Leo Fondet får ny forsknings- og bevillingsdirektør

Den 1. oktober tiltræder Ida Brams en nyoprettet stilling som forsknings- og bevillingsdirektør i Leo Fondet.

Ida Brams, forsknings- og bevillingsdirektør i Leo Fondet
Ida Brams, forsk­nings- og be­vil­lings­di­rek­tør i Leo Fondet

Leo Fon­det fort­sæt­ter med at ud­vi­de me­d­ar­bej­der­sta­ben og an­sæt­ter pr. 1. ok­to­ber Ida Brams i stil­lin­gen som forsk­nings- og bevillingsdirektør.

Hun bli­ver an­svar­lig for vi­de­re­ud­vik­lin­gen af fon­dens ud­de­lings­stra­te­gi og skal stå i spid­sen for det be­ty­de­li­ge løft i ud­de­lings­ni­veau­et, som fon­den står over­for i de kom­men­de år, skri­ver Leo Fon­det i en pressemeddelelse.

Ida Brams har me­re end 14 års er­fa­ring som for­sker og Pro­ject Ma­na­ger i Leo Phar­mas R&D-afdeling og som He­ad of Bu­si­ness Sup­port and Al­li­an­ce Ma­na­ge­ment, He­ad of Pa­tient Stra­te­gy and Pro­gram­me Of­fi­ce og se­ne­st som Execu­ti­ve As­si­stant for LEO Phar­mas ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Git­te P. Aabo.

”At få Ida Brams med om­bord som forsk­nings- og be­vil­lings­di­rek­tør er en vig­tig ud­vi­del­se af det team, vi er ved at op­byg­ge. Ida til­fø­rer vær­di­fuld vi­den­ska­be­lig er­fa­ring, som hun har til­eg­net sig gen­nem en lang ræk­ke af an­sæt­tel­ser i Leo Phar­ma, samt en væ­sent­lig vi­den om sel­ska­bets kul­tur og hi­sto­rie,” si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Leo Fon­det, Jes­per Mailind.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer