Erik Bøgh Christensen overdrager formandsposten i ØK Fonden

Det Øst­a­si­a­ti­ske Kom­pag­nis Al­men­nyt­ti­ge Fond har fo­re­ta­get en for­mands­ro­ka­de i be­sty­rel­sen. Ove Ul­lerup bli­ver be­sty­rel­ses­for­mand.

Erik Bøgh Christensen
Erik Bøgh Chri­sten­sen (bil­le­det) har væ­ret med­lem af be­sty­rel­sen af ØK Fon­den si­den 2006. Han over­dra­ger for­mand­spo­sten til Ove Ul­lerup, som har væ­ret med­lem af be­sty­rel­sen si­den 2015 (fo­to: ØK Fon­den).

Erik Bøgh Chri­sten­sen og Ove Ul­lerup byt­ter plads i be­sty­rel­sen for Det Øst­a­si­a­ti­ske Kom­pag­nis Al­men­nyt­ti­ge Fond (ØK Fon­den).

Det be­ty­der, at Erik Bøgh Chri­sten­sen, der har væ­ret med­lem af be­sty­rel­sen si­den 2006, over­dra­ger for­mand­spo­sten til Ove Ul­lerup, som har væ­ret med­lem af be­sty­rel­sen si­den 2015.

Erik Bøgh Chri­sten­sen har en lang er­hvervskar­ri­e­re i ØK bag sig, og han har i sin be­sty­rel­ses­pe­ri­o­de blandt an­det haft fo­kus på det ØK-hi­­sto­ri­­ske ele­ment af fon­dens to ud­de­lings­for­mål. Det an­det for­mål er at bi­dra­ge til at styr­ke sam­hand­len og re­la­tio­ner­ne mel­lem Asi­en og Dan­mark.

”Vi har for ny­lig sat gang i en pro­ces, der skal vi­de­re­ud­vik­le fon­dens stra­te­gi og re­vur­de­re ba­lan­cen mel­lem de to ud­de­lings­for­mål. Det er for tid­ligt at si­ge, hvor ar­bej­det en­der, men det pe­ger i ret­ning af, at vi frem­over får end­nu me­re brug nog­le af de kom­pe­ten­cer, som Ove Ul­lerup har – bl.a. i kraft af hans man­ge år i Uden­rig­stje­ne­sten. Sam­ti­dig har jeg på grund af an­dre ak­ti­vi­te­ter min­dre tid til at va­re­ta­ge for­mands­rol­len. Der­for syn­tes vi, at det var et godt tids­punkt at skif­te her ved års­skif­tet,” si­ger Erik Bøgh Chri­sten­sen.

Am­bas­sa­dør Ove Ul­lerup er cand.jur. fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Han star­te­de sin kar­ri­e­re i FN (UNHCR) i Thailand og blev der­ef­ter an­sat i uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et og har bl.a. væ­ret ud­sta­tio­ne­ret i Tys­kland, New York (FN-mis­sion), Bruxel­les (dansk EU-re­­præ­­sen­ta­tion).

Fra 2003-2014 var han hof­marskal for Hen­des Ma­jestæt Dron­nin­gen. Og fra 2015 til sep­tem­ber i år var han Dan­marks am­bas­sa­dør i Sve­ri­ge.

Han har des­u­den i en år­ræk­ke væ­ret for­mand for Asia Hou­se, som ØK Fon­den bl.a. har til for­mål at støt­te.

Be­sty­rel­sen be­står af:

  • Ove Ul­lerup
  • Hen­ning Kru­se Pe­ter­sen
  • Erik Bøgh Chri­sten­sen
  • Ken­neth Luci­a­ni
  • Mar­tin Jes Iver­sen

Læs me­re om ØK Fon­den her.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.