Erik Bøgh Christensen overdrager formandsposten i ØK Fonden

Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond har foretaget en formandsrokade i bestyrelsen. Ove Ullerup bliver bestyrelsesformand.

Erik Bøgh Christensen
Erik Bøgh Chri­sten­sen (bil­le­det) har væ­ret med­lem af be­sty­rel­sen af ØK Fon­den si­den 2006. Han over­dra­ger for­mand­spo­sten til Ove Ul­lerup, som har væ­ret med­lem af be­sty­rel­sen si­den 2015 (fo­to: ØK Fonden).

Erik Bøgh Chri­sten­sen og Ove Ul­lerup byt­ter plads i be­sty­rel­sen for Det Øst­a­si­a­ti­ske Kom­pag­nis Al­men­nyt­ti­ge Fond (ØK Fonden).

Det be­ty­der, at Erik Bøgh Chri­sten­sen, der har væ­ret med­lem af be­sty­rel­sen si­den 2006, over­dra­ger for­mand­spo­sten til Ove Ul­lerup, som har væ­ret med­lem af be­sty­rel­sen si­den 2015.

Erik Bøgh Chri­sten­sen har en lang er­hvervskar­ri­e­re i ØK bag sig, og han har i sin be­sty­rel­ses­pe­ri­o­de blandt an­det haft fo­kus på det ØK-hi­sto­ri­ske ele­ment af fon­dens to ud­de­lings­for­mål. Det an­det for­mål er at bi­dra­ge til at styr­ke sam­hand­len og re­la­tio­ner­ne mel­lem Asi­en og Danmark.

”Vi har for ny­lig sat gang i en pro­ces, der skal vi­de­re­ud­vik­le fon­dens stra­te­gi og re­vur­de­re ba­lan­cen mel­lem de to ud­de­lings­for­mål. Det er for tid­ligt at si­ge, hvor ar­bej­det en­der, men det pe­ger i ret­ning af, at vi frem­over får end­nu me­re brug nog­le af de kom­pe­ten­cer, som Ove Ul­lerup har – bl.a. i kraft af hans man­ge år i Uden­rig­stje­ne­sten. Sam­ti­dig har jeg på grund af an­dre ak­ti­vi­te­ter min­dre tid til at va­re­ta­ge for­mands­rol­len. Der­for syn­tes vi, at det var et godt tids­punkt at skif­te her ved års­skif­tet,” si­ger Erik Bøgh Christensen.

Am­bas­sa­dør Ove Ul­lerup er cand.jur. fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Han star­te­de sin kar­ri­e­re i FN (UNHCR) i Thailand og blev der­ef­ter an­sat i uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et og har bl.a. væ­ret ud­sta­tio­ne­ret i Tys­kland, New York (FN-mis­sion), Bruxel­les (dansk EU-repræsentation).

Fra 2003-2014 var han hof­marskal for Hen­des Ma­jestæt Dron­nin­gen. Og fra 2015 til sep­tem­ber i år var han Dan­marks am­bas­sa­dør i Sverige.

Han har des­u­den i en år­ræk­ke væ­ret for­mand for Asia Hou­se, som ØK Fon­den bl.a. har til for­mål at støtte.

Be­sty­rel­sen be­står af: 

  • Ove Ul­lerup
  • Hen­ning Kru­se Petersen
  • Erik Bøgh Christensen
  • Ken­neth Luciani
  • Mar­tin Jes Iversen

Læs me­re om ØK Fon­den her.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer