Ebbefos Fonden henter nøglemedarbejder i Tryghedsgruppen

Kristoffer Boye Astrup bliver ny administrationschef i den nystiftede Ebbefos Fonden. Han kommer fra en stilling som sekretariats- og medlemschef i Tryghedsgruppen.

Kri­stof­fer Boye Astrup er til­t­rå­dt en stil­ling som ad­mi­ni­stra­tions­chef i Eb­be­fos Fonden.

Tryg­heds­grup­pen har af­gi­vet en cen­tral nøg­le­me­d­ar­bej­der til den nystif­te­de fond Eb­be­fos Fonden.

Kri­stof­fer Boye Astrup er pr. 1. sep­tem­ber an­sat som ad­mi­ni­stra­tions­chef i fon­den. Her skal han i sam­ar­bej­de med di­rek­tør Il­la We­strup Step­hen­sen og fon­dens be­sty­rel­se op­byg­ge et se­kre­ta­ri­at og ud­vik­le en uddelingsstrategi.

Han har i lø­bet af de se­ne­ste ot­te år væ­ret en nøg­le­me­d­ar­bej­der i den ud­vik­lings- og om­stil­lings­pro­ces, som Tryg­heds­grup­pen har væ­ret igen­nem si­den 2014. Her blev Tryg­heds­grup­pen sprængt i to de­le ef­ter en dra­ma­tisk magt­kamp i det 70 mand sto­re re­præ­sen­tant­skab, som er øver­ste myn­dig­hed i grup­pen. Tryg­heds­grup­pen, der står bag Tryg­fon­den, har i dag cir­ka 1,4 mil­li­o­ner med­lem­mer og er ho­ve­d­e­jer af for­sik­rings­kon­cer­nen Tryg.

Kri­stof­fer Boye Astrup var blandt an­det un­der en ad­mi­ni­stra­tions­af­ta­le med til at etab­le­re Vel­liv For­e­nin­gen og læg­ge grund­ste­nen til en al­men­nyt­tig stra­te­gi, ef­ter for­e­nin­gen blev ud­skilt af Tryg­heds­grup­pen med en for­mue på ot­te mil­li­ar­der kroner.

Det er net­op mu­lig­he­den for igen at del­ta­ge i ud­vik­lin­gen af en ny filan­tro­pisk ak­tør, der har til­talt Kri­stof­fer Boye Astrup ved den nye stil­ling i Eb­be­fos Fonden.

”Det er spæn­den­de at kun­ne væ­re med til at byg­ge fon­den op fra grun­den. I et min­dre se­kre­ta­ri­at kom­mer man tæt­te­re på den go­de sag, som er at be­kæm­pe mi­striv­sel,” si­ger han.

I mod­sæt­ning til Tryg­heds­grup­pen, som er en de­mo­kra­tisk sty­ret or­ga­ni­sa­tion med med­lem­s­ind­fly­del­se, skal se­kre­ta­ri­a­tet i Eb­be­fos Fon­den ale­ne re­fe­re­re til be­sty­rel­sen, der be­står af stif­ter­par­ret Mor­ten Eb­be­sen og Vi­be­ke Ny­fos, tid­li­ge­re di­rek­tør i Tryg­fon­den Gur­li Mar­ti­nus­sen samt be­vil­lings­di­rek­tør i Eg­mont Fon­den, Hen­ri­et­te Christiansen.

Højere grad af agilitet

Net­op en kor­te­re be­slut­nings­pro­ces er en af de for­de­le ved fond­s­kon­struk­tio­nen, som Kri­stof­fer Boye Astrup ser frem til i den nye stilling.

”Beg­ge sty­re­for­mer har de­res for­de­le. Det er klart, at med­lem­s­de­mo­kra­ti­et i for­e­nin­ger som Tryg­heds­grup­pen gi­ver en sær­lig form for le­gi­ti­mi­tet i det al­men­nyt­ti­ge ar­bej­de. Men der­i­mod gi­ver det en hø­je­re grad af agi­li­tet, når se­kre­ta­ri­a­tet ale­ne re­fe­re­rer til de to grund­læg­ge­re og den øv­ri­ge be­sty­rel­se. Beg­ge ty­per or­ga­ni­sa­tio­ner har helt klart de­res be­ret­ti­gel­se og de­res for­de­le og ulem­per. For mig er det spæn­den­de at prø­ve at væ­re i en rig­tig fond, hvor be­slut­nings­pro­ces­ser­ne må­ske går lidt hur­ti­ge­re,” si­ger han.

Hvor man­ge nye me­d­ar­bej­de­re, se­kre­ta­ri­a­tet i Eb­be­fos Fon­den skal an­sæt­te kom­mer an på, hvor­dan den en­de­li­ge stra­te­gi bli­ver ud­for­met for at op­nå de stør­ste i ef­fek­ter i ind­sat­sen mod bl.a. mi­striv­sel blandt børn og unge.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

spot_img

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer