en del af vi­dens­de­lin­gen og sam­ar­bej­det i det sta­digt me­re ak­ti­ve ’Fonds­dan­mark’, der på man­ge må­der sæt­ter sit præg på ud­vik­lin­gen af samfundet

Sid­sel Wied – Se­kre­ta­ri­ats­le­der, Synoptik-Fonden

Sy­nop­tik-Fon­den er en er­hvervs­dri­ven­de fond med et er­hvervs­mæs­sigt og et al­men­nyt­tigt for­mål in­den­for det bre­de syns- og øjen­fag­li­ge felt. Iføl­ge fun­dat­sen er fon­dens op­ga­ve dels at yde øko­no­misk støt­te til ud­dan­nel­se og forsk­ning in­den for op­tik, op­to­me­tri, of­tal­mo­lo­gi og bre­de­re fag­om­rå­der, hvor syn og øj­ne ind­går – dels at støt­te den fort­sat­te ud­vik­ling af Sy­nop­tik A/S gen­nem fon­dens medejerskab.

Sy­nop­tik-Fon­den be­vil­ge­de i 2021 godt 32 mil­li­o­ner kro­ner in­den for ker­ne­om­rå­det syn og øjne.

Ny fond med fokus på danskeres mistrivsel

Det an­det nye med­lem af Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, Eb­be­fos Fon­den, er en for­holds­vis ny spil­ler i det dan­ske fondslandskab.

Som Fun­dats kun­ne for­tæl­le i ja­nu­ar i år er den nye er­hvervs­dri­ven­de fond opkaldt ef­ter og stif­tet af æg­te­par­ret Mor­ten Eb­be­sen og Vi­be­ke Ny­fos. Par­ret er klar til at sky­de 300-400 mil­li­o­ner kro­ner ind i fon­den de næ­ste syv år, og am­bi­tio­nen er, at fon­den skal de­le 50 mil­li­o­ner kro­ner ud om året in­den for so­ci­a­l­om­rå­det med sær­lig fo­kus på at fore­byg­ge mi­striv­sel blandt dan­ske­re i al­min­de­lig­hed og børn og un­ge i særdeleshed.

For ny­lig ud­nævn­te Eb­be­fos Fon­den jurist og di­rek­tør gen­nem 10 år i læ­rings­pro­gram­met Lær for Li­vet Il­la We­strup Step­hen­sen som den nye fonds før­ste di­rek­tør.

Vi glæ­der os til at kom­me i gang, og vi skal ha­ve fo­kus på at be­kæm­pe den sti­gen­de men­tale mi­striv­sel blandt unge

Il­la We­strup Step­hen­sen – Di­rek­tør, Eb­be­fos Fonden

Il­la We­strup Step­hen­sen til­t­rå­d­te sit nye di­rek­tørjob i går, den 15. au­gust, og sam­me dag blev Eb­be­fos Fon­dens med­lem­skab af Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter offentliggjort.

”Vi glæ­der os til at kom­me i gang, og vi skal ha­ve fo­kus på at be­kæm­pe den sti­gen­de men­tale mi­striv­sel blandt un­ge. Jeg ser frem til at mø­de al­le de re­le­van­te sam­ar­bejds­part­ne­re på fel­tet – her­i­blandt og­så de an­dre med­lem­mer i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter,” si­ger Il­la We­strup Step­hen­sen i pressemeddelelsen.

Di­rek­tør i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen un­der­stre­ger, at hun er ”rig­tig glad” for, at Sy­nop­tik-Fon­den og Eb­be­fos Fon­den er ble­vet en del af videnscentret.

”Vi glæ­der os til at få beg­ge fon­de ind i vo­res net­værk og ind­dra­ge dem i sam­ar­bej­det blandt fon­de­ne,” si­ger Han­ne Elisa­beth Rasmussen.

Ved stif­tel­sen af Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter ul­ti­mo 2017 var der 34 fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger i medlemskartoteket.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer