Foreningen NLP får administrerende direktør

Foreningen NLP har ansat Lars Wallberg til jobbet som administrerende direktør for foreningen, der i 2015 blev udskilt fra Tryghedsgruppen. Han får dermed ansvaret for at skabe det bedst mulige formueafkast, som blandt andet skal bruges til uddelinger inden for mental sundhed og indsatser mod arbejdsrelateret stress.

Lars Wallberg (fotograf: Lennart Søgård-Høyer)
Lars Wal­l­berg (fo­to­graf: Len­nart Søgård-Høyer)

Lars Wal­l­berg kom­mer fra en stil­ling som fi­nans­di­rek­tør i Løn­mod­ta­ger­nes Dyr­tids­fond (LD) – en po­si­tion han har be­stridt si­den 2011.

”Vi glæ­der os til at dra­ge nyt­te af Lars Wal­l­bergs stær­ke kom­pe­ten­cer in­den for fi­nans- og øko­no­miom­rå­det og hans so­li­de er­fa­ring med le­del­ses­op­ga­ver fra pen­sions­ver­de­nen. Vi står over for en spæn­den­de ud­vik­ling, og Lars Wal­l­berg vil få en væ­sent­lig rol­le i at mar­ke­re for­e­nin­gen som en selv­stæn­dig ak­tør i den fi­nan­si­el­le sek­tor,” si­ger for­mand for For­e­nin­gen NLP, Pe­ter Gæ­mel­ke, i en pressemeddelelse.

Lars Wal­l­berg får an­sva­ret for at ad­mi­ni­stre­re for­e­nin­gens over 8 mia. kr. sto­re for­mue med bedst mu­ligt af­kast til gavn for for­e­nin­gens al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter og med­lem­mer­ne, der er de ca. 330.000 kun­der i Nor­dea Liv & Pension.

Des­u­den kom­mer han til at stå i spid­sen for op­byg­nin­gen af for­e­nin­gens se­kre­ta­ri­at, og en af hans før­ste op­ga­ver bli­ver at fast­læg­ge en mo­del for ud­be­ta­ling af bonus til med­lem­mer­ne, op­ly­ser for­e­nin­gen i pressemeddelelsen.

Det 50 mand sto­re re­præ­sen­tant­skab i for­e­nin­gen vedt­og i novem­ber en stra­te­gi for for­e­nin­gens al­men­nyt­ti­ge ar­bej­de. Op til 20 pro­cent af af­ka­stet på for­mu­en skal bru­ges til ind­sat­ser in­den for men­tal sund­hed, her­un­der ar­bejds­re­la­te­ret stress (læs me­re om for­e­nin­gens al­men­nyt­ti­ge stra­te­gi her).

Lars Wal­l­berg har tid­li­ge­re be­stridt po­ster som øko­no­mi­di­rek­tør i LD, fi­nans­chef i Sam­pen­sion og øko­nom i Kom­mu­ner­nes Pen­sions­for­sik­ring. Han er for­mand for re­vi­sions­ud­val­get i Lån & Spar Bank, næst­for­mand i Ka­pi­tal­for­e­nin­gen LD og med­lem af fle­re be­sty­rel­ser. Lars Wal­l­berg er 58 år og ud­dan­net cand. po­lit. Han til­træ­der job­bet I For­e­nin­gen NLP d. 1. juni.

For­e­nin­gen NLP har pr. 1. ja­nu­ar 2017 købt 25 pct. af Nor­dea Liv & Pension.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer