Investeringsekspert valgt til Realdanias bestyrelse

Bestyrelsen i Realdania får nye investerings- og finanskompetencer med valget af Niels-Ulrik Mousten.

Den filan­tro­pi­ske for­e­ning på Jar­mers Plads har en in­ve­ste­rings­for­mue på 25 mil­li­ar­der kr. Re­præ­sen­tant­ska­bet har net­op ud­pe­get et nyt sag­kyn­digt be­sty­rel­ses­med­lem med finanskompetencer.

På et re­præ­sen­tant­skabs­mø­de den 7. ok­to­ber blev Ni­els-Ul­rik Mou­sten valgt til Re­al­da­ni­as bestyrelse.

Det op­ly­ser Re­al­da­nia i en pressemeddelelse.

Ni­els-Ul­rik Mou­sten af­lø­ser Pe­ter Høl­ter­mand, der har valgt at træk­ke sig fra den filan­tro­pi­ske for­e­nings be­sty­rel­se på grund af nye arbejdsopgaver.

Ni­els-Ul­rik Mou­sten er ik­ke med­lem af Re­al­da­ni­as re­præ­sen­tant­skab, men ef­ter sæd­van­lig prak­sis indstil­let af no­mi­ne­rings­ko­mi­te­en, som med bi­stand fra ek­stern kon­su­lent hav­de gen­nem­ført en grun­dig gen­nem­gang af re­le­van­te kan­di­da­ter til plad­sen som sag­kyn­digt be­sty­rel­ses­med­lem med sær­lig kom­pe­ten­ce in­den for in­ve­ste­ring og finans.

Han er tid­li­ge­re CEO i Dan­ske Ca­pi­tal (2001 – 2016) og er i dag pro­fes­sio­nelt be­sty­rel­ses­med­lem – blandt an­det i PFA Pen­sion, hvor han er for­mand for investeringsudvalget.

Han er des­u­den be­sty­rel­ses­for­mand i CABA Ca­pi­tal A/S og i Nykre­dit Invest.

Ni­els-Ul­rik Mou­sten er valgt frem til det or­di­næ­re re­præ­sen­tant­skabs­mø­de i for­å­ret 2023 – det sva­rer til den re­ste­ren­de del af valg­pe­ri­o­den for den­ne plads i bestyrelsen.

Ef­ter val­get ser Re­al­da­ni­as be­sty­rel­se så­le­des ud:

Lars Krarup (be­sty­rel­ses­for­mand)
Ma­j­ken Schultz (næst­for­mand i bestyrelsen)
Pal­le Adamsen
Per­nil­le Rüsz Bloch
Per Feldthaus
Met­te Kyn­ne Frandsen
Per Ege­bæk Have
Lars Hvidtfeldt
Kri­sti­ne Leth Juul
Ni­els-Ul­rik Mousten
Gun­de Odgaard

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer