Annoncespot_img

Isobro får ny generalsekretær

Bestyrelsen i indsamlingsorganisationernes brancheorganisation, Isobro, udnævner Mette Grovermann til ny generalsekretær.

Mette Grovermann
 
Met­te Grover­mann er med virk­ning fra 1. sep­tem­ber ud­pe­get som ge­ne­ral­se­kre­tær i Isobro. 

Det op­ly­ser or­ga­ni­sa­tio­nen i en pressemeddelelse.

Hun kom­mer fra en stil­ling som se­kre­ta­ri­ats­chef sam­me sted og af­lø­ser den nu­væ­ren­de ge­ne­ral­se­kre­tær Ro­bert Hin­ner­skov, der ef­ter 18 år i Iso­bro, her­af 13 år som ge­ne­ral­se­kre­tær, har be­slut­tet at træ­de tilbage. 

”Da Iso­bro har et lil­le, men ef­fek­tivt se­kre­ta­ri­at, og der lig­ger man­ge sto­re og om­fangs­ri­ge op­ga­ver for­u­de, fin­der be­sty­rel­sen det es­sen­ti­elt at bi­be­hol­de kon­ti­nu­i­tet og vi­den, så­le­des at Iso­bro fort­sat kan be­tje­ne si­ne 190 med­lem­sor­ga­ni­sa­tio­ner på det hø­jest mu­li­ge ni­veau. Det­te sik­res ved ud­næv­nel­sen af Met­te Grover­mann, og vi er umå­de­ligt gla­de for, at hun har valgt at si­ge ja. Hun har be­sty­rel­sens ful­de op­bak­ning, og vi ser frem til sam­ar­bej­det,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i Iso­bro, Ti­na Don­ner­borg, der og­så er chef for gen­brug i Rø­de Kors.

Hun tak­ker Ro­bert Hin­ner­skov for hans ind­sats for de ind­sam­len­de for­e­nin­ger og fon­de i Danmark. 

”Jeg vil ger­ne be­nyt­te lej­lig­he­den til at tak­ke Ro­bert Hin­ner­skov for hans de­di­ke­re­de ar­bej­de for den dan­ske ind­sam­lings­sek­tor. Sek­to­ren står i dag stær­ke­re og me­re pro­fes­sio­nel end no­gen­sin­de før – og det kan vi blandt an­det tak­ke Ro­bert Hin­ner­sko­vs hø­je in­te­gri­tet og ut­ræt­te­li­ge ind­sats for,” ud­ta­ler Ti­na Donnerberg. 

Met­te Grover­mann er op­rin­de­ligt ud­dan­net Ba­chel­or of Ho­nour in Bu­si­ness Ad­mi­ni­stra­tion fra De Mont­fort Uni­ver­si­ty i Lei­ce­ster samt Ma­ster in Cross Me­dia Com­mu­ni­ca­tion fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Hun har be­klædt stil­lin­gen som se­kre­ta­ri­ats­chef i Iso­bro si­den 2002 og har des­u­den væ­ret med­lem af fle­re bestyrelser.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer