Egmont Fonden ansætter ny public affairs-chef

Katrine Munch Bechgaard bliver ny public affairs- og kommunikationschef i Egmont Fonden.

Ka­tri­ne Munch Be­ch­gaard til­træ­der som pu­blic af­fairs- og kom­mu­ni­ka­tions­chef i Eg­mont Fon­den (Fo­to: Jan Christensen/Frontzone Spor).

Ka­tri­ne Munch Be­ch­gaard star­ter per 1. ja­nu­ar som ny pu­blic af­fairs- og kom­mu­ni­ka­tions­chef i Eg­mont Fon­den ef­ter fi­re år som kom­mu­ni­ka­tions­chef i Dansk Hånd­bold Forbund.

Det op­ly­ser Eg­mont Fon­den i en pressemeddelelse.

Ka­tri­ne Munch Be­ch­gaard får an­sva­ret for at syn­lig­gø­re Eg­mont Fon­dens al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter og mo­bi­li­se­re for­skel­li­ge ak­tø­rer til hand­ling med hen­blik på at sik­re, at børn og un­ge i ud­sat­te po­si­tio­ner kan gen­nem­fø­re en ung­doms­ud­dan­nel­se i 2030.

Ka­tri­ne Munch Be­ch­gaard har tid­li­ge­re væ­ret kom­mu­ni­ka­tions­chef i Bør­ne­rå­det og kom­mer med man­ge års er­fa­rin­ger med pres­se­ar­bej­de og in­ter­es­se­va­re­ta­gel­se og et stort kend­skab til bør­ne- og un­ge­om­rå­det, si­ger di­rek­tør i Eg­mont Fon­den, Hen­ri­et­te Christiansen:

”Vi glæ­der os over at kun­ne by­de vel­kom­men til Ka­tri­ne, som har nog­le im­po­ne­ren­de og bre­de stra­te­gi­ske kom­mu­ni­ka­tions­kom­pe­ten­cer samt en dyb er­fa­ring på bør­ne­om­rå­det, hvil­ket vil væ­re helt af­gø­ren­de for at im­ple­men­te­re Eg­mont Fon­dens al­men­nyt­ti­ge stra­te­gi til gavn for børn og un­ge i ud­sat­te positioner.”

Ka­tri­ne Munch Be­ch­gaard glæ­der sig til at star­te i stil­lin­gen hos Eg­mont Fon­den, der i 2020 ud­del­te 90,6 mio. kr. til al­men­nyt­ti­ge formål.

”Eg­mont Fon­dens til­gang til det filan­tro­pi­ske ar­bej­de i for­hold til bå­de at sam­le ak­tø­rer, til­ve­je­brin­ge ny vi­den, sæt­te dags­or­de­ner og med­fi­nan­si­e­re ind­sat­ser for­drer stærk og stra­te­gisk kom­mu­ni­ka­tion, som skal væ­re med til at sik­re, at ind­sat­ser­ne ska­ber re­el for­an­dring. Jeg glæ­der mig helt vildt til at ven­de til­ba­ge til bør­ne- og un­ge­om­rå­det og sæt­te mi­ne kom­mu­ni­ka­tions­fag­li­ge og stra­te­gi­ske kom­pe­ten­cer i spil i ar­bej­det for Eg­mont Fon­dens må­l­grup­per,” si­ger hun.

Ka­tri­ne Munch Be­ch­gaard af­lø­ser Ma­rie Lou­i­se An­der­gren An­der­sen, som er ny chef for pu­blic af­fairs og kom­mu­ni­ka­tion på det so­ci­a­le om­rå­de i Bikubenfonden.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer