Isobro får ny generalsekretær

Be­sty­rel­sen i ind­sam­lings­or­ga­ni­sa­tio­ner­nes bran­che­or­ga­ni­sa­tion, Iso­bro, ud­næv­ner Met­te Grover­mann til ny generalsekretær. 

Mette Grovermann
 
Met­te Grover­mann er med virk­ning fra 1. sep­tem­ber ud­pe­get som ge­ne­ral­se­kre­tær i Isobro. 

Det op­ly­ser or­ga­ni­sa­tio­nen i en pressemeddelelse.

Hun kom­mer fra en stil­ling som se­kre­ta­ri­ats­chef sam­me sted og af­lø­ser den nu­væ­ren­de ge­ne­ral­se­kre­tær Ro­bert Hin­ner­skov, der ef­ter 18 år i Iso­bro, her­af 13 år som ge­ne­ral­se­kre­tær, har be­slut­tet at træ­de tilbage. 

”Da Iso­bro har et lil­le, men ef­fek­tivt se­kre­ta­ri­at, og der lig­ger man­ge sto­re og om­fangs­ri­ge op­ga­ver for­u­de, fin­der be­sty­rel­sen det es­sen­ti­elt at bi­be­hol­de kon­ti­nu­i­tet og vi­den, så­le­des at Iso­bro fort­sat kan be­tje­ne si­ne 190 med­lem­sor­ga­ni­sa­tio­ner på det hø­jest mu­li­ge ni­veau. Det­te sik­res ved ud­næv­nel­sen af Met­te Grover­mann, og vi er umå­de­ligt gla­de for, at hun har valgt at si­ge ja. Hun har be­sty­rel­sens ful­de op­bak­ning, og vi ser frem til sam­ar­bej­det,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i Iso­bro, Ti­na Don­ner­borg, der og­så er chef for gen­brug i Rø­de Kors.

Hun tak­ker Ro­bert Hin­ner­skov for hans ind­sats for de ind­sam­len­de for­e­nin­ger og fon­de i Danmark. 

”Jeg vil ger­ne be­nyt­te lej­lig­he­den til at tak­ke Ro­bert Hin­ner­skov for hans de­di­ke­re­de ar­bej­de for den dan­ske ind­sam­lings­sek­tor. Sek­to­ren står i dag stær­ke­re og me­re pro­fes­sio­nel end no­gen­sin­de før – og det kan vi blandt an­det tak­ke Ro­bert Hin­ner­sko­vs hø­je in­te­gri­tet og ut­ræt­te­li­ge ind­sats for,” ud­ta­ler Ti­na Donnerberg. 

Met­te Grover­mann er op­rin­de­ligt ud­dan­net Ba­chel­or of Ho­nour in Bu­si­ness Ad­mi­ni­stra­tion fra De Mont­fort Uni­ver­si­ty i Lei­ce­ster samt Ma­ster in Cross Me­dia Com­mu­ni­ca­tion fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Hun har be­klædt stil­lin­gen som se­kre­ta­ri­ats­chef i Iso­bro si­den 2002 og har des­u­den væ­ret med­lem af fle­re bestyrelser.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Stor ekstrabevilling fra Ole Kirks Fond til Danmarks nye børnehospital

Hvor­dan sik­rer man den bedst mu­li­ge bru­gero­p­le­vel­se for pa­tien­ter så vel som for på­rø­ren­de på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn, Bør­ne­ri­get? Det er spørgs­må­let, som…

Opinion: Danske fonde skal ind i (klima)kampen

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. I tirs­dags, den 4. maj, of­fent­lig­gjor­de Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne, at de vil øge…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

KFI Fonden vil spille en større rolle indenfor nærhed og bæredygtighed

Med 146 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger for­delt på 1.145 be­vil­lin­ger blev 2021 et re­kordår for KFI Er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sva­rer til en tredob­ling af…

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Coronakrise

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…