Hofmarskal afløser Prins Joachim i Løvenholm Fondens bestyrelse

Hof­marskal i Kon­ge­hu­set Mi­cha­el Ehren­reich af­lø­ser Prins Jo­a­chim i be­sty­rel­sen for Lø­ven­holm Fon­den. Som nyt be­sty­rel­ses­med­lem skal Mi­cha­el Ehren­reich blandt an­det væ­re med til at lø­se den sto­re op­ga­ve, som det bli­ver, hvis be­sty­rel­sens til­sagn om med­fi­nan­si­e­ring af en for­dob­ling af Sko­vsko­lens are­al på Lø­ven­holm Gods bli­ver ført ud i livet.

Michael Ehrenreich (foto: Steen Brogaard / Kongehuset)
Mi­cha­el Ehren­reich (fo­to: Ste­en Bro­gaard / Kongehuset)

Den 1. sep­tem­ber 2020 trak Prins Jo­a­chim sig ud af be­sty­rel­sen for Lø­ven­holm Fon­den i for­bin­del­se med, at prin­sen til­t­rå­d­te en tre­årig stil­ling som for­svar­sat­ta­ché på den dan­ske am­bas­sa­de i Paris.

Og nu er Prins Jo­a­chims af­lø­ser i Lø­ven­holm Fon­dens fem per­so­ner sto­re be­sty­rel­se fun­det i skik­kel­se af den 66-åri­­ge hof­marskal i Kon­ge­hu­set, Mi­cha­el Ehren­reich. Det er der­med an­den gang, at en hof­marskal får sæ­de i fon­dens be­sty­rel­se, idet tid­li­ge­re hof­marskal Sø­ren Ha­­slund-Chri­­sten­­sen fra 2005 til 2009 var for­mand for fondsbestyrelsen.

For­man­den for Lø­ven­holm Fon­dens be­sty­rel­se Pe­ter Gæ­mel­ke læg­ger ik­ke skjul på, at han er sær­de­les glad for, at Mi­cha­el Ehren­reich har sagt ja til pr. 1. ja­nu­ar i år at ind­træ­de i be­sty­rel­sen for fonden.

”Vi by­der Mi­cha­el Ehren­reich hjerte­ligt vel­kom­men i fonds­be­sty­rel­sen og har sto­re for­vent­nin­ger til sam­ar­bej­det. Der har al­tid væ­ret me­get tæt­te re­la­tio­ner mel­lem Lø­ven­holm og Kon­ge­hu­set, og det vig­ti­ge link kan Mi­cha­el Ehren­reich fast­hol­de. Der­u­d­over er Mi­cha­el Ehren­reich en per­son med sto­re per­son­li­ge kom­pe­ten­cer, og jeg hå­ber, at han med sin bag­grund fra pres­se­ver­de­nen og Kon­ge­hu­set kan bi­dra­ge til be­sty­rel­sens dis­kus­sio­ner om fon­dens frem­tid og det vær­di­grund­lag, vi ger­ne vil dri­ve Lø­ven­holm Gods på,” si­ger Pe­ter Gæ­mel­ke til Fundats.

Tidligere korrespondent og chefredaktør

Det er en mand med et sær­de­les al­si­digt og in­ter­na­tio­nalt CV, som er trå­dt ind i be­sty­rel­sen for Lø­ven­holm Fon­den. In­den han i fe­bru­ar 2015 til­t­rå­d­te som hof­marskal, var han i en kort pe­ri­o­de di­rek­tør i Det Uden­rigs­po­li­ti­ske Sel­skab, og for­ud for det be­stred den jour­na­listud­dan­ne­de Mi­cha­el Ehren­reich en ræk­ke for­skel­li­ge stil­lin­ger i den dan­ske medieverden.

I me­re end 20 år var han an­sat på Ber­ling­s­ke – den­gang Ber­ling­s­ke Ti­den­de – blandt an­det som kor­re­spon­dent i Lon­don i fi­re år, i Was­hin­g­ton DC i fem år, som med­lem af che­fre­dak­tio­nen i fi­re år og som che­fre­dak­tør fra 2001 til 2003.

Fra Det Ber­ling­s­ke Hus gik tu­ren til Kri­ste­ligt Dag­blad, hvor Mi­cha­el Ehren­reich i ni år var medredaktør.

Pe­ter Gæ­mel­ke un­der­stre­ger, at han ik­ke kun ser frem til Mi­cha­el Ehren­rei­chs ind­træ­den i be­sty­rel­sen, men og­så har man­ge lo­vord til overs for det nu for­hen­væ­ren­de bestyrelsesmedlem.

”Prins Jo­a­chim har ik­ke blot væ­ret lin­ket fra fon­den til det of­fi­ci­el­le Dan­mark og Kon­ge­hu­set, men har sam­ti­dig bi­dra­get me­get til be­sty­rel­sens dis­kus­sio­ner om sko­v­brug på Lø­ven­holm og det vær­di­grund­lag, vi dri­ver god­set på. Fra si­ne år på Scha­ck­en­borg i Søn­derjyl­land har prin­sen en stor vi­den, som har væ­ret nyt­tig i dis­kus­sio­ner­ne om ud­vik­lin­gen af bå­de mark- og sko­v­brug på Lø­ven­holm. Og der­u­d­over har han haft man­ge go­de hold­nin­ger til, hvor­dan vi hol­der hånd om det smuk­ke Lø­ven­holm Slot og de in­ve­ste­rin­ger, der er fo­re­ta­get for at ud­vik­le byg­nings­mas­sen,” si­ger Pe­ter Gæmelke.

Vil give 35 millioner kroner til udvidelse af Skovskolen

Apro­pos in­ve­ste­rin­ger, bli­ver én af de helt sto­re op­ga­ver for Pe­ter Gæ­mel­ke og re­sten af be­sty­rel­sen i Lø­ven­holm Fon­den i 2021, hvis det går som for­ven­tet, at med­fi­nan­si­e­re en for­dob­ling af Sko­vsko­lens byg­nings­a­re­al un­der Lø­ven­holm Gods.

Sko­vsko­len, som er en del af In­sti­tut for Ge­ovi­den­skab og Na­tur­for­mid­ling på Det Na­­tur- og Biovi­den­ska­be­li­ge Faku­l­tet ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, har to af­de­lin­ger: En i Nø­de­bo nord for Hil­le­rød og en un­der Lø­ven­holm Gods i de sto­re sko­ve ved Au­ning. Byg­nin­ger­ne på god­set har Lø­ven­holm Fon­den gen­nem 20 år stil­let gra­tis til rå­dig­hed for sko­vskole­un­der­vis­nin­gen, og nu er der be­hov for en mar­kant udvidelse.

”I fon­den har vi sagt, at vi vil ger­ne fi­nan­si­e­re en tred­je­del af ud­vi­del­ses­pro­jek­tet, sva­ren­de til cir­ka 35 mil­li­o­ner kro­ner, hvis Sko­vsko­len kan fin­de re­sten af pen­ge­ne på an­den vis. Det er det stør­ste ud­vik­lings­pro­jekt på Lø­ven­holm i ny­e­re tid, hvis det kom­mer op at stå, men det pas­ser ind i fon­dens for­mål om at støt­te ud­dan­nel­se og forsk­ning med hen­syn til jord­brug og sko­v­brug. Og i og med 80 pro­cent af det dan­ske sko­va­re­al lig­ger i Jyl­land, vil det væ­re na­tur­ligt, at en end­nu stør­re del af sko­v­brugs­ud­dan­nel­sen kom­mer til at fo­re­går her, hvor sko­ve­ne er,” si­ger Pe­ter Gæmelke.

Han slår en tyk streg un­der, at be­slut­nin­gen om ud­vi­del­sen ik­ke er truf­fet end­nu af Sko­vsko­len. Det ene­ste, der lig­ger fast, er, at fon­den står klar med sin med­fi­nan­si­e­ring, hvis Sko­vsko­len selv kan fin­de de re­ste­ren­de cir­ka 65 mil­li­o­ner kroner.
Ud over Pe­ter Gæ­mel­ke og Mi­cha­el Ehren­reich be­står be­sty­rel­sen i Lø­ven­holm Fon­den af Tom­my Pe­der­sen, Sys Rovsing og Per Holten-Andersen.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Bikubenfonden køber nyt bofællesskab

Bi­ku­ben­fon­den har pr. 1. marts over­ta­get en æl­dre byg­ning på Thora­vej i Kø­ben­havns Nord­ve­st­kvar­ter. Her er det pla­nen at flyt­te sam­men med nog­le af…

Justitsminister: Fondsudvalg skal styrke tilsyn og kontrol med almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) vil ku­le­gra­ve re­gel­sæt­tet for de al­me­ne fon­de og for­ven­ter nu, at ar­bej­det kan be­gyn­de i slut­nin­gen af den­ne må­ned. “I den…

Kulturledere: Bedre samarbejde med fonde højt på to-do-listen

Cor­ona­kri­sen har sat en tyk streg un­der de pri­va­te fon­des sto­re be­tyd­ning for lan­dets kul­turin­sti­tu­tio­ner. Og kri­sen har i man­ge kul­tur­le­de­res øj­ne og­så gjort…

Realdania genoptager valgmøder: historisk kampvalg

Valg­mø­de­r­ne skul­le egent­lig hav­de væ­ret af­holdt i ok­to­ber og novem­ber sid­ste år, men på grund af cor­o­na valg­te Re­al­da­nia at ud­sky­de tre plan­lag­te valgmøder…

Fondsbestyrelse på Langeland stopper salg af elforsyning

Alt så ud til at kø­re på skin­ner for et kom­men­de salg af er­hvervsak­ti­vi­te­ter­ne i Fon­den Lan­gelands El­for­sy­ning. Men ef­ter fle­re ugers pro­te­ster fra brugere…

A.P. Møller Fonden giver rygstød til Den Danske Maritime Fond

A.P. Møl­ler Fon­den gi­ver nu en øko­no­misk hånds­ræk­ning til en af de filan­tro­pi­ske fond­skol­le­ger på det ma­ri­ti­me felt. Den Dan­ske Ma­ri­ti­me fond har helt…

Tryghedsgruppen vil sænke bonus og fastholde højt uddelingsniveau

Med­lem­mer­ne i Tryg­heds­grup­pen kan i år se frem til at få fær­re pen­ge i bonus fra den filan­tro­pi­ske for­e­ning. Si­den Tryg­heds­grup­pen i 2015 be­gynd­te at…

Coronakrise

Kulturledere: Bedre samarbejde med fonde højt på to-do-listen

Cor­ona­kri­sen har sat en tyk streg un­der de pri­va­te fon­des sto­re be­tyd­ning for lan­dets kul­turin­sti­tu­tio­ner. Og kri­sen har i man­ge kul­tur­le­de­res øj­ne og­så gjort…

Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for…

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…