Besenbacher forlader Carlsbergfondets formandsstol

Flemming Besenbacher udtræder af både Carlsberg A/S´ og Carlsbergfondets bestyrelser. I fonden afløses han fra årsskiftet af Majken Schultz, der dermed bliver den første kvinde i front for fondens bestyrelse.

Flemming Besenbacher (foto: Jeanette Frank Nielsen)
Det har væ­ret en stor ære at re­præ­sen­te­re Carls­berg­fon­det som med­lem si­den 2005 og for­mand si­den 2012," si­ger af­gå­en­de be­sty­rel­ses­for­mand Flem­m­ing Be­sen­ba­cher (fo­to: Je­a­net­te Frank).

Den 69-åri­ge fy­si­ker og pro­fes­sor i na­no­tek­no­lo­gi Flem­m­ing Be­sen­ba­cher for­la­der ef­ter 16 år som be­sty­rel­ses­med­lem og de se­ne­ste ni år som for­mand ved årets ud­gang Carls­berg­fon­dets bestyrelse.

På et net­op af­holdt be­sty­rel­ses­mø­de har Carls­berg­fon­det kon­sti­tu­e­ret sig med CBS-pro­fes­sor Ma­j­ken Schultz som ny for­kvin­de. Ma­j­ken Schultz over­ta­ger po­sten fra den 1. ja­nu­ar 2022 og bli­ver fon­dens før­ste kvin­de­li­ge frontperson.

Kon­sti­tu­e­rin­gen af Ma­j­ken Schultz som ny for­kvin­de for Carls­berg­fon­det sker umid­del­bart ef­ter Flem­m­ing Be­sen­ba­chers med­del­el­se om, at han træ­der ud af be­sty­rel­sen for Carls­berg A/S ved først­kom­men­de ge­ne­ral­for­sam­ling i marts 2022, og at han der­for li­ge­le­des ud­træ­der af Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se ved ud­gan­gen af 2021.

Jeg er me­get stolt over den vig­ti­ge ind­sats, som fon­det i den pe­ri­o­de har ydet for dansk forskning

Flem­m­ing Be­sen­ba­cher – Af­gå­en­de be­sty­rel­ses­for­mand, Carlsbergfondet

”Det har væ­ret en stor ære at re­præ­sen­te­re Carls­berg­fon­det som med­lem si­den 2005 og for­mand si­den 2012. Jeg er me­get stolt over den vig­ti­ge ind­sats, som fon­det i den pe­ri­o­de har ydet for dansk forsk­ning,” si­ger Flem­m­ing Be­sen­ba­cher i en pressemeddelelse.

Ma­j­ken Schultz un­der­stre­ger i pres­se­med­del­el­sen, at be­sty­rel­sen i Carls­berg­fon­det skyl­der den snart for­hen­væ­ren­de for­mand en tak for det sto­re og ini­ti­a­tivri­ge en­ga­ge­ment, som han har lagt i fon­den gen­nem årene.

”Jeg ser me­get frem til sam­men med mi­ne kol­le­ga­er i be­sty­rel­sen at mo­der­ni­se­re fon­det yder­li­ge­re via etab­le­ring af ef­fek­tiv pe­er re­view, styr­kel­se af kon­trol­pro­ces­ser og ud­vik­ling af fon­dets vir­ke­mid­ler i ly­set af de se­ne­ste års hø­je­re ud­de­lings­ka­pa­ci­tet. Alt sam­men ba­se­ret på fon­dets stær­ke vær­di­er og ek­si­ste­ren­de stra­te­gi til gavn for dansk forsk­ning og det dan­ske sam­fund. I den kom­men­de tid vil jeg sam­men med den øv­ri­ge be­sty­rel­se ud­fol­de en ræk­ke af de vi­sio­ner, vi har for Carls­berg­fon­det i frem­ti­den,” si­ger Ma­j­ken Schultz.

Stopper i Tuborgfondet

Ma­j­ken Schultz fort­sæt­ter som næst­for­mand i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia ind­til for­å­ret 2023 som led i et læn­ge plan­lagt ge­ne­ra­tions­skif­te i Re­al­da­ni­as bestyrelse.

Der­i­mod stop­per hun som be­sty­rel­ses­med­lem i Tu­borg­fon­det, når hun til­træ­der som for­kvin­de i Carls­berg­fon­dets bestyrelse.

Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se be­står af i alt fem med­lem­mer ud­pe­get af Vi­den­ska­ber­nes Sel­skab blandt dets in­den­land­ske med­lem­mer. Si­den børsno­te­rin­gen af Carls­berg A/S i 1970 har de fem med­lem­mer af Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se per tra­di­tion og­så væ­ret med­lem­mer af be­sty­rel­sen i Carls­berg A/S.

Ma­j­ken Schultz er cand.scient.pol. fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet i 1984. Hun har væ­ret med­lem af Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se si­den 1. ja­nu­ar 2019 og væ­ret med­lem af Vi­den­ska­ber­nes Sel­skab si­den 2015.

Si­den 1996 har hun væ­ret an­sat som pro­fes­sor på Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School (CBS), In­sti­tut for Organisation.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer