Helsefonden henter ny direktør i Velux Fonden

Helsefondens bestyrelse har ansat Lise Bonnevie som ny direktør i Helsefonden. Hun kommer fra en stilling som programchef i Velux Fonden.

Hel­se­fon­dens nye di­rek­tør Li­se Bonnevie.

Be­sty­rel­sen i Hel­se­fon­den har pr 1. novem­ber an­sat Li­se Bon­ne­vie som ny di­rek­tør for Hel­se­fon­den. Hun af­lø­ser Han­ne Jer­vild, der 30. sep­tem­ber valg­te at gå på pen­sion ef­ter 25 år som fon­dens direktør.

Det op­ly­ser Hel­se Fon­den i en pressemeddelelse.

Hel­se­fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand ser frem til sam­ar­bej­det med den nye direktør:

”Med Li­se får Hel­se­fon­den en nys­ger­rig og ufor­mel per­son, der med sin vi­den og er­fa­ring næn­somt kan ud­vik­le fon­den, så den fort­sat – nu snart 50 år ef­ter at den blev stif­tet – kan væ­re en re­le­vant med­spil­ler i ud­vik­lin­gen af det sund­heds- og sam­fund­s­ø­ko­no­mi­ske om­rå­de i Dan­mark,” si­ger An­ne-Met­te Wint­her Christiansen.

Hel­se­fon­den har en for­mue på godt en mil­li­ard kro­ner, som stam­mer fra de statsa­n­er­kend­te sy­ge­kas­ser, der tid­li­ge­re lå i hver kom­mu­ne. Sid­ste år ud­del­te fon­den 51 mil­li­o­ner kro­ner in­den­for forsk­ning og ud­vik­ling på det sund­heds­mæs­si­ge og so­ci­a­le område.

Li­se Bon­ne­vie kom­mer til Hel­se­fon­den med er­fa­ring fra bå­de fonds­ver­de­nen og den of­fent­li­ge sund­heds­sek­tor. I Ve­lux Fon­den har hun i seks år har væ­ret chef for pro­gra­m­om­rå­der­ne al­drings­forsk­ning og øjen­forsk­ning. Des­u­den har hun tid­li­ge­re har væ­ret spe­ci­al­kon­su­lent i Re­gion Ho­ved­sta­dens Cen­ter for Sundhed.

Hun me­ner, at Hel­se­fon­dens rol­le bør væ­re at kom­pli­men­te­re det etab­le­re­de sy­stem. Og det er sam­ti­dig no­get af det, hun ser som den stør­ste driv­kraft ved at væ­re i spid­sen for en fond.

“Det mest fan­ta­sti­ske ved at væ­re i en fond er, at man har et an­det over­skud at by­de ind med, ik­ke kun øko­no­misk, men og­så i for­hold til at dan­ne et over­blik over et om­rå­de og se mu­lig­he­der,” si­ger Li­se Bonnevie.
Hun ser Hel­se­fon­den som en fond, der står stærkt på fle­re bre­de om­rå­der – f.eks. i kraft af pro­jek­ter som Un­ge Al­li­an­cen, der ar­bej­der for bed­re vil­kår og be­hand­ling til un­ge med dobbeltdiagnoser.

“Det er en fond, der i høj grad er an­sø­ger­dre­vet, men som og­så kan sæt­te si­ne eg­ne pro­jek­ter i sø­en. Den kom­bi­na­tion, sy­nes jeg, har den for­del, at der er plads til at sat­se på de lidt me­re skæ­ve pro­jek­ter og idéer. Det er alt an­det li­ge let­te­re at væ­re ri­si­ko­vil­lig for 200.000 kr. end for 20 mio. kr.,” si­ger Li­se Bonnevie.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer