Bikubenfonden udvider direktionen

Bi­ku­ben­fon­dens che­fer for so­ci­al- og kun­st­om­rå­der­ne, Si­ne Ege­de Eske­sen og Met­te Marcus ind­træ­der i fon­dens di­rek­tion. Sam­ti­dig dros­ler den 71-åri­ge fi­nans­di­rek­tør, Hen­ning Sko­vlund Pe­der­sen ned for arbejdet. 

Bi­ku­ben­fon­den ud­vi­der di­rek­tio­nen. Di­rek­tør for det so­ci­a­le om­rå­de, Si­ne Ege­de Eske­sen (th); di­rek­tør for kun­st­om­rå­det, Met­te Marcus (mf) og ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen (tv) (fo­to: Ul­rik Jantzen)

Nye am­bi­tio­ner om at kom­me tæt­te­re på sam­ar­bejds­part­ner­ne får nu Bi­ku­ben­fon­den til at gen­nem­fø­re or­ga­ni­sa­tions­æn­drin­ger på ledelsesniveau.

Pro­gram­che­fer­ne på fon­dens pri­mæ­re ind­sats­om­rå­der Si­ne Ege­de Eske­sen og Met­te Marcus er der­for ud­nævnt til di­rek­tø­rer for hen­holds­vis so­ci­a­l­om­rå­det og kunstområdet.

”Vi tror grund­læg­gen­de på, at vi sam­men med an­dre er langt stær­ke­re til at ska­be va­ri­ge for­an­drin­ger for so­ci­alt ud­sat­te og bed­re ram­mer og mu­lig­he­der for bil­­led- og sce­ne­kun­sten, end hvis vi ar­bej­der hver for sig. Der­for er vi i gang med at teg­ne linjer­ne for et com­mu­ni­ty, der ar­bej­der for in­nova­tion og ud­vik­ling på de to om­rå­der . Det kræ­ver en ny or­ga­ni­se­ring, og der­for træ­der Si­ne Ege­de Eske­sen og Met­te Marcus nu ind i di­rek­tio­nen,” for­tæl­ler adm. di­rek­tør Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen, der ser frem til at ar­bej­de i den nye konstellation.

Bi­ku­ben­fon­den of­fent­lig­gjor­de i marts må­ned, at fon­den etab­le­rer et nyt sted i Kø­ben­havns Nord­ve­st­kvar­ter med fo­kus på sam­ar­bej­de, ud­vik­ling og in­nova­tion in­den for so­ci­a­l­om­rå­det samt ak­tu­el sce­­ne- og bil­led­kunst. Det er ly­set af den ny­o­ri­en­te­ring af fon­dens fo­kus, at man skal se be­ho­vet for en ny or­ga­ni­se­ring, for­kla­rer Sø­ren Kaare-Andersen.

”Vi har igen­nem ot­te år ar­bej­det tæt sam­men om at flyt­te Bi­ku­ben­fon­den mod en me­re sam­ar­bejds­o­ri­en­te­ret må­de at væ­re fond på, og jeg glæ­der mig til at fort­sæt­te ud­vik­lings­ar­bej­det sam­men med Si­ne og Met­te,” si­ger han.

Ny kapitalforvaltning

Ud­vi­del­sen af di­rek­tio­nen fal­der sam­ti­dig med, at Bi­ku­ben­fon­dens fi­nans­di­rek­tør Hen­ning Sko­vlund Pe­der­sen dros­ler ned for ar­bej­det for at få me­re tid til an­dre de­le af livet.

Hen­ning Sko­vlund Pe­der­sen er 71 år og har væ­ret an­sat i fon­den si­den 2001. Først som øko­no­mi­chef og si­den 2006 som fi­nans­di­rek­tør. Han fort­sæt­ter på ned­sat tid som sær­lig rå­d­gi­ver i ud­vik­lin­gen af den ejen­dom, Bi­ku­ben­fon­den har købt i Kø­ben­havns Nord­ve­st­kvar­ter. Der­u­d­over fort­sæt­ter han med at væ­re an­svar­lig for den na­tur­fag­li­ge ud­vik­ling af Svan­nin­ge Bjer­ge – Bi­ku­ben­fon­dens na­tu­r­om­rå­de på Syd­fyn, som han selv har væ­ret med til at om­dan­ne fra pro­duk­tions­skov til vildskov.

”Hen­ning Sko­vlund Pe­der­sen har væ­ret med til at ska­be he­le det fun­da­ment, Bi­ku­ben­fon­den byg­ger på i dag. Blandt an­det ved ud­vik­lin­gen af en mo­der­ne fi­nans­sty­ring samt er­hver­vel­sen og ak­tivt me­de­jer­skab af virk­som­he­den En­ko­tec A/S. Han har gjort et fan­ta­stisk styk­ke ar­bej­de, og man kan ik­ke over­vur­de­re den be­tyd­ning, han har haft for fon­den. Vi er der­for me­get gla­de for, at vi får lov at be­hol­de ham lidt end­nu,” si­ger adm. di­rek­tør Sø­ren Kaare-Andersen.

I for­bin­del­se med at Hen­ning Sko­vlund Pe­der­sen stop­per som fi­nans­di­rek­tør, har Bi­ku­ben­fon­den gi­vet rå­d­giv­nings­man­dat til fonds­mæg­ler­sel­ska­bet Secu­re Spek­trum. Det vil fort­sat væ­re Bi­ku­ben­fon­den, der træf­fer be­slut­ning om og ek­se­kve­rer investeringer.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Stor ekstrabevilling fra Ole Kirks Fond til Danmarks nye børnehospital

Hvor­dan sik­rer man den bedst mu­li­ge bru­gero­p­le­vel­se for pa­tien­ter så vel som for på­rø­ren­de på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn, Bør­ne­ri­get? Det er spørgs­må­let, som…

Opinion: Danske fonde skal ind i (klima)kampen

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. I tirs­dags, den 4. maj, of­fent­lig­gjor­de Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne, at de vil øge…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

KFI Fonden vil spille en større rolle indenfor nærhed og bæredygtighed

Med 146 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger for­delt på 1.145 be­vil­lin­ger blev 2021 et re­kordår for KFI Er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sva­rer til en tredob­ling af…

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Coronakrise

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…