Lars Kann-Rasmussen får hæderspris ved Årets Ejerleder-kåring

Prismodtageren har en stor del af æren for, at fondene bag familievirksomheden, VKR Gruppen, er blandt de største almennyttige bidragydere i Danmark. Sådan lød en af juryens begrundelser, da Lars Kann-Rasmussen modtog årets hæderspris ved kåringen af Årets Ejerleder 2019.

Lars Kann-Rasmussen
Lars Kann-Ras­mus­sen, VKR Grup­pen, mod­ta­ger Årets Hæ­der­spris 2019 ved kårin­gen af Årets Ejerleder

Lars Kann-Ras­mus­sen, VKR Grup­pen, mod­ta­ger Årets Hæ­der­spris 2019 ved kårin­gen af Årets Ejer­le­der 2019, der ud­de­les af PwC, Nykre­dit og Dansk Erhverv.

Han mod­ta­ger pri­sen for sit helt sær­li­ge bi­drag til dansk og in­ter­na­tio­nalt er­hvervs­liv til in­spira­tion for man­ge dan­ske ejer­le­de­re. Det op­ly­ser PwC i en pressemeddelelse.

Lars Kann-Ras­mus­sen er søn af Vil­lum Kann Ras­mus­sen, der i 1942 stod bag VKR-grup­pens gen­nem­brud med Ve­lux ovenlysvinduet.
Jury­en frem­hæ­ver, at Lars Kann-Ras­mus­sen til al­le ti­der har stå­et ved fa­mi­lie­e­jer­ska­bet, og han har si­den sin til­træ­del­se i et nystif­tet fransk dat­ter­sel­skab i 1964 stå­et i spid­sen for så­vel fa­mi­lie­virk­som­he­den som familiefonden.

”Der er ta­le om en ejer­le­der, der ik­ke er ban­ge for at gå for­re­st, og han har ud over sin nu­væ­ren­de rol­le som an­svar­lig ak­tio­nær i fa­mi­lie­virk­som­he­den gen­nem år­ti­er sat sit ty­de­li­ge po­si­ti­ve præg på dansk er­hvervs­liv gen­nem di­ver­se po­ster i råd, fon­de og be­sty­rel­ser­spo­ster i fle­re sto­re dan­ske fa­mi­lie­e­je­de virk­som­he­der,” si­ger se­ni­or part­ner og adm. di­rek­tør i PwC, Mo­gens Nør­gaard Mo­gen­sen i pressemeddelelsen.

VKR Grup­pen har sam­let ca. 16.000 me­d­ar­bej­de­re i 41 lan­de, og VKR Hol­ding ejes af fa­mi­li­en Kann Ras­mus­sen og Vil­lum Fon­den, som blandt an­det og­så fi­nan­si­e­rer en stor del af ud­de­lin­ger­ne i Ve­lux Fon­den og KR Foundation.

”Hæ­der­spris­mod­ta­ge­ren har en stor ære for, at fon­de­ne bag fa­mi­lie­virk­som­he­den i dag er blandt Dan­marks stør­ste bi­drag­sy­de­re in­den for forsk­ning i tek­no­lo­gi og na­tur­vi­den­skab samt mil­jø, so­ci­a­le og kul­tu­rel­le for­mål i ind og ud­land. Lars Kann-Ras­mus­sen har re­præ­sen­te­ret kon­ti­nu­i­te­ten, og det lan­ge se­je træk. Det fortje­ner stor an­er­ken­del­se,” si­ger Mo­gens Nør­gaard Mogensen.

Og­så pris­mod­ta­ge­ren pe­ger på vær­di­grund­la­get som af­gø­ren­de for virk­som­he­dens succes:

”Jeg er me­get be­æ­ret over pri­sen, som jeg vil de­le med de man­ge dyg­ti­ge og pas­sio­ne­re­de me­d­ar­bej­de­re, som har bragt fir­ma­grup­pen til, hvor vi er i dag. Det er vær­di­grund­la­get, som min far skrev i 1964, der se­ne­re har væ­ret ram­men, in­den for hvil­ken vi har ud­vik­let fir­ma­grup­pen. Vi har der­for al­tid haft fo­kus på at ud­vik­le en lang­sig­tet pro­fi­ta­bel for­ret­ning til gavn for vo­res kun­der, le­ve­ran­dø­rer og me­d­ar­bej­de­re og med ud­gangs­punkt i sam­funds­nyt­ti­ge pro­duk­ter”, si­ger Lars Kann-Ras­mus­sen i pressemeddelelsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer