Jørgen Lang indtræder i Komitéen for God Fondsledelse

Direktør i Aarhus Universitets Forskningsfond Jørgen Lang er udpeget til Komitéen for God Fondsledelse.

Jørgen Lang
Jør­gen Lang

Er­hvervs­mi­ni­ster Si­mon Kol­lerup har ud­pe­get adm. di­rek­tør i Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond Jør­gen Lang til Ko­mitéen for God Fonds­le­del­se. Det er ko­mitéen, der har indstil­let Jør­gen Lang til mi­ni­ste­rens ud­peg­ning, op­ly­ser ko­mitéen på sin hjemmeside.

”Jør­gen Lang vil bi­dra­ge med er­fa­rin­ger fra le­del­se af er­hvervs­dri­ven­de fon­de, her­un­der sit nu­væ­ren­de vir­ke som adm. di­rek­tør i Aar­hus Uni­ver­si­tets Forskningsfond.”

Ud­peg­nin­gen sker ef­ter, at for­hen­væ­ren­de di­rek­tør i Po­ul Due Jen­sens Fond, Chri­sti­an Hartvig ud­t­rå­d­te af ko­mitéen i ok­to­ber 2019. Ad­vo­kat Chri­sti­an Hartvig er i dag for­ret­nings­ud­vik­ler i ad­vo­kat­hu­set Hjulmandkaptain.

”Chri­sti­an Hartvig har væ­ret med­lem af ko­mitéen si­den sep­tem­ber 2018. For­mand Ma­ri­an­ne Phi­lip tak­ker Chri­sti­an Hartvig for hans ind­sats i ko­mitéen og for at væ­re med til at frem­me god fonds­le­del­se,” skri­ver ko­mitéen i nyheden.

Jør­gen Lang har væ­ret ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond si­den 2008.

Ko­mitéens med­lem­mer er nu:

  • Ma­ri­an­ne Phi­lip (for­mand)
  • Lars-Erik Bre­nøe (næst­for­mand)
  • Ras­mus Kri­sti­an Feldthusen
  • Jør­gen Lang
  • Finn Mey­er
  • Bir­git­te Nauntofte
  • Dor­rit Vanglo

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer