Annoncespot_img

Fondsforening melder status quo efter generalforsamling

Formandskabet og den øvrige bestyrelse fortsætter uden udskiftning, oplyser Fondenes Videnscenter efter en generalforsamling uden store nyheder.

En enig ge­ne­ral­for­sam­ling be­slut­te­de den 9. april, at be­sty­rel­sen for Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter fort­sæt­ter end­nu et år (Fo­to: Malt­he Ivarsson).

Tirs­dag den 9. april blev årets ge­ne­ral­for­sam­ling af­holdt i fonds­for­e­nin­gen Fon­de­nes Videnscenter.

Her blev en enig med­lem­skreds eni­ge om at ge­nud­pe­ge den sid­den­de be­sty­rel­se, da al­le med­lem­mer i år hav­de mu­lig­hed for at mod­ta­ge gen­valg iføl­ge an­cien­ni­tets­be­stem­mel­ser­ne i vedtægterne.

Det op­ly­ser for­e­nin­gen i en pres­se­med­del­el­se ud­sendt den 24. april.

Ud­over val­get til be­sty­rel­sen af­gav for­e­nin­gens for­mand sin be­ret­ning li­ge­som års­regn­ska­bet blev god­kendt. Der­u­d­over var der i år ik­ke an­dre be­slut­nings­sa­ger på dagsordenen.

Ef­ter ge­ne­ral­for­sam­lin­gen kon­sti­tu­e­re­de be­sty­rel­sen sig så­le­des, at bå­de for­mand Hen­rik Le­h­mann An­der­sen samt næst­for­mand Rie Od­s­b­jerg Wer­ner fort­sæt­ter på de­res poster.

"Jeg er glad og tak­nem­me­lig for at fort­sæt­te som for­mand for Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter – og ik­ke mindst at fort­sæt­te det go­de sam­ar­bej­de med næst­for­man­den Rie Od­s­b­jerg Wer­ner. Sam­men med be­sty­rel­sen ser jeg frem til at fort­sæt­te ud­vik­lin­gen af Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter in­den for de ram­mer, vi har ar­bej­det med si­den stif­tel­sen. For­e­nin­gen har mu­lig­hed for at af­prø­ve fle­re, nye ini­ti­a­ti­ver i de kom­men­de år, der har fo­kus på me­re fonds­vi­den, me­re for­mid­ling og fle­re til­bud til gavn for bå­de med­lem­mer og om­ver­de­nen. Det glæ­der jeg mig me­get til at væ­re en del af,” ud­ta­ler Hen­rik Le­h­mann An­der­sen i pressemeddelelsen.

Næst­for­mand Rie Od­s­b­jerg Wer­ner siger:

”Det er en for­nø­jel­se at væ­re med til at un­der­støt­te Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter igen­nem for­e­nin­gens be­sty­rel­se. Især for­di Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter er et godt sted, hvor der bå­de er rum til at dri­ve en fast po­r­te­føl­je af op­da­te­ret fonds­vi­den og at ta­ge ak­tu­el­le em­ner op. Det er for ek­sem­pel bæ­re­dyg­tig­hed i det al­men­nyt­ti­ge ar­bej­de, der har væ­ret højt på agen­da­en si­den star­ten af 2023. Den ind­sats fort­sæt­tes i år, hvor am­bi­tio­nen er, at FVC er med til at ud­bre­de ek­semp­ler på fond­sprak­sis, der styr­ker bæ­re­dyg­tig tænk­ning og ud­vik­ling af al­men­nyt­ti­ge ind­sat­ser. Her ser vi alt­så vi­de­re end de nye rap­por­te­rings­krav og ser på kon­kre­te, loven­de ind­sat­ser for fremtiden."

Ef­ter val­get til be­sty­rel­sen be­står den sam­le­de be­sty­rel­se for Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter af:

• Bo Ry­gaard, Drey­ers Fond, KV fon­den og KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond (ud­træ­der ef­ter for­e­nin­gens vedtæg­ter af be­sty­rel­sen ifm. or­di­nær ge­ne­ral­for­sam­ling 2025)

• Chri­sti­ne Buhl An­der­sen, Ny Carls­berg­fon­det (på valg i 2026, kan genopstille)

• Chri­sti­ne Wi­berg-Lyng, Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond (ud­træ­der ef­ter for­e­nin­gens vedtæg­ter af be­sty­rel­sen ifm. or­di­nær ge­ne­ral­for­sam­ling 2026)

• Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler, Au­gusti­nus Fon­den (ud­træ­der ef­ter for­e­nin­gens vedtæg­ter af be­sty­rel­sen ifm. or­di­nær ge­ne­ral­for­sam­ling 2025)

• Hen­ri­et­te Chri­sti­an­sen, 15. Ju­ni Fon­den (ud­træ­der ef­ter for­e­nin­gens vedtæg­ter af be­sty­rel­sen ifm. or­di­nær ge­ne­ral­for­sam­ling 2026)

• Hen­rik Le­h­mann An­der­sen, Nor­dea-fon­den (ud­træ­der ef­ter for­e­nin­gens vedtæg­ter af be­sty­rel­sen ifm. or­di­nær ge­ne­ral­for­sam­ling 2026)

• Mads Le­bech, A. P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne McK­in­ney Møl­lers Fond til al­me­ne For­maal (ud­træ­der ef­ter for­e­nin­gens vedtæg­ter af be­sty­rel­sen ifm. or­di­nær ge­ne­ral­for­sam­ling 2025)

• Claus Om­ann Jen­sen, Fær­ch­fon­den (på valg i 2025, kan genopstille)

• Rie Od­s­b­jerg Wer­ner, Tryg­fon­den (på valg i 2025, kan genopstille)

Sup­ple­an­ter:
• Ane Hen­drik­sen, Ve­lux Fon­den (ud­træ­der som sup­ple­ant til be­sty­rel­sen ef­ter vedtæg­tens be­stem­mel­ser ifm. or­di­nær ge­ne­ral­for­sam­ling 2025)

• Est­her Nør­re­gård-Ni­el­sen, Oak Fo­un­da­tion Den­mark (ud­træ­der som sup­ple­ant til be­sty­rel­sen ef­ter vedtæg­tens be­stem­mel­ser ifm. or­di­nær ge­ne­ral­for­sam­ling 2026)

• Sø­ren Staus­gaard Ni­el­sen, Ram­bøll Fon­den (på valg i 2025, kan genopstille)

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer