Bengt Holst og Henrik Wegener indtræder i bestyrelsen for Den Danske Naturfond

Fhv. videnskabelig direktør i Københavns Zoo Bengt Holst afløser Lauritz B. Holm-Nielsen, som har været formand siden Naturfondens stiftelse i 2015. Også rektor for Københavns Universitet Henrik Wegener er nyudpeget til bestyrelsen.

Bengt Holst og Henrik Wegener (foto: Lisbeth Holten/København Zoo og Københavns Universitet)
Bengt Holst og Hen­rik We­ge­ner (fo­to: Lis­beth Holten/København Zoo og Kø­ben­havns Universitet)

Mil­jø- og Fø­de­va­re­mi­ni­ster Lea Wer­me­lin har ud­pe­get den tid­li­ge­re vi­den­ska­be­li­ge di­rek­tør i Kø­ben­havns Zoo­lo­gisk Ha­ve, Bengt Holst, til ny for­mand for Den Dan­ske Naturfond.

”Med ham har fon­den få­et en er­fa­ren og pas­sio­ne­ret for­mand med en fan­ta­stisk ev­ne til at for­mid­le le­ven­de og en­ga­ge­ret om na­tu­ren. Det har han gjort på for­nem vis i Zoo­lo­gisk Ha­ve gen­nem man­ge år. Og det er der brug for, for jo me­re vi ken­der til vo­res dan­ske na­tur, jo bed­re er vi og­så til at pas­se på den. Jeg vil sam­ti­dig si­ge tak til den af­gå­en­de for­mand Lauritz Holm-Ni­el­sen for et rig­tig godt ar­bej­de, si­den fon­den blev star­tet i 2015,” si­ger Mil­jø­mi­ni­ster Lea Wer­me­lin i en pressemeddelelse. 

Ved års­skif­tet valg­te Bengt Holst at gå på pen­sion og for­tal­te i den for­bin­del­se, at han fremad­ret­tet øn­sker at kon­cen­tre­re si­ne kræf­ter om na­tu­ren. Det får han nu rig mu­lig­hed for i Den Dan­ske Na­tur­fond, som ar­bej­der for at for­bed­re den dan­ske na­tur gen­nem pro­jek­ter, der ska­ber fle­re le­ve­ste­der for dyr og plan­ter og mu­lig­hed for sto­re naturoplevelser.

”Jeg glæ­der mig me­get til at kom­me i gang med ar­bej­det i Den Dan­ske Na­tur­fond og bi­dra­ge til at styr­ke den dan­ske na­tur. Der er nok at ta­ge fat på, for na­tu­ren er i kri­se. Jeg ser frem til sam­ar­bej­det med den øv­ri­ge be­sty­rel­se om en mas­se spæn­den­de na­tur­pro­jek­ter,” si­ger Bengt Holst.

Nyt medlem af bestyrelsen

Mil­jø­mi­ni­ste­ren har sam­ti­dig med for­man­den ud­pe­get rek­tor på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Hen­rik We­ge­ner som nyt med­lem af be­sty­rel­sen. Det sker ef­ter indstil­ling af Rek­tor­kol­le­gi­et for Dan­ske Universiteter. 

Des­u­den har mi­ni­ste­ren, ef­ter indstil­ling fra Dansk In­du­stri, ge­nud­pe­get pro­gram­di­rek­tør i CBS Execu­ti­ve Fon­den Ben­te Overgaard. 

Li­ge­le­des er di­rek­tør i Stevns Kom­mu­ne Han­ne Sten­sen Chri­sten­sen ge­nud­pe­get ef­ter indstil­ling af Kom­mu­ner­nes Landsforening.

Be­sty­rel­sen be­står her­u­d­over af rek­tor ved Roskil­de Uni­ver­si­tet Han­ne Leth An­der­sen, tid­li­ge­re rek­tor for Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School Per Hol­ten-An­der­sen samt tv-vært Frank La­de­gaard Erichsen. 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer