Bagger-Sørensen Fonden får nyt medlem af bestyrelsen

Læge og direktør Allan Flyvbjerg træder ind i bestyrelsen hos Bagger-Sørensen Fonden.

Allan Flyvbjerg (foto: Bagger-Sørensen Fonden)
Al­lan Flyvb­jerg (fo­to: Bag­ger-Sø­ren­sen Fonden)

Bag­ger-Sø­ren­sen Fon­den, som ud­sprin­ger af den den tid­li­ge­re tyg­ge­gum­mi­pro­du­cent Dan­dy, får nyt med­lem af bestyrelsen.

Al­lan Flyvb­jerg træ­der nem­lig nu ind i fon­dens be­sty­rel­se, som frem­over får øget fo­kus på ud­de­lin­ger til bl.a. sygdomsbekæmpelse.

Claus Bag­ger-Sø­ren­sen, be­sty­rel­ses­for­mand for Bag­ger-Sø­ren­sen Fon­den, glæ­der sig til at by­de det nye be­sty­rel­ses­med­lem velkommen:

”Vi er gla­de for at Al­lan Flyvb­jerg har sagt ja til at på­ta­ge sig op­ga­ven. Som tid­li­ge­re mod­ta­ger af så­vel Dan­dy Pri­sen som Bag­ger-Sø­ren­sen Pri­sen, og en i øv­rigt flit­tig indstil­ler af kan­di­da­ter til Fon­dens pri­ser, ken­der han fon­dens vir­ke rig­tig godt. Med vo­res nye sta­tus som er­hvervs­dri­ven­de fond står vi for­an at skul­le im­ple­men­te­re vo­res ny ud­de­lings­po­li­tik, og her kom­mer Al­lan Flyvb­jerg til at spil­le en vig­tig rol­le,” si­ger Claus Bagger-Sørensen.

Al­lan Flyvb­jerg ser frem til at ar­bej­de for at sæt­te en ræk­ke over­se­te syg­dom­me på dags­or­de­nen gen­nem ar­bej­det i fonden.

”Jeg har kendt til Dan­dy Fon­den og Bag­ger-Sø­ren­sen Fon­den i man­ge år og er im­po­ne­ret over de man­ge al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter, fon­den står for. Jeg glæ­der mig til at med­vir­ke i im­ple­men­te­rin­gen af fon­dens ud­de­lings­stra­te­gi til gavn for en ræk­ke sto­re, så­vel som små og of­te over­se­te syg­dom­me. Man­ge min­dre og sjæld­ne syg­dom­me mang­ler det nød­ven­di­ge po­li­ti­ske og sund­heds­mæs­si­ge fo­kus, og her kan Bag­ger-Sø­ren­sen Fon­dens af­tryk vir­ke­lig gø­re en for­skel. Det vir­ke ser jeg frem til at bli­ve en del af,” si­ger Al­lan Flyvbjerg.

Al­lan Flyvb­jerg er tid­li­ge­re over­læ­ge og læ­re­stolspro­fes­sor ved Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal, samt tid­li­ge­re de­kan ved Det Sund­heds­vi­den­ska­be­li­ge Faku­l­tet ved Aar­hus Universitet. 

Igen­nem 11 år var han for­mand for Di­a­be­tes­for­e­nin­gen. Si­den 2016 har han væ­ret di­rek­tør for Steno Di­a­be­tes Cen­ter Co­pen­ha­gen i Re­gion Ho­ved­sta­den og kli­nisk pro­fes­sor ved Kø­ben­havns Universitet.

Han har de se­ne­ste 2 år væ­ret be­sty­rel­ses­for­mand for the Da­nish Di­a­be­tes Aca­de­my og har i 2019 gen­nem­ført Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School (CBS) Execu­ti­ve Bestyrelsesuddannelse.

Bag­ger-Sø­ren­sen Fon­den gik i 2020 over til at væ­re en er­hvervs­dri­ven­de fond med en ny ud­de­lings­po­li­tik, men med den op­rin­de­li­ge fun­dats, som be­gun­sti­ger de sam­me syg­doms­om­rå­der som hidtil. Fon­den er op­rin­de­lig stif­tet i 1984.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer