Bengt Holst og Henrik Wegener indtræder i bestyrelsen for Den Danske Naturfond

Fhv. vi­den­ska­be­lig di­rek­tør i Kø­ben­havns Zoo Bengt Holst af­lø­ser Lauritz B. Holm-Ni­el­sen, som har væ­ret for­mand si­den Na­tur­fon­dens stif­tel­se i 2015. Og­så rek­tor for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Hen­rik We­ge­ner er nyud­pe­get til bestyrelsen. 

Bengt Holst og Henrik Wegener (foto: Lisbeth Holten/København Zoo og Københavns Universitet)
Bengt Holst og Hen­rik We­ge­ner (fo­to: Lis­beth Holten/København Zoo og Kø­ben­havns Universitet)

Mil­jø- og Fø­de­va­re­mi­ni­ster Lea Wer­me­lin har ud­pe­get den tid­li­ge­re vi­den­ska­be­li­ge di­rek­tør i Kø­ben­havns Zoo­lo­gisk Ha­ve, Bengt Holst, til ny for­mand for Den Dan­ske Naturfond.

”Med ham har fon­den få­et en er­fa­ren og pas­sio­ne­ret for­mand med en fan­ta­stisk ev­ne til at for­mid­le le­ven­de og en­ga­ge­ret om na­tu­ren. Det har han gjort på for­nem vis i Zoo­lo­gisk Ha­ve gen­nem man­ge år. Og det er der brug for, for jo me­re vi ken­der til vo­res dan­ske na­tur, jo bed­re er vi og­så til at pas­se på den. Jeg vil sam­ti­dig si­ge tak til den af­gå­en­de for­mand Lauritz Holm-Ni­el­­sen for et rig­tig godt ar­bej­de, si­den fon­den blev star­tet i 2015,” si­ger Mil­jø­mi­ni­ster Lea Wer­me­lin i en pressemeddelelse. 

Ved års­skif­tet valg­te Bengt Holst at gå på pen­sion og for­tal­te i den for­bin­del­se, at han fremad­ret­tet øn­sker at kon­cen­tre­re si­ne kræf­ter om na­tu­ren. Det får han nu rig mu­lig­hed for i Den Dan­ske Na­tur­fond, som ar­bej­der for at for­bed­re den dan­ske na­tur gen­nem pro­jek­ter, der ska­ber fle­re le­ve­ste­der for dyr og plan­ter og mu­lig­hed for sto­re naturoplevelser.

”Jeg glæ­der mig me­get til at kom­me i gang med ar­bej­det i Den Dan­ske Na­tur­fond og bi­dra­ge til at styr­ke den dan­ske na­tur. Der er nok at ta­ge fat på, for na­tu­ren er i kri­se. Jeg ser frem til sam­ar­bej­det med den øv­ri­ge be­sty­rel­se om en mas­se spæn­den­de na­tur­pro­jek­ter,” si­ger Bengt Holst.

Nyt medlem af bestyrelsen

Mil­jø­mi­ni­ste­ren har sam­ti­dig med for­man­den ud­pe­get rek­tor på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Hen­rik We­ge­ner som nyt med­lem af be­sty­rel­sen. Det sker ef­ter indstil­ling af Rek­tor­kol­le­gi­et for Dan­ske Universiteter. 

Des­u­den har mi­ni­ste­ren, ef­ter indstil­ling fra Dansk In­du­stri, ge­nud­pe­get pro­gram­di­rek­tør i CBS Execu­ti­ve Fon­den Ben­te Overgaard. 

Li­ge­le­des er di­rek­tør i Stevns Kom­mu­ne Han­ne Sten­sen Chri­sten­sen ge­nud­pe­get ef­ter indstil­ling af Kom­mu­ner­nes Landsforening.

Be­sty­rel­sen be­står her­u­d­over af rek­tor ved Roskil­de Uni­ver­si­tet Han­ne Leth An­der­sen, tid­li­ge­re rek­tor for Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School Per Hol­ten-An­­der­­sen samt tv-vært Frank La­de­gaard Erichsen. 

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…