Henrik Linds family office stifter almen fond

Erhvervsmanden Henrik Lind stifter en ny almen fond, der med en bunden kapital på 100 millioner kroner skal gentænke filantropiske indsatser på det sociale område. Tidligere overvismand Michael Svarer er blandt bestyrelsesmedlemmerne.

Hen­rik Lind har net­op stif­tet den al­me­ne fon­de, Lind Fo­un­da­tion. De al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger vil ha­ve fo­kus på: Ud­dan­nel­se, be­skæf­ti­gel­se, men­tal triv­sel, hjem­løs­hed og bed­re le­ve­vil­kår (Fo­to: Tho­mas Priskorn).

Med am­bi­tio­nen om at ud­de­le et væ­sent­ligt mil­li­onbe­løb år­ligt, vil Lind Fo­un­da­tion gen­tæn­ke so­ci­a­le ind­sat­ser og ud­bre­de de ind­sat­ser, der vir­ker, ved brug af da­ta og effektmåling.

Det frem­går af en pres­se­med­del­el­se fra fon­den, som er stif­tet af er­hvervs­man­den Hen­rik Lind via hol­dings­el­ska­bet Lind In­vest i ju­ni 2022.

“Vi tror på, at al­le men­ne­sker har et po­ten­ti­a­le uan­set for­skel­le og ud­gangs­punkt, og at der kan ska­bes bed­re va­ri­ge for­an­drin­ger og le­ve­vil­kår for so­ci­alt sår­ba­re og ud­sat­te. I fon­den er vi nys­ger­ri­ge på at un­der­sø­ge, af­prø­ve og på­vi­se, hvad der vir­ker i so­ci­a­le ind­sat­ser, og hvor­dan pen­ge­ne på so­ci­a­l­om­rå­det kan bru­ges bedst mu­ligt. Så vi kan un­der­støt­te og ud­bre­de det, der vir­ker,” si­ger Hen­rik Lind.

Hen­rik Lind er ejer af in­ve­ste­rings­sel­ska­bet Lind In­vest, som er et sing­le-fa­mily of­fi­ce med en egen­ka­pi­tal på 8,6 mil­li­ar­der kroner.

I 10 år har Lind In­vest, støt­tet og sam­ar­bej­det med so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner og pro­jek­ter, hvor der er do­ne­ret godt 18 mil­li­o­ner kroner.

Det al­men­nyt­ti­ge ar­bej­de bli­ver frem­over va­re­ta­get i Lind Fo­un­da­tion, hvor am­bi­tio­ner­ne er end­nu stør­re, skri­ver fon­den i pressemeddelelsen.

En ny stra­te­gi skal sæt­te ret­nin­gen for det kom­men­de ar­bej­de med fo­kus på ud­dan­nel­se, be­skæf­ti­gel­se, men­tal triv­sel, hjem­løs­hed og bed­re le­ve­vil­kår. Bå­de i Dan­mark og internationalt.

Fokus på data og effektmåling

Blandt fon­dens fem be­sty­rel­ses­med­lem­mer er pro­fes­sor i øko­no­mi og tid­li­ge­re over­vis­mand, Mi­cha­el Sva­rer, der skal bi­dra­ge med sin vi­den om ar­bejds­mar­keds- og so­ci­al­po­li­tik samt en evi­dens­ba­se­ret til­gang til de so­ci­a­le indsatser.

“Fon­den tje­ner bå­de et re­le­vant og vig­tigt for­mål. Jeg er sær­ligt op­ta­get af den me­re aka­de­mi­ske til­gang i fon­den, hvor da­ta og ef­fek­t­må­lings­me­to­der bru­ges til at un­der­sø­ge, hvad der ska­ber størst mu­lig vær­di for de grup­per, som fon­dens do­na­tio­ner hjæl­per,” si­ger Mi­cha­el Sva­rer i pressemeddelelsen.

Fon­den øn­sker at ska­be va­ri­ge so­ci­a­le for­an­drin­ger i sam­ar­bej­de med or­ga­ni­sa­tio­ner, an­dre fon­de, kom­mu­ner og so­ci­a­le aktører.

“Vi vil fin­de og ud­væl­ge or­ga­ni­sa­tio­ner og pro­jek­ter, der lig­ger in­den for vo­res til­gang og stra­te­gi, gen­nem god di­a­log og ef­fek­t­må­ling af de­res ind­sats, så vi sam­men kan op­nå for­må­let med at ska­be va­ri­ge forandrin-
ger. Der­med har vi ik­ke fast­sat et mål for de år­li­ge ud­de­lin­ger, men vi har en klar am­bi­tion om et væ­sent­ligt mil­li­onbe­løb år­ligt over tid i tråd med ud­de­lin­ger til fle­re or­ga­ni­sa­tio­ner, pro­jek­ter, og lang­va­ri­ge sam­ar­bej­der,” si­ger Hen­rik Lind.

Fon­dens stif­tel­se er un­der be­hand­ling ved Ci­vilsty­rel­sen og fun­dat­sen vil frem­gå på fon­dens hjem­mesi­de, når godkendt.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer