Direktørskifte i Spar Nord Fonden

Steffen Nørgaard går pension og bliver afløst på direktørposten af Bo Uggerhøj.

Bo Uggerhøj
Bo Ug­ger­høj (fo­to: Spar Nord Fonden)

Ef­ter 10 år som di­rek­tør i Spar Nord Fon­den går St­ef­fen Nør­gaard på pen­sion. Fon­den har i de se­ne­re år mar­kant for­ø­get sit ud­de­lings­ni­veau og ud­de­ler nu me­re end 50 mio. kr. årligt.

Si­den 2013 har fon­den haft sti­gen­de fo­kus på støt­te af fæl­les­ska­ber og ildsjæ­le. Des­u­den har Spar Nord Fon­den på fle­re om­rå­der væ­ret for­gangs­fond i for­hold til at in­vol­ve­re lo­kal­sam­fund og be­vil­lings­mod­ta­ge­re – ek­sem­pel­vis med ini­ti­a­ti­vet ’10 til for­skel’, hvor fon­den hver må­ned ud­de­ler 10.000 kr. til det pro­jekt, der får flest di­gi­ta­le stem­mer. Fonds­se­kre­ta­ri­a­tet har des­u­den ud­vik­let og im­ple­men­te­ret en crowd­fun­ding-plat­form, som an­sø­ge­re kan bru­ge til hen­te ek­stern støt­te som sup­ple­ment til ud­de­lin­ger fra fonden.

”Fonds­di­rek­tør St­ef­fen Nør­gaard, der si­ger far­vel til Spar Nord Fon­den 30. april i år, har gjort et fan­ta­stisk ar­bej­de med at ud­vik­le fon­den gen­nem si­ne 10 år som di­rek­tør,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand Mi­cha­el S. Da­hl i en pressemeddelelse.

Di­rek­tørskif­tet mar­ke­res på St­ef­fen Nør­gaards sid­ste dag den 30. april med re­cep­tion i Mu­sik­kens Hus i Aalborg.

Spar Nord Fon­dens be­sty­rel­ses har valgt Bo Ug­ger­høj til at over­ta­ge stil­lin­gen som di­rek­tør for spa­re­kas­se­fon­den, der er den stør­ste ak­tio­nær i Spar Nord Bank A/S med eje­ran­del på 18,9 pct.

Bo Ug­ger­høj har man­ge års er­fa­ring fra er­hvervs­li­vet, her­un­der den fi­nan­si­el­le sek­tor. Han har gen­nem 17 år væ­ret CEO i Falck As­si­stan­ce og SOS In­ter­na­tio­nal. Der­u­d­over har han ar­bej­det med bank, pen­sion og for­sik­ring i blandt an­det Tryg, Nor­dea og Da­ni­ca Pension.

Om val­get af Bo Ug­ger­høj, si­ger be­sty­rel­ses­for­mand Mi­cha­el S. Da­hl, i pressemeddelelsen:

”Bo har lang er­fa­ring med stra­te­gisk le­del­se og kom­mu­ni­ka­tion og kan der­med un­der­støt­te ud­vik­lin­gen af Spar Nord Fon­dens ud­de­lings­po­li­tik og om­døm­me med ud­gangs­punkt i en stra­te­gisk pro­ces og en ef­fek­tiv stab. Bo har en per­son­lig ener­gi, stærk mo­ti­va­tion og kom­pe­ten­cer, der gør ham til et godt match for vo­res am­bi­tion om at ta­ge et nyt stort skridt for fonden.”

”Be­sty­rel­sen ser frem til, at vi sam­men med Bo fort­sæt­ter ud­vik­lin­gen og gi­ver vo­res do­na­tio­ner end­nu me­re ret­ning med stør­re be­tyd­ning for so­ci­a­le, kul­tu­rel­le og lo­ka­le fæl­les­ska­ber i Dan­mark,” si­ger Mi­cha­el S. Dahl.

Job­bet som fonds­di­rek­tør i Spar Nord Fon­den er et øn­skejob for Bo Ug­ger­høj, for­tæl­ler han:

”Jeg ser me­get frem til at ar­bej­de med må­let om at hjæl­pe ildsjæ­le og fri­vil­li­ge, som ar­bej­der for at gi­ve an­dre men­ne­sker ny ind­sigt, op­le­vel­ser og en bed­re hver­dag. Ef­ter et par år som pro­fes­sio­nelt be­sty­rel­ses­med­lem, ser jeg frem til igen at ha­ve dag­lig be­rø­ring med le­del­se og stra­te­gisk ud­vik­ling af en or­ga­ni­sa­tion,” si­ger Bo Uggerhøj.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer