Datalogi-professor indtræder i Villum Fondens bestyrelse

Professor Christian Søndergaard Jensen fra Institut for Datalogi på Aalborg Universitet er valgt som nyt medlem af Villum Fondens bestyrelse.

Christian S. Jensen
Pro­fes­sor Chri­sti­an S. Jen­sen af­lø­ser Pe­ter Lan­dro­ck i Vil­lum Fon­dens bestyrelse.

Pro­fes­sor Chri­sti­an S. Jen­sen er fra den 13. marts 2018 ind­t­rå­dt i Vil­lum Fon­dens be­sty­rel­se. Han af­lø­ser pro­fes­sor og di­rek­tør Pe­ter Lan­dro­ck, der i hen­hold til fon­dens fun­dats ud­træ­der ef­ter ti år i bestyrelsen.

”Der skal ly­de en stor tak til Pe­ter Lan­dro­ck for hans man­ge års en­ga­ge­ment. Pe­ter har ydet en be­trag­te­lig ind­sats og le­ve­ret vær­di­ful­de bi­drag til ud­vik­lin­gen af bå­de fir­ma­grup­pe og fond,” si­ger Jens Kann-Ras­mus­sen i en pres­se­med­del­el­se om bestyrelsesudskiftningen.

Chri­sti­an S. Jen­sen er til dag­lig pro­fes­sor ved In­sti­tut for Da­ta­lo­gi på Aal­borg Uni­ver­si­tet, hvor han for­sker i, hvor­dan man be­hand­ler og ska­ber over­blik over enor­me mæng­der af da­ta fra f.eks. GPS’er, smartp­ho­nes og com­pu­te­re – 'tem­poral og spa­tio-tem­poral data-management'.

”Vi er gla­de for at kun­ne by­de Chri­sti­an S. Jen­sen vel­kom­men. Med so­lidt fun­da­ment i den tek­ni­ske og na­tur­vi­den­ska­be­li­ge ver­den, im­po­ne­ren­de forsk­nings­bag­grund og stærkt in­ter­na­tio­nalt ud­syn og net­værk får vi en vi­den­de og an­er­kendt ka­pa­ci­tet i be­sty­rel­sen. Vi ser me­get frem til sam­ar­bej­det,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand Jens Kann-Ras­mus­sen i pressemeddelelsen.

Om sin nye rol­le i Vil­lum Fon­dens be­sty­rel­se si­ger Chri­sti­an S. Jensen:

”Jeg glæ­der mig me­get til at bi­dra­ge til ar­bej­det i Vil­lum Fon­den. Fon­den er sær­de­les am­bi­tiøs på det tek­ni­ske og na­tur­vi­den­ska­be­li­ge om­rå­de og i re­la­tion til de mil­jø­mæs­si­ge, so­ci­a­le og kul­tu­relle for­mål i ind- og ud­land, som fon­den støt­ter. Her hå­ber jeg at kun­ne bi­dra­ge til at fast­hol­de og ud­vik­le fokus.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer