Anne-Marie Skov bliver formand i Tuborgfondet

Carlsbergfondets formand, Flemming Besenbacher overlader formandsposten i Tu­borg­fon­det til Anne-Marie Skov.

Anne-Marie Skov
 
Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se ud­pe­ger Tu­borg­fon­dets di­rek­tør, An­ne-Ma­rie Skov som ny for­mand i Tu­borg­fon­dets be­sty­rel­se, op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse.

Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­ses­for­mand, Flem­m­ing Be­sen­ba­cher, siger:

“Jeg er glad for, at An­ne-Ma­rie ta­ger over som be­sty­rel­ses­for­mand. Un­der hen­des le­del­se har Tu­borg­fon­det gen­nem­gå­et en kraf­tig mo­der­ni­se­ring og det er på få år lyk­ke­des at gi­ve fon­det en væg­tig stem­me i ci­vil­sam­fun­det. Fon­dets for­mål og fol­ke­li­ge islæt er be­va­ret, men støt­ten har nu fo­kus på ud­vik­ling af in­nova­ti­ve me­to­der og pro­jek­ter, som kan få un­ge tæt­te­re på ar­bejds­mar­ke­det og styr­ke de­res dan­nel­se og sam­fund­sen­ga­ge­ment samt til ak­ti­vi­te­ter, der en­ga­ge­rer fle­re fri­vil­li­ge i de fol­ke­li­ge, in­klu­de­ren­de fællesskaber.”

Søg­nin­gen ef­ter ny dag­lig le­der er sat i værk og for­ven­tes at væ­re på plads i før­ste kvar­tal 2019.

“Jeg sy­nes, at vi i Tu­borg­fon­det er kom­met godt i mål med før­ste ka­pi­tel af mo­der­ni­se­rin­gen. Vi har fo­ku­se­ret stra­te­gi­en, etab­le­ret læn­ge­re­va­ren­de part­ner­ska­ber og sat en ære i at ud­vik­le nye fæl­les­ska­ber og gi­ve dem plads til at eks­pe­ri­men­te­re. Jeg ser nu frem til at fort­sæt­te og ud­vik­le det­te ar­bej­de som for­mand i tæt sam­ar­bej­de med be­sty­rel­sen og en ny dag­lig le­der,” si­ger An­ne-Ma­rie Skov. 

Ud­næv­nel­sen af An­ne-Ma­rie Skov føl­ger i kølvan­det på med­del­el­sen fra Carls­berg­fon­det om, at Er­hvervs­sty­rel­sen har god­kendt en re­vi­sion af fon­dets fun­dats, her­un­der en præ­ci­se­ring af §11, som om­hand­ler Tuborgfondet. 

Tu­borg­fon­det blev etab­le­ret i 1931 og har si­den 1991 væ­ret en af­de­ling (D) un­der den er­hvervs­dri­ven­de fond, Carls­berg­fon­det. Carls­berg­fon­dets fun­dats­æn­dring af 22.11 præ­ci­se­rer, at Carls­berg­fon­det har det over­ord­ne­de juri­di­ske an­svar for Tu­borg­fon­det og ud­pe­ger fon­dets bestyrelse.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer