Karin Skjødt Hindkjær er tiltrådt som ny direktør i Ole Kirk’s Fond

Karin Skjødt Hindkjær er den 1. juni tiltrådt som ny direktør for Ole Kirk’s Fond.

Karin Skjødt Hindkjær (fotograf: Steen Brogaard)
Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær (fo­to­graf: Ste­en Brogaard)

Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær har me­re end 20 års er­fa­ring fra så­vel virk­som­he­der som NGO’er og har ar­bej­det in­den for en lang ræk­ke di­sci­pli­ner – sær­ligt in­tern og ek­stern kom­mu­ni­ka­tion, HR, par­tern­skabs­le­del­se, PR og so­ci­al ansvarlighed.

Se­ne­st var hun chef for En­ga­ge­ment i Red Bar­net, hvor hun hav­de an­sva­ret for or­ga­ni­sa­tio­nens kom­mu­ni­ka­tion og kom­merci­el­le part­ner­ska­ber. Før den­ne stil­ling var Ka­rin Skjødt Hind­kjær kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tør i Coop, hvor hun var med til at ak­ti­ve­re Coop’s brand i kon­cer­nen og på tværs af kon­cer­nens butikskæder.

In­den stil­lin­gen i Coop ar­bej­de­de hun som HR- og Kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tør i KMD og Telenor.

“Ole Kirk’s Fond er en al­men­nyt­tig og al­ment vel­gø­ren­de fond, der de se­ne­ste år har ind­gå­et fle­re stør­re part­ner­ska­ber. Der er blandt an­det ind­gå­et en af­ta­le med Rigs­ho­spi­ta­let og Re­gion Ho­ved­sta­den om at ska­be ver­dens bed­ste ho­spi­tal; Bør­ne­ri­get til børn, un­ge og fø­de­n­de. Samt en af­ta­le med Dansk Flygt­nin­ge­hjælp, der har ført til en ny form for sam­ar­bej­de mel­lem en hu­ma­nitær or­ga­ni­sa­tion og en fond kal­det Aku­t­pulj­en,” skri­ver fon­den i en pressemeddelelse.

Ole Kirk’s Fond blev op­ret­tet i 1964 i erin­dring om Ole Kirk Kri­sti­an­sen, som stif­te­de Le­go-virk­som­he­den i 1932. Fon­dens for­mål er at støt­te pro­jek­ter el­ler ini­ti­a­ti­ver, som frem­mer livs­kvalitet for børn og de­res fa­mi­li­er – pri­mært i Dan­mark. Fon­den støt­ter og­så lo­ka­le pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver i Bil­lund-om­rå­det, som med­vir­ker til at gø­re om­rå­det til et at­trak­tivt sted for be­bo­e­re og Le­gos medarbejdere. 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img
Annoncespot_img
Jobannoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer