Huno overdrager depechen efter rekordår i Lundbeckfonden

Jørgen Huno Rasmussen overdrager formandsposten efter rekordår målt på såvel resultat som uddelinger.

Jørgen Huno Rasmussen (foto: Tryg)
Jør­gen Hu­no Ras­mus­sen (fo­to: Tryg)

Jør­gen Hu­no Ras­mus­sen fra­træ­der som be­sty­rel­ses­for­mand i Lund­beck­fon­den, hvor han har væ­ret med­lem si­den 2008 og for­mand si­den 2012. 

Ef­ter be­stem­mel­ser­ne i fon­dens fun­dats kan der ik­ke ske gen­valg til per­so­ner, der har væ­ret med­lem af be­sty­rel­sen i 12 år. 

"Det er be­stemt ik­ke mang­len­de lyst til at fort­sæt­te ar­bej­det, men nu er det på ti­de at la­de an­dre kom­me til," si­ger Jør­gen Hu­no Ras­mus­sen til net­me­di­et Medwatch.

Han over­dra­ger depe­chen ef­ter et års­mø­de, hvor be­sty­rel­sen kun­ne præ­sen­te­re den bed­ste bund­linje i fon­dens hi­sto­rie. Fon­den kom ud af 2019 med er års­re­sul­tat på 5,6 mia. kr. Og­så på ud­de­lings­om­rå­det sat­te fon­den re­kord med 666 mio. kr. til sund­heds­vi­den­ska­be­lig forsk­ning, her­af over 400 mio. kr. til hjerneforskning.

Årets ud­de­lings­be­løb sva­rer til løn­nin­ger­ne til 897 fuld­tids­forsk­nings­ar­bejds­plad­ser i Dan­mark, op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse. 

Som føl­ge af det stær­ke års­re­sul­tat er fon­den godt ru­stet til at kun­ne op­ret­hol­de et højt ud­de­lings­ni­veau og­så i 2020. 

”Jeg er stolt af, at vi i 2019 le­ve­re­de vo­res bed­ste re­sul­tat no­gen­sin­de. Sal­get af Ve­loxis spil­le­de en vig­tig rol­le for det flot­te re­sul­tat, men og­så vo­res an­dre fi­nan­si­el­le in­ve­ste­rin­ger har gi­vet go­de af­kast tak­ket væ­re en ba­lan­ce­ret in­ve­ste­rings­stra­te­gi, der har vist po­si­ti­ve re­sul­ta­ter i al­le ak­tiv­klas­ser. Re­sul­ta­tet gi­ver os en so­lid bal­last i den nu­væ­ren­de si­tu­a­tion, hvor vi som man­ge an­dre op­le­ver øget usik­ker­hed på grund af Cor­o­na-kri­sen. Lund­beck­fon­den står stærkt og for­ven­ter at op­ret­hol­de et ud­de­lings­ni­veau i 2020 på mindst en halv mil­li­ard kro­ner til sund­heds­vi­den­ska­be­lig forsk­ning til gavn for pa­tien­ter og sam­fund,” si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Lund­beck­fon­den, Le­ne Skole. 

Det bli­ver den hid­ti­di­ge næst­for­mand St­ef­fen Kragh, kon­cer­n­chef for Eg­mont, der over­ta­ger for­mands­hver­vet i be­sty­rel­sen. Han har væ­ret med­lem si­den 2013 og næst­for­mand si­den 2014. 

Pe­ter Schütze, der ind­t­rå­d­te i Lund­beck­fon­dens be­sty­rel­se i 2015, bli­ver ny næstformand.

Som nyt med­lem af be­sty­rel­sen ind­træ­der Svend An­der­sen, der er Execu­ti­ve Vi­ce Presi­dent i det ame­ri­kan­ske me­di­ci­nal­sel­skab Perrigo. 

Svend An­der­sen (58) er HA og HD og har en lang kar­ri­e­re bag sig i en ræk­ke in­ter­na­tio­na­le far­ma­sel­ska­ber, op­ly­ser Lund­beck­fon­den i pressemeddelelsen. 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer