Hedorfs Fond får ny direktør

Klaus Topholm tiltræder 1. februar stillingen som direktør i Hedorfs Fond.

Klaus Topholm, direktør i Hedorfs Fond
Klaus Top­holm, di­rek­tør i Hedor­fs Fond

Klaus Top­holm af­lø­ser di­rek­tør An­ne Gu­i­not, der har ad­mi­ni­stre­ret Hedor­fs Fond si­den 1986. Fon­dens for­mål er at støt­te stu­de­ren­de, som vil til ud­lan­det for at ud­dan­ne sig in­den for trans­port og han­del samt at yde støt­te til spe­ci­fik­ke pro­jek­ter in­den for transportområdet.

”Jeg har gen­nem en lang år­ræk­ke ar­bej­det i – og med – trans­por­t­om­rå­det og i den for­bin­del­se og­så gen­nem­ført fle­re pro­jek­ter, som har få­et støt­te af Hedor­fs Fond," si­ger Klaus Top­holm i en pressemeddelelse.

"Det­te har gjort, at jeg ud over at ha­ve fulgt Fon­den gen­nem en år­ræk­ke og­så ken­der til den for­skel fon­dens støt­te og an­er­ken­del­se gør for men­ne­sker og udvikling.”

Klaus Top­holm har en bag­grund som un­der­di­rek­tør i Dansk Er­hverv med fo­kus på trans­por­t­om­rå­det samt un­der­di­rek­tør hos Dan­ske Spe­ditø­rer. Des­u­den har han igen­nem he­le sin kar­ri­e­re ar­bej­det med ud­dan­nel­se og kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling hos så­vel DTU, Man­naz samt som selv­stæn­dig konsulent.

Der­med får Hedor­fs Fond en sær­de­les kom­pe­tent di­rek­tør, på­pe­ger fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand, Lars Frederiksen.

"Klaus bi­brin­ger vi­den om trans­por­t­om­rå­det samt kom­pe­ten­cer in­den for un­der­vis­ning og ud­dan­nel­se og vil som så­dan kun­ne væ­re med til at styr­ke Fon­dens dag­li­ge ar­bej­de," si­ger han.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer