Direktørskifte i Spar Nord Fonden

St­ef­fen Nør­gaard går pen­sion og bli­ver af­løst på di­rek­tør­po­sten af Bo Ug­ger­høj.

Bo Uggerhøj
Bo Ug­ger­høj (fo­to: Spar Nord Fon­den)

Ef­ter 10 år som di­rek­tør i Spar Nord Fon­den går St­ef­fen Nør­gaard på pen­sion. Fon­den har i de se­ne­re år mar­kant for­ø­get sit ud­de­lings­ni­veau og ud­de­ler nu me­re end 50 mio. kr. år­ligt.

Si­den 2013 har fon­den haft sti­gen­de fo­kus på støt­te af fæl­les­ska­ber og ildsjæ­le. Des­u­den har Spar Nord Fon­den på fle­re om­rå­der væ­ret for­gangs­fond i for­hold til at in­vol­ve­re lo­kal­sam­fund og be­vil­lings­mod­ta­ge­re – ek­sem­pel­vis med ini­ti­a­ti­vet ’10 til for­skel’, hvor fon­den hver må­ned ud­de­ler 10.000 kr. til det pro­jekt, der får flest di­gi­ta­le stem­mer. Fonds­se­kre­ta­ri­a­tet har des­u­den ud­vik­let og im­ple­men­te­ret en crowd­­fun­­ding-plat­­form, som an­sø­ge­re kan bru­ge til hen­te ek­stern støt­te som sup­ple­ment til ud­de­lin­ger fra fon­den.

”Fonds­di­rek­tør St­ef­fen Nør­gaard, der si­ger far­vel til Spar Nord Fon­den 30. april i år, har gjort et fan­ta­stisk ar­bej­de med at ud­vik­le fon­den gen­nem si­ne 10 år som di­rek­tør,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand Mi­cha­el S. Da­hl i en pres­se­med­del­el­se.

Di­rek­tørskif­tet mar­ke­res på St­ef­fen Nør­gaards sid­ste dag den 30. april med re­cep­tion i Mu­sik­kens Hus i Aal­borg.

Spar Nord Fon­dens be­sty­rel­ses har valgt Bo Ug­ger­høj til at over­ta­ge stil­lin­gen som di­rek­tør for spa­re­kas­se­fon­den, der er den stør­ste ak­tio­nær i Spar Nord Bank A/S med eje­ran­del på 18,9 pct.

Bo Ug­ger­høj har man­ge års er­fa­ring fra er­hvervs­li­vet, her­un­der den fi­nan­si­el­le sek­tor. Han har gen­nem 17 år væ­ret CEO i Falck As­si­stan­ce og SOS In­ter­na­tio­nal. Der­u­d­over har han ar­bej­det med bank, pen­sion og for­sik­ring i blandt an­det Tryg, Nor­dea og Da­ni­ca Pen­sion.

Om val­get af Bo Ug­ger­høj, si­ger be­sty­rel­ses­for­mand Mi­cha­el S. Da­hl, i pres­se­med­del­el­sen:

”Bo har lang er­fa­ring med stra­te­gisk le­del­se og kom­mu­ni­ka­tion og kan der­med un­der­støt­te ud­vik­lin­gen af Spar Nord Fon­dens ud­de­lings­po­li­tik og om­døm­me med ud­gangs­punkt i en stra­te­gisk pro­ces og en ef­fek­tiv stab. Bo har en per­son­lig ener­gi, stærk mo­ti­va­tion og kom­pe­ten­cer, der gør ham til et godt match for vo­res am­bi­tion om at ta­ge et nyt stort skridt for fon­den.”

”Be­sty­rel­sen ser frem til, at vi sam­men med Bo fort­sæt­ter ud­vik­lin­gen og gi­ver vo­res do­na­tio­ner end­nu me­re ret­ning med stør­re be­tyd­ning for so­ci­a­le, kul­tu­rel­le og lo­ka­le fæl­les­ska­ber i Dan­mark,” si­ger Mi­cha­el S. Da­hl.

Job­bet som fonds­di­rek­tør i Spar Nord Fon­den er et øn­skejob for Bo Ug­ger­høj, for­tæl­ler han:

”Jeg ser me­get frem til at ar­bej­de med må­let om at hjæl­pe ildsjæ­le og fri­vil­li­ge, som ar­bej­der for at gi­ve an­dre men­ne­sker ny ind­sigt, op­le­vel­ser og en bed­re hver­dag. Ef­ter et par år som pro­fes­sio­nelt be­sty­rel­ses­med­lem, ser jeg frem til igen at ha­ve dag­lig be­rø­ring med le­del­se og stra­te­gisk ud­vik­ling af en or­ga­ni­sa­tion,” si­ger Bo Ug­ger­høj.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS Børnebyernes vækst er bygget på loyalitet

Kur­ven over det sam­le­de, år­li­ge ind­sam­lings­re­sul­tat i fon­den SOS Bør­ne­by­er­ne vi­ser en pæn og jævn stig­ning år for år. Fra 220,1 mil­li­o­ner kro­ner i…

Trygfonden afsætter 50 mio. i eksprespuljer under coronakrisen

Tryg­fon­den ryk­ker nu ud med en eks­pres­pul­je til ind­sat­ser for sår­ba­re men­ne­sker, der er sær­ligt på­vir­ket af cor­ona­kri­sen. Den so­ci­a­le aku­t­pul­je på 30 mio. kr.…

Fond og Pensiondanmark indgår partnerskab for at afhjælpe mangel på plejeboliger til ældre

An­tal­let af dan­ske­re over 80 år sti­ger mar­kant i dis­se år. Be­reg­nin­ger fra Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning og Dan­marks Sta­ti­stik vi­ser, at bor­ge­re med fle­re end…

Partnerskaberne blomstrer mellem fonde og det offentlige

Na­tur, kul­tur, ar­ki­tek­tur, forsk­ning og so­ci­a­le for­mål. Det er blot et ud­snit af de man­ge for­mål, som dan­ske fon­de net­op nu støt­ter gen­nem for­ma­li­se­re­de…

Fonde: Partnerskaber er et afgørende filantropisk værktøj

Part­ner­ska­ber­ne blom­strer mel­lem dan­ske fon­de og den of­fent­li­ge sek­tor. Me­re end 60 for­skel­li­ge part­ner­ska­ber mel­lem det of­fent­li­ge og bå­de små og sto­re fon­de er…

Leo Fondet: 2019 var godt år for hudforskningen

Det er kun tre år si­den, at Leo Fon­det gen­nem­før­te en mo­der­ni­se­rings­pro­ces, etab­le­re­de et egent­ligt fonds­se­kre­ta­ri­at og æn­dre­de kon­cern­struk­tu­ren ved at sky­de et hol­dings­el­skab…

Lego Fonden med stor bevilling til børn i nød under coronakrisen

”I en tid hvor man­ge fa­mi­li­er er hjem­me, og fle­re mil­li­o­ner er ramt af usik­ker­hed om­kring job­si­tu­a­tion, mad­for­sy­nin­ger el­ler ydel­ser fra sund­heds­sek­to­ren, er Le­go…

Coronakrise

Trygfonden afsætter 50 mio. i eksprespuljer under coronakrisen

Tryg­fon­den ryk­ker nu ud med en eks­pres­pul­je til ind­sat­ser for sår­ba­re men­ne­sker, der er sær­ligt på­vir­ket af cor­ona­kri­sen. Den so­ci­a­le aku­t­pul­je på 30 mio. kr.…

Lego Fonden med stor bevilling til børn i nød under coronakrisen

”I en tid hvor man­ge fa­mi­li­er er hjem­me, og fle­re mil­li­o­ner er ramt af usik­ker­hed om­kring job­si­tu­a­tion, mad­for­sy­nin­ger el­ler ydel­ser fra sund­heds­sek­to­ren, er Le­go…

Novo Nordisk Fonden har uddelt 43 mio. kr. fra akut corona-pulje

  Der har væ­ret hur­tigt om­sæt­ning på No­vo Nor­disk Fon­dens ek­stra­or­di­næ­re pul­je til aku­t­te cor­o­navirus-til­tag. I lø­bet af få da­ge har fon­den be­vil­get 43,7 mil­li­o­ner…

Fonde holder vejret, inden turen (måske) går til Bornholm

  Ar­tik­len er op­da­te­ret d. 30. marts med in­for­ma­tion om, at be­sty­rel­sen i Fol­ke­mø­det mø­des den 3. april. ”Hvil­ke over­nat­nings­mu­lig­he­der har jeg un­der Fol­ke­mø­det?” og ”Hvor­dan…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.