Jørgen Ejbøl vender på en tallerken og fortsætter som formand

"Pansergeneralen" fortsætter som bestyrelsesformand i Jyllands-Postens Fond, selv om han i år falder for fondens aldersgrænse på 75 år. For bare to måneder siden meddelte han ellers, at han planlagde at udtræde.

Jør­gen Ejbøl ind­t­rå­d­te i be­sty­rel­sen for Jyl­lands-Po­stens Fond i 2003.

"Jeg ud­træ­der i for­å­ret 2024."

Så­dan klar var mel­din­gen, da Fun­dats i de­cem­ber spurg­te Jør­gen Ejbøl, om han fort­sæt­ter som for­mand for Jyl­lands-Po­stens Fond.

An­led­nin­gen var, at Ejbøl i fe­bru­ar 2024 fyl­der 75 år og der­med fal­der for fon­dens aldersgrænse.

"Al­ders­græn­sen for sty­rel­sens med­lem­mer er 75 år. Et med­lem af sty­rel­sen ud­træ­der af fonds­sty­rel­sen ved års­mø­det i det ka­len­der­år, hvor ved­kom­men­de fyl­der 75 år," ly­der det i for­ret­nings­or­de­nen.

Der skul­le dog kun gå to må­ne­der, før det mod­sat­te vi­ste sig at væ­re til­fæl­det. Ons­dag meld­te Jyl­lands-Po­stens Fond ud, at be­sty­rel­sen bry­der med for­ret­nings­or­de­nen, idet Jør­gen Ejbøl fort­sæt­ter på formandsposten.

”En enig be­sty­rel­se i Jyl­lands-Po­stens Fond har ved­ta­get at an­mo­de fon­dens for­mand, Jør­gen Ejbøl, om at fort­sæt­te på po­sten af hen­syn til be­ho­vet for kon­ti­nu­i­tet i en tid, hvor Jyl­lands-Po­sten står over for sto­re ud­for­drin­ger,” skri­ver fon­den i en pressemeddelelse.

Her ud­ta­ler Jør­gen Ejbøl og­så, at han er glad for fort­sat at føl­ge ud­vik­lin­gen af den avis, som han be­teg­ner som sit livs stør­ste opgave.

”Fu­sio­nen i 2003 med Po­li­ti­kens Hus og den ef­ter­føl­gen­de pro­ces med at ud­vik­le JP/Politikens Hus til Dan­marks før­en­de me­di­e­virk­som­hed er hi­sto­risk i bran­chen. Jeg glæ­der mig til at del­ta­ge i ar­bej­det med at gø­re den del af pro­jek­tet fær­digt,” ud­ta­ler Ejbøl, som og­så er kendt som "Pan­ser­ge­ne­ra­len" på grund af sin kon­tan­te facon.

På valg igen i 2026

Al­ders­græn­sen på 75 år er vel at mær­ke ik­ke ind­skre­vet i vedtæg­ter­ne for Jyl­lands Po­stens Fond og er så­le­des ik­ke hug­get i gra­nit. Ef­ter­som græn­sen kun ind­går i for­ret­nings­or­de­nen, kan be­sty­rel­sen frit væl­ge at til­si­de­sæt­te den.

Fun­dats har spurgt Jør­gen Ejbøl om bag­grun­den for, at han og be­sty­rel­sen til­sy­ne­la­den­de har æn­dret me­ning si­den de­cem­ber. Jør­gen Ejbøl er end­nu ik­ke vendt til­ba­ge, men til fag­bla­det Jour­na­li­sten for­kla­rer han, at bag­grun­den for be­slut­nin­gen blandt an­det er et øn­ske fra Jyl­lands-Po­stens an­svars­ha­ven­de che­fre­dak­tør, Mar­chen Ne­el Gjertsen.

”Det er et stærkt øn­ske fra hen­de. Vi har drøf­tet det tre gan­ge. Jeg var egent­lig klar til at kom­me ud på en ny præ­rie,” si­ger han.

JP/Politikens Hus, der blandt an­det ud­gi­ver Jyl­lands-Po­sten, Po­li­ti­ken og Ek­stra Bla­det, er li­ge­ligt ejet af Jyl­lands-Po­sten Hol­ding og Po­li­ti­ken Hol­ding. Jyl­lands-Po­sten Hol­ding er ejet af Jyl­lands-Po­stens Fond, mens Po­li­ti­ken Hol­ding er ejet af Po­li­ti­ken-Fon­den og El­len Hørups Fond.

Som Jour­na­li­sten skri­ver, er Jyl­lands-Po­sten li­ge nu i gang med et stra­te­giskif­te, der skal sæt­te fart på den di­gi­ta­le ud­vik­ling, og avi­sen var i ef­ter­å­ret igen­nem en stør­re spa­rer­un­de, der ko­ste­de et to­cif­ret an­tal me­d­ar­bej­de­re jobbet.

Jør­gen Ejbøl ind­t­rå­d­te i be­sty­rel­sen for Jyl­lands-Po­stens Fond og Jyl­lands-Po­sten Hol­ding i 2003. Han er iføl­ge fon­dens hjem­mesi­de på valg igen i 2026.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer