Hofmarskal afløser Prins Joachim i Løvenholm Fondens bestyrelse

Hofmarskal i Kongehuset Michael Ehrenreich afløser Prins Joachim i bestyrelsen for Løvenholm Fonden. Som nyt bestyrelsesmedlem skal Michael Ehrenreich blandt andet være med til at løse den store opgave, som det bliver, hvis bestyrelsens tilsagn om medfinansiering af en fordobling af Skovskolens areal på Løvenholm Gods bliver ført ud i livet.

Michael Ehrenreich (foto: Steen Brogaard / Kongehuset)
Mi­cha­el Ehren­reich (fo­to: Ste­en Bro­gaard / Kongehuset)

Den 1. sep­tem­ber 2020 trak Prins Jo­a­chim sig ud af be­sty­rel­sen for Lø­ven­holm Fon­den i for­bin­del­se med, at prin­sen til­t­rå­d­te en tre­årig stil­ling som for­svar­sat­ta­ché på den dan­ske am­bas­sa­de i Paris.

Og nu er Prins Jo­a­chims af­lø­ser i Lø­ven­holm Fon­dens fem per­so­ner sto­re be­sty­rel­se fun­det i skik­kel­se af den 66-åri­ge hof­marskal i Kon­ge­hu­set, Mi­cha­el Ehren­reich. Det er der­med an­den gang, at en hof­marskal får sæ­de i fon­dens be­sty­rel­se, idet tid­li­ge­re hof­marskal Sø­ren Ha­slund-Chri­sten­sen fra 2005 til 2009 var for­mand for fondsbestyrelsen.

For­man­den for Lø­ven­holm Fon­dens be­sty­rel­se Pe­ter Gæ­mel­ke læg­ger ik­ke skjul på, at han er sær­de­les glad for, at Mi­cha­el Ehren­reich har sagt ja til pr. 1. ja­nu­ar i år at ind­træ­de i be­sty­rel­sen for fonden.

”Vi by­der Mi­cha­el Ehren­reich hjerte­ligt vel­kom­men i fonds­be­sty­rel­sen og har sto­re for­vent­nin­ger til sam­ar­bej­det. Der har al­tid væ­ret me­get tæt­te re­la­tio­ner mel­lem Lø­ven­holm og Kon­ge­hu­set, og det vig­ti­ge link kan Mi­cha­el Ehren­reich fast­hol­de. Der­u­d­over er Mi­cha­el Ehren­reich en per­son med sto­re per­son­li­ge kom­pe­ten­cer, og jeg hå­ber, at han med sin bag­grund fra pres­se­ver­de­nen og Kon­ge­hu­set kan bi­dra­ge til be­sty­rel­sens dis­kus­sio­ner om fon­dens frem­tid og det vær­di­grund­lag, vi ger­ne vil dri­ve Lø­ven­holm Gods på,” si­ger Pe­ter Gæ­mel­ke til Fundats.

Tidligere korrespondent og chefredaktør

Det er en mand med et sær­de­les al­si­digt og in­ter­na­tio­nalt CV, som er trå­dt ind i be­sty­rel­sen for Lø­ven­holm Fon­den. In­den han i fe­bru­ar 2015 til­t­rå­d­te som hof­marskal, var han i en kort pe­ri­o­de di­rek­tør i Det Uden­rigs­po­li­ti­ske Sel­skab, og for­ud for det be­stred den jour­na­listud­dan­ne­de Mi­cha­el Ehren­reich en ræk­ke for­skel­li­ge stil­lin­ger i den dan­ske medieverden.

I me­re end 20 år var han an­sat på Ber­ling­s­ke – den­gang Ber­ling­s­ke Ti­den­de – blandt an­det som kor­re­spon­dent i Lon­don i fi­re år, i Was­hin­g­ton DC i fem år, som med­lem af che­fre­dak­tio­nen i fi­re år og som che­fre­dak­tør fra 2001 til 2003.

Fra Det Ber­ling­s­ke Hus gik tu­ren til Kri­ste­ligt Dag­blad, hvor Mi­cha­el Ehren­reich i ni år var medredaktør.

Pe­ter Gæ­mel­ke un­der­stre­ger, at han ik­ke kun ser frem til Mi­cha­el Ehren­rei­chs ind­træ­den i be­sty­rel­sen, men og­så har man­ge lo­vord til overs for det nu for­hen­væ­ren­de bestyrelsesmedlem.

”Prins Jo­a­chim har ik­ke blot væ­ret lin­ket fra fon­den til det of­fi­ci­el­le Dan­mark og Kon­ge­hu­set, men har sam­ti­dig bi­dra­get me­get til be­sty­rel­sens dis­kus­sio­ner om sko­v­brug på Lø­ven­holm og det vær­di­grund­lag, vi dri­ver god­set på. Fra si­ne år på Scha­ck­en­borg i Søn­derjyl­land har prin­sen en stor vi­den, som har væ­ret nyt­tig i dis­kus­sio­ner­ne om ud­vik­lin­gen af bå­de mark- og sko­v­brug på Lø­ven­holm. Og der­u­d­over har han haft man­ge go­de hold­nin­ger til, hvor­dan vi hol­der hånd om det smuk­ke Lø­ven­holm Slot og de in­ve­ste­rin­ger, der er fo­re­ta­get for at ud­vik­le byg­nings­mas­sen,” si­ger Pe­ter Gæmelke.

Vil give 35 millioner kroner til udvidelse af Skovskolen

Apro­pos in­ve­ste­rin­ger, bli­ver én af de helt sto­re op­ga­ver for Pe­ter Gæ­mel­ke og re­sten af be­sty­rel­sen i Lø­ven­holm Fon­den i 2021, hvis det går som for­ven­tet, at med­fi­nan­si­e­re en for­dob­ling af Sko­vsko­lens byg­nings­a­re­al un­der Lø­ven­holm Gods.

Sko­vsko­len, som er en del af In­sti­tut for Ge­ovi­den­skab og Na­tur­for­mid­ling på Det Na­tur- og Biovi­den­ska­be­li­ge Faku­l­tet ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, har to af­de­lin­ger: En i Nø­de­bo nord for Hil­le­rød og en un­der Lø­ven­holm Gods i de sto­re sko­ve ved Au­ning. Byg­nin­ger­ne på god­set har Lø­ven­holm Fon­den gen­nem 20 år stil­let gra­tis til rå­dig­hed for sko­vskole­un­der­vis­nin­gen, og nu er der be­hov for en mar­kant udvidelse.

”I fon­den har vi sagt, at vi vil ger­ne fi­nan­si­e­re en tred­je­del af ud­vi­del­ses­pro­jek­tet, sva­ren­de til cir­ka 35 mil­li­o­ner kro­ner, hvis Sko­vsko­len kan fin­de re­sten af pen­ge­ne på an­den vis. Det er det stør­ste ud­vik­lings­pro­jekt på Lø­ven­holm i ny­e­re tid, hvis det kom­mer op at stå, men det pas­ser ind i fon­dens for­mål om at støt­te ud­dan­nel­se og forsk­ning med hen­syn til jord­brug og sko­v­brug. Og i og med 80 pro­cent af det dan­ske sko­va­re­al lig­ger i Jyl­land, vil det væ­re na­tur­ligt, at en end­nu stør­re del af sko­v­brugs­ud­dan­nel­sen kom­mer til at fo­re­går her, hvor sko­ve­ne er,” si­ger Pe­ter Gæmelke.

Han slår en tyk streg un­der, at be­slut­nin­gen om ud­vi­del­sen ik­ke er truf­fet end­nu af Sko­vsko­len. Det ene­ste, der lig­ger fast, er, at fon­den står klar med sin med­fi­nan­si­e­ring, hvis Sko­vsko­len selv kan fin­de de re­ste­ren­de cir­ka 65 mil­li­o­ner kroner.
Ud over Pe­ter Gæ­mel­ke og Mi­cha­el Ehren­reich be­står be­sty­rel­sen i Lø­ven­holm Fon­den af Tom­my Pe­der­sen, Sys Rovsing og Per Holten-Andersen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer