Bikubenfonden udvider direktionen

Bikubenfondens chefer for social- og kunstområderne, Sine Egede Eskesen og Mette Marcus indtræder i fondens direktion. Samtidig drosler den 71-årige finansdirektør, Henning Skovlund Pedersen ned for arbejdet.

Bi­ku­ben­fon­den ud­vi­der di­rek­tio­nen. Di­rek­tør for det so­ci­a­le om­rå­de, Si­ne Ege­de Eske­sen (th); di­rek­tør for kun­st­om­rå­det, Met­te Marcus (mf) og ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Sø­ren Kaa­re-An­der­sen (tv) (fo­to: Ul­rik Jantzen)

Nye am­bi­tio­ner om at kom­me tæt­te­re på sam­ar­bejds­part­ner­ne får nu Bi­ku­ben­fon­den til at gen­nem­fø­re or­ga­ni­sa­tions­æn­drin­ger på ledelsesniveau.

Pro­gram­che­fer­ne på fon­dens pri­mæ­re ind­sats­om­rå­der Si­ne Ege­de Eske­sen og Met­te Marcus er der­for ud­nævnt til di­rek­tø­rer for hen­holds­vis so­ci­a­l­om­rå­det og kunstområdet.

”Vi tror grund­læg­gen­de på, at vi sam­men med an­dre er langt stær­ke­re til at ska­be va­ri­ge for­an­drin­ger for so­ci­alt ud­sat­te og bed­re ram­mer og mu­lig­he­der for bil­led- og sce­ne­kun­sten, end hvis vi ar­bej­der hver for sig. Der­for er vi i gang med at teg­ne linjer­ne for et com­mu­ni­ty, der ar­bej­der for in­nova­tion og ud­vik­ling på de to om­rå­der . Det kræ­ver en ny or­ga­ni­se­ring, og der­for træ­der Si­ne Ege­de Eske­sen og Met­te Marcus nu ind i di­rek­tio­nen,” for­tæl­ler adm. di­rek­tør Sø­ren Kaa­re-An­der­sen, der ser frem til at ar­bej­de i den nye konstellation.

Bi­ku­ben­fon­den of­fent­lig­gjor­de i marts må­ned, at fon­den etab­le­rer et nyt sted i Kø­ben­havns Nord­ve­st­kvar­ter med fo­kus på sam­ar­bej­de, ud­vik­ling og in­nova­tion in­den for so­ci­a­l­om­rå­det samt ak­tu­el sce­ne- og bil­led­kunst. Det er ly­set af den ny­o­ri­en­te­ring af fon­dens fo­kus, at man skal se be­ho­vet for en ny or­ga­ni­se­ring, for­kla­rer Sø­ren Kaare-Andersen.

”Vi har igen­nem ot­te år ar­bej­det tæt sam­men om at flyt­te Bi­ku­ben­fon­den mod en me­re sam­ar­bejds­o­ri­en­te­ret må­de at væ­re fond på, og jeg glæ­der mig til at fort­sæt­te ud­vik­lings­ar­bej­det sam­men med Si­ne og Met­te,” si­ger han.

Ny kapitalforvaltning

Ud­vi­del­sen af di­rek­tio­nen fal­der sam­ti­dig med, at Bi­ku­ben­fon­dens fi­nans­di­rek­tør Hen­ning Sko­vlund Pe­der­sen dros­ler ned for ar­bej­det for at få me­re tid til an­dre de­le af livet.

Hen­ning Sko­vlund Pe­der­sen er 71 år og har væ­ret an­sat i fon­den si­den 2001. Først som øko­no­mi­chef og si­den 2006 som fi­nans­di­rek­tør. Han fort­sæt­ter på ned­sat tid som sær­lig rå­d­gi­ver i ud­vik­lin­gen af den ejen­dom, Bi­ku­ben­fon­den har købt i Kø­ben­havns Nord­ve­st­kvar­ter. Der­u­d­over fort­sæt­ter han med at væ­re an­svar­lig for den na­tur­fag­li­ge ud­vik­ling af Svan­nin­ge Bjer­ge – Bi­ku­ben­fon­dens na­tu­r­om­rå­de på Syd­fyn, som han selv har væ­ret med til at om­dan­ne fra pro­duk­tions­skov til vildskov.

”Hen­ning Sko­vlund Pe­der­sen har væ­ret med til at ska­be he­le det fun­da­ment, Bi­ku­ben­fon­den byg­ger på i dag. Blandt an­det ved ud­vik­lin­gen af en mo­der­ne fi­nans­sty­ring samt er­hver­vel­sen og ak­tivt me­de­jer­skab af virk­som­he­den En­ko­tec A/S. Han har gjort et fan­ta­stisk styk­ke ar­bej­de, og man kan ik­ke over­vur­de­re den be­tyd­ning, han har haft for fon­den. Vi er der­for me­get gla­de for, at vi får lov at be­hol­de ham lidt end­nu,” si­ger adm. di­rek­tør Sø­ren Kaare-Andersen.

I for­bin­del­se med at Hen­ning Sko­vlund Pe­der­sen stop­per som fi­nans­di­rek­tør, har Bi­ku­ben­fon­den gi­vet rå­d­giv­nings­man­dat til fonds­mæg­ler­sel­ska­bet Secu­re Spek­trum. Det vil fort­sat væ­re Bi­ku­ben­fon­den, der træf­fer be­slut­ning om og ek­se­kve­rer investeringer.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img
Annoncespot_img
Jobannoncespot_img

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer