Annoncespot_img

Grundfos-fonden udnævner vicedirektør

35-årige Christian Toft Ramsbøl har nu titel af vicedirektør i Poul Due Jensens Fond.

Chri­sti­an Toft Rams­bøl er ny vi­ce­di­rek­tør i Po­ul Due Jen­sens Fond. (fo­to: Montg­o­me­ry Foto)

Ef­ter to års an­sæt­tel­se i Po­ul Due Jen­sens Fond er 35-åri­ge Chri­sti­an Toft Rams­bøl med virk­ning fra 1. maj ble­vet ud­nævnt til vicedirektør.

Det op­ly­ser fon­den i en nyhed på sin hjemmeside.

Chri­sti­an Toft Rams­bøl vil frem­over væ­re ho­ve­d­ansvar­lig for Grund­fos-fon­dens pro­gra­m­ar­bej­de, im­pact og strategiudvikling.

“Over de se­ne­ste ti år er fon­dens filan­tro­pi­ske pro­gram­mer vok­set fra 15 til 237 mil­li­o­ner kro­ner. Der­for styr­ker vi vo­res be­slut­nings­kraft i over­ens­stem­mel­se med de øge­de ak­ti­vi­te­ter, så­le­des at vi be­va­rer vo­res agi­li­tet, mens vi når vo­res stra­te­gi­ske am­bi­tio­ner. Chri­sti­ans me­to­di­ske og struk­tu­re­re­de til­gang er en vig­tig brik, når pla­ner­ne skal gø­res til vir­ke­lig­hed bå­de hur­tigt og kom­pe­tent,” si­ger fonds­di­rek­tør Kim Nøhr Skibsted.

Chri­sti­an Toft Rams­bøl er 35 år gam­mel og kan­di­dat i øko­no­mi fra Aar­hus Uni­ver­si­tet. Før han kom til Po­ul Due Jen­sens Fond i ja­nu­ar 2021 som pro­gram­chef for In­klu­sion, har han blandt an­det ar­bej­det hos Le­go og i Le­go Fonden.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

[2023-nummer-19]

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer