Annoncespot_img

Lind Foundation bliver medlem nr 53 i fondsforening

Fondenes Videnscenter har budt endnu et medlem velkommen i foreningen.

Hen­rik Lind stif­te­de sid­ste år den al­me­ne fon­de, Lind Fo­un­da­tion. De al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger vil ha­ve fo­kus på: Ud­dan­nel­se, be­skæf­ti­gel­se, men­tal triv­sel, hjem­løs­hed og bed­re le­ve­vil­kår (Fo­to: Tho­mas Priskorn).

Den nystif­te­de al­me­ne fond Lind Fo­un­da­tion er op­ta­get i fonds­for­e­nin­gen Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, der har en am­bi­tion om at sam­le Fonds­dan­mark og styr­ke vi­dens­de­lin­gen mel­lem de filan­tro­pi­ske fon­de i Danmark.

Det op­ly­ser Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter i en pressemeddelelse.

”Vi vil i Lind Fo­un­da­tion væ­re med til at sæt­te vo­res af­tryk på so­ci­a­l­om­rå­det ved brug af da­ta og ef­fek­t­må­ling til at do­ku­men­te­re ind­sat­sers so­ci­a­le og sam­funds­mæs­si­ge vær­di for at un­der­støt­te og ud­bre­de det, der vir­ker – bå­de i Dan­mark og in­ter­na­tio­nalt,” ud­ta­ler CEO i Lind Fo­un­da­tion Jens Bruun.

Fon­den, der har kon­tor i Aar­hus, er en ny al­men fond stif­tet af Hen­rik Lind i ju­ni 2022 med et for­mål om at støt­te part­ner­ska­ber og ind­sat­ser på so­ci­a­l­om­rå­det, der un­der­støt­ter va­ri­ge for­an­drin­ger for men­ne­sker i udsathed.

Lind Fo­un­da­tion fo­ku­se­rer på at må­le ef­fek­ten af si­ne ind­sat­ser via be­gre­bet so­ci­al re­turn on in­ve­st­ment (SROI).

”Vi er rig­tig gla­de for at væ­re ble­vet en del af Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter og ser frem til at sam­ar­bej­de med an­dre fon­de og ak­tø­rer på tværs, vi­den­de­le og sam­men fin­de nye og bed­re ve­je. Det vil vi ger­ne på­vi­se i en po­si­tiv ånd og in­spi­re­re an­dre til at gen­tæn­ke ek­si­ste­ren­de løs­nin­ger, hvor der fort­sat er so­ci­a­le ud­for­drin­ger. Gen­nem nys­ger­rig­hed, kol­lek­ti­ve ind­sat­ser og en åben­hed for at gen­tæn­ke kan vi sam­men op­nå for­må­let med at ska­be va­ri­ge for­an­drin­ger på so­ci­a­l­om­rå­det,” for­tæl­ler CEO i Lind Fo­un­da­tion Jens Bruun.

Og­så i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ters se­kre­ta­ri­at glæ­der man sig til det nye sam­ar­bej­de med Lind Fo­un­da­tion, der bli­ver for­e­nin­gens med­lem nr. 53:

”Vi glæ­der os til få fon­den ind i vo­res net­værk og ind­dra­ge dem i sam­ar­bej­det blandt fon­de­ne,” ud­ta­ler di­rek­tør Han­ne Elisa­beth Rasmussen.

Lind Fo­un­da­tion støt­ter pro­jek­ter in­den­for ud­dan­nel­se, be­skæf­ti­gel­se, men­tal triv­sel, hjem­løs­hed og bed­re le­ve­vil­kår. Bå­de i Dan­mark og in­ter­na­tio­nalt. I 2022 be­vil­ge­de den Aar­hu­si­an­ske fond 23 mio. kr.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer