Lars Kann-Rasmussen får hæderspris ved Årets Ejerleder-kåring

Pris­mod­ta­ge­ren har en stor del af æren for, at fon­de­ne bag fa­mi­lie­virk­som­he­den, VKR Grup­pen, er blandt de stør­ste al­men­nyt­ti­ge bi­drag­y­de­re i Dan­mark. Så­dan lød en af jury­ens be­grun­del­ser, da Lars Kann-Ras­mus­sen modt­og årets hæ­der­spris ved kårin­gen af Årets Ejer­le­der 2019.

Lars Kann-Rasmussen
Lars Kann-Ras­mus­­sen, VKR Grup­pen, mod­ta­ger Årets Hæ­der­spris 2019 ved kårin­gen af Årets Ejer­le­der

Lars Kann-Ras­mus­­sen, VKR Grup­pen, mod­ta­ger Årets Hæ­der­spris 2019 ved kårin­gen af Årets Ejer­le­der 2019, der ud­de­les af PwC, Nykre­dit og Dansk Er­hverv.

Han mod­ta­ger pri­sen for sit helt sær­li­ge bi­drag til dansk og in­ter­na­tio­nalt er­hvervs­liv til in­spira­tion for man­ge dan­ske ejer­le­de­re. Det op­ly­ser PwC i en pres­se­med­del­el­se.

Lars Kann-Ras­mus­­sen er søn af Vil­lum Kann Ras­mus­sen, der i 1942 stod bag VKR-grup­­pens gen­nem­brud med Ve­lux oven­lysvin­du­et.
Jury­en frem­hæ­ver, at Lars Kann-Ras­mus­­sen til al­le ti­der har stå­et ved fa­mi­lie­e­jer­ska­bet, og han har si­den sin til­træ­del­se i et nystif­tet fransk dat­ter­sel­skab i 1964 stå­et i spid­sen for så­vel fa­mi­lie­virk­som­he­den som fa­mi­lie­fon­den.

”Der er ta­le om en ejer­le­der, der ik­ke er ban­ge for at gå for­re­st, og han har ud over sin nu­væ­ren­de rol­le som an­svar­lig ak­tio­nær i fa­mi­lie­virk­som­he­den gen­nem år­ti­er sat sit ty­de­li­ge po­si­ti­ve præg på dansk er­hvervs­liv gen­nem di­ver­se po­ster i råd, fon­de og be­sty­rel­ser­spo­ster i fle­re sto­re dan­ske fa­mi­lie­e­je­de virk­som­he­der,” si­ger se­ni­or part­ner og adm. di­rek­tør i PwC, Mo­gens Nør­gaard Mo­gen­sen i pres­se­med­del­el­sen.

VKR Grup­pen har sam­let ca. 16.000 me­d­ar­bej­de­re i 41 lan­de, og VKR Hol­ding ejes af fa­mi­li­en Kann Ras­mus­sen og Vil­lum Fon­den, som blandt an­det og­så fi­nan­si­e­rer en stor del af ud­de­lin­ger­ne i Ve­lux Fon­den og KR Fo­un­da­tion.

”Hæ­der­spris­mod­ta­ge­ren har en stor ære for, at fon­de­ne bag fa­mi­lie­virk­som­he­den i dag er blandt Dan­marks stør­ste bi­drag­sy­de­re in­den for forsk­ning i tek­no­lo­gi og na­tur­vi­den­skab samt mil­jø, so­ci­a­le og kul­tu­rel­le for­mål i ind og ud­land. Lars Kann-Ras­mus­­sen har re­præ­sen­te­ret kon­ti­nu­i­te­ten, og det lan­ge se­je træk. Det fortje­ner stor an­er­ken­del­se,” si­ger Mo­gens Nør­gaard Mo­gen­sen.

Og­så pris­mod­ta­ge­ren pe­ger på vær­di­grund­la­get som af­gø­ren­de for virk­som­he­dens suc­ces:

”Jeg er me­get be­æ­ret over pri­sen, som jeg vil de­le med de man­ge dyg­ti­ge og pas­sio­ne­re­de me­d­ar­bej­de­re, som har bragt fir­ma­grup­pen til, hvor vi er i dag. Det er vær­di­grund­la­get, som min far skrev i 1964, der se­ne­re har væ­ret ram­men, in­den for hvil­ken vi har ud­vik­let fir­ma­grup­pen. Vi har der­for al­tid haft fo­kus på at ud­vik­le en lang­sig­tet pro­fi­ta­bel for­ret­ning til gavn for vo­res kun­der, le­ve­ran­dø­rer og me­d­ar­bej­de­re og med ud­gangs­punkt i sam­funds­nyt­ti­ge pro­duk­ter”, si­ger Lars Kann-Ras­mus­­sen i pres­se­med­del­el­sen.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.