Løkkefonden henter ny direktør i egne rækker

Efter fem år som direktør for Løkkefonden giver Frederik Meyer depechen videre til Kristian Hulmose Nørgaard. Sidstnævnte har været i fonden siden han blev færdiguddannet som cand. mag i historie og psykologi i 2017. Han er med egne ord en ”fagligt orienteret direktør.”

Kri­sti­an Hul­mo­se Nør­gaard har som pro­gram­le­der for læ­ring haft det over­ord­ne­de fag­li­ge an­svar for Løk­ke­fon­den i de sid­ste år. Han til­træ­der nu som di­rek­tør. Fo­to: Sø­ren Jul Lamberth

Før­ste ju­ni til­træ­der Kri­sti­an Hul­mo­se Nør­gaard som ny di­rek­tør i Løkkefonden.

Kri­sti­an Hul­mo­se Nør­gaard har si­den 2015 væ­ret til­knyt­tet Løk­ke­fon­den og har se­ne­st som pro­gram­le­der for læ­ring haft det over­ord­ne­de fag­li­ge an­svar for fon­den. Han over­ta­ger stil­lin­gen fra Fre­de­rik Mey­er, der ef­ter fem år på po­sten til­træ­der som di­rek­tør i Hel­lerup Idræts Klub.

”Jeg er glad, stolt og yd­myg i for­hold til be­sty­rel­sens øn­ske om, at jeg skal sid­de i sto­len. De får en an­den ty­pe di­rek­tør end tid­li­ge­re, men jeg er enig med dem i, at vi som fond kan ha­ve stor gavn af en me­re fag­ligt ori­en­te­ret di­rek­tør. Helt over­ord­net så tæn­ker jeg, at der er et stort styk­ke ar­bej­de for­u­de, men det er kun po­si­tivt be­grun­det i, at jeg ser en mas­se ufor­løst po­ten­ti­a­le for fon­den,” si­ger Kri­sti­an Hul­mo­se Nør­gaard om sin kom­men­de stilling.

De får en an­den ty­pe di­rek­tør end tid­li­ge­re, men jeg er enig med dem i, at vi som fond kan ha­ve stor gavn af en me­re fag­ligt ori­en­te­ret direktør.

Kri­sti­an Hul­mo­se Nør­gaard – Til­træ­den­de di­rek­tør, Løkkefonden

Han for­tæl­ler, at ho­ved­op­ga­ven fremad­ret­tet bli­ver at fort­sæt­te det ar­bej­de, som den tid­li­ge­re di­rek­tør har stå­et for, men og­så at præ­ge fon­den i en end­nu me­re ind­fly­del­ses­rig retning.

”Vi har gen­nem 10 år op­byg­get en eks­pertvi­den på vo­res om­rå­de, og jeg fø­ler, at der er man­ge om­rå­der i sam­funds­de­bat­ten vi kan bi­dra­ge til med vo­res per­spek­tiv. Som al­tid i en lil­le ngo vil den vig­tig­ste op­ga­ve na­tur­lig­vis væ­re at sik­re vo­res drifts­mid­ler lø­ben­de, så vi fort­sat kan hjæl­pe fle­re hund­re­de dren­ge hvert år,” for­kla­rer Løk­ke­fon­dens kom­men­de di­rek­tør og for­tæl­ler, at en an­den stor op­ga­ve bli­ver at for­tæl­le om­ver­de­nen om de po­si­ti­ve re­sul­ta­ter, som fon­den har opnået.

”Vi har op­le­vet, at de po­si­ti­ve re­sul­ta­ter har svæ­re­re ved at fin­de vej til me­di­er­nes spal­ter end ne­ga­tiv om­ta­le,” for­tæl­ler han.

Kri­sti­an Hul­mo­se Nør­gaard er ud­dan­net cand. mag i hi­sto­rie og psy­ko­lo­gi fra Aar­hus Uni­ver­si­tet i 2017. Ef­ter endt ud­dan­nel­se blev han an­sat i fon­den, hvor han to år tid­li­ge­re hav­de ar­bej­det som stu­den­ter­med­hjæl­per på Drengeakademiet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer