Bikubenfonden udvider PA- og kommunikationsstaben

Bikubenfonden opretter en ny stilling som chef for public affairs og kommunikation på kunstområdet.

Jep­pe Bo Ras­mus­sen er pr. 1. maj 2022 an­sat som ny chef for pu­blic af­fairs og kom­mu­ni­ka­tion i Bikubenfonden.

Jep­pe Bo Ras­mus­sen ind­ta­ger den 1. maj en ny­op­ret­tet stil­ling som chef for pu­blic af­fairs og kom­mu­ni­ka­tion i Bikubenfonden.

Det op­ly­ser Bi­ku­ben­fon­den i en pressemeddelelse.

36-åri­ge Jep­pe Bo Ras­mus­sen kom­mer fra en stil­ling som po­li­tisk se­ni­o­r­rå­d­gi­ver i Dansk Te­a­ter og Dansk Kul­tur­liv. Han har tid­li­ge­re ar­bej­det som po­li­tisk rå­d­gi­ver i Ox­fam IBIS og som pres­se­rå­d­gi­ver og chef­kon­su­lent i Dansk Industri.

Jep­pe Bo Ras­mus­sen bli­ver an­svar­lig for at kom­mu­ni­ke­re og rå­d­gi­ve om­kring Bi­ku­ben­fon­dens ind­sat­ser på kun­st­om­rå­det. Des­u­den skal han bru­ge sin er­fa­ring fra sce­ne­kunst­bran­chen og de po­li­ti­ske or­ga­ni­sa­tio­ner til at styr­ke fon­dens pu­blic af­fairs ar­bej­de. Det sker i tæt sam­ar­bej­de med fon­dens kunst­fag­li­ge di­rek­tør Met­te Marcus.

”Jep­pe er en er­fa­ren po­li­tisk rå­d­gi­ver med ak­tu­el vi­den om kun­st­om­rå­det. Vi har en klar am­bi­tion om, at sam­ta­ler­ne om kun­stens be­tyd­ning skal fyl­de me­re i bå­de of­fent­lig­he­den og blandt be­slut­nings­ta­ge­re. Det kræ­ver, at vi tæn­ker nyt og ar­bej­der i stær­ke part­ner­ska­ber på tværs, så der ska­bes bed­re di­a­log, me­re vi­dens­de­ling og be­vid­ste og en­ga­ge­re­de po­li­ti­ske be­slut­nin­ger. Den for­an­dring kan Jep­pe bi­dra­ge til,” si­ger hun.

Bi­ku­ben­fon­den ar­bej­der med at ska­be nye mu­lig­he­der for ak­tu­el sce­ne- og bil­led­kunst og har en stra­te­gisk til­gang, hvor nye idéer, struk­tu­rer og ar­bejds­for­mer prø­ves af.

De se­ne­re år er fon­den be­gyndt at ar­bej­de som ud­vik­lings­part­ner og rå­d­gi­ver, og den rol­le styr­kes nu yder­li­ge­re med an­sæt­tel­sen af Jep­pe Bo Ras­mus­sen, op­ly­ser fonden.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

spot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer