Bagger-Sørensen Fonden får nyt medlem af bestyrelsen

Læ­ge og di­rek­tør Al­lan Flyvb­jerg træ­der ind i be­sty­rel­sen hos Bag­ger-Sø­ren­sen Fonden.

Allan Flyvbjerg (foto: Bagger-Sørensen Fonden)
Al­lan Flyvb­jerg (fo­to: Bag­­ger-Sø­ren­­sen Fonden)

Bag­­ger-Sø­ren­­sen Fon­den, som ud­sprin­ger af den den tid­li­ge­re tyg­ge­gum­mi­pro­du­cent Dan­dy, får nyt med­lem af bestyrelsen.

Al­lan Flyvb­jerg træ­der nem­lig nu ind i fon­dens be­sty­rel­se, som frem­over får øget fo­kus på ud­de­lin­ger til bl.a. sygdomsbekæmpelse.

Claus Bag­­ger-Sø­ren­­sen, be­sty­rel­ses­for­mand for Bag­­ger-Sø­ren­­sen Fon­den, glæ­der sig til at by­de det nye be­sty­rel­ses­med­lem velkommen:

”Vi er gla­de for at Al­lan Flyvb­jerg har sagt ja til at på­ta­ge sig op­ga­ven. Som tid­li­ge­re mod­ta­ger af så­vel Dan­dy Pri­sen som Bag­­ger-Sø­ren­­sen Pri­sen, og en i øv­rigt flit­tig indstil­ler af kan­di­da­ter til Fon­dens pri­ser, ken­der han fon­dens vir­ke rig­tig godt. Med vo­res nye sta­tus som er­hvervs­dri­ven­de fond står vi for­an at skul­le im­ple­men­te­re vo­res ny ud­de­lings­po­li­tik, og her kom­mer Al­lan Flyvb­jerg til at spil­le en vig­tig rol­le,” si­ger Claus Bagger-Sørensen.

Al­lan Flyvb­jerg ser frem til at ar­bej­de for at sæt­te en ræk­ke over­se­te syg­dom­me på dags­or­de­nen gen­nem ar­bej­det i fonden.

”Jeg har kendt til Dan­dy Fon­den og Bag­­ger-Sø­ren­­sen Fon­den i man­ge år og er im­po­ne­ret over de man­ge al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter, fon­den står for. Jeg glæ­der mig til at med­vir­ke i im­ple­men­te­rin­gen af fon­dens ud­de­lings­stra­te­gi til gavn for en ræk­ke sto­re, så­vel som små og of­te over­se­te syg­dom­me. Man­ge min­dre og sjæld­ne syg­dom­me mang­ler det nød­ven­di­ge po­li­ti­ske og sund­heds­mæs­si­ge fo­kus, og her kan Bag­­ger-Sø­ren­­sen Fon­dens af­tryk vir­ke­lig gø­re en for­skel. Det vir­ke ser jeg frem til at bli­ve en del af,” si­ger Al­lan Flyvbjerg.

Al­lan Flyvb­jerg er tid­li­ge­re over­læ­ge og læ­re­stolspro­fes­sor ved Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal, samt tid­li­ge­re de­kan ved Det Sund­heds­vi­den­ska­be­li­ge Faku­l­tet ved Aar­hus Universitet. 

Igen­nem 11 år var han for­mand for Di­a­be­tes­for­e­nin­gen. Si­den 2016 har han væ­ret di­rek­tør for Steno Di­a­be­tes Cen­ter Co­pen­ha­gen i Re­gion Ho­ved­sta­den og kli­nisk pro­fes­sor ved Kø­ben­havns Universitet.

Han har de se­ne­ste 2 år væ­ret be­sty­rel­ses­for­mand for the Da­nish Di­a­be­tes Aca­de­my og har i 2019 gen­nem­ført Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School (CBS) Execu­ti­ve Bestyrelsesuddannelse.

Bag­­ger-Sø­ren­­sen Fon­den gik i 2020 over til at væ­re en er­hvervs­dri­ven­de fond med en ny ud­de­lings­po­li­tik, men med den op­rin­de­li­ge fun­dats, som be­gun­sti­ger de sam­me syg­doms­om­rå­der som hidtil. Fon­den er op­rin­de­lig stif­tet i 1984.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…